Woningbouw Duin en Bosch stagneert

Start sociale woningbouw niet voor 2022

Castricum – We maken ons in deze tijd logischerwijs meer druk over onze gezondheid dan over projecten die niet meer van de grond komen. Toch draait de wereld door en moeten we aan de toekomst denken. Zo is het eigenlijk onverteerbaar dat op het terrein van Duin en Bosch de 48 geplande sociale huurwoningen er nog steeds niet staan. De bestuursrechter keurde de bouw van zeventien koopwoningen wel goed, maar ook die kunnen nog niet worden gebouwd.

Het is alweer geruime tijd stil rondom het voltooien van de prestigieuze nieuwe woonwijk op het landgoed Duin en Bosch. De luxe appartementen in het vroegere paviljoen De Loet met daarachter vijf riante villa’s naderen weliswaar hun voltooiing, maar daar blijft het voorlopig bij. Tegen het plan voor de bouw van zeventien woningen op de locatie van het gesloopte zusterhuis ‘Koekoeksbloem’ liep een procedure bij de bestuursrechter, maar deze heeft onlangs de bezwaren ongegrond verklaard. Dat betekent volgens wethouder Slettenhaar niet dat de eerste paal op korte termijn kan worden geslagen: ,,Vanuit de gemeente is er nu sprake van een rechtsgeldige bouwvergunning. Daar zijn nog wel enkele opmerkingen bij te maken. In de eerste plaats kan er tegen de uitspraak van de rechtbank hoger beroep worden ingediend bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. De termijn daarvoor bedraagt zes weken. Ten tweede is het voor het gemeentebestuur nog onbekend wat de gevolgen zijn van de coronacrisis op de bouw in het algemeen en uiteraard moeten ook bouwers zich houden aan de richtlijnen van het RIVM.”

Natura 2000
Er zijn echter nog meerdere redenen waarom bouwprojecten stagneren. Dat zijn bijvoorbeeld de stikstofcrisis en het feit dat de provincie het landgoed aanwees als aardkundig monument, waardoor er niet meer gegraven mocht worden. Daarbij stak het verbod door Natura 2000 zijn kop op. Dat behelst natuurgebieden, waarin bepaalde dieren, planten en hun leefomgeving beschermd worden. De wethouder zegt daarover: ,,De rechtbank heeft geoordeeld dat bij de vaststelling van het bestemmingsplan met de gevolgen voor Natura 2000 rekening is gehouden. Volgens de rechter mogen in dit geval bij beoordeling van de aanvraag van de omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen niet meer de eventuele gevolgen voor het nabijgelegen Natura-2000 gebied opnieuw worden betrokken. Maar, de provincie blijft met betrekking tot de natuurtoestemming het bevoegde gezag.”

Sociale woningbouw
Over de voortgang van de 48 sociale huurwoningen in vlek G (voormalig terrein van De Clinghe) werden de raadsleden door burgemeester en wethouders per brief van 24 maart jl. geïnformeerd. Daarin wordt naast de stikstofproblematiek melding gemaakt van de aanwezigheid van asbestdeeltjes in de grond. Het belangrijkste onderwerp betreft echter de bestemmingsplanprocedure. Deze zal via een zogenaamde ‘voorontwerpprocedure’ worden gevoerd om belanghebbenden inspraak te bieden. Zij mogen voorafgaand aan de formele procedure hun visie op de plannen geven. De gemeente en opdrachtgever Kennemer Wonen zullen deze inbreng afwegen en indien wenselijk in het ontwerpbestemmingsplan verwerken. Daarvoor worden informatieavonden georganiseerd en omwonenden uitgenodigd om deel te nemen aan een klankbordgroep.

Voor de planning van deze woningen, waar dringend behoefte aan is, verschuilen burgemeester en wethouders zich wijselijk achter de stikstofproblematiek. Als deze nog dit jaar zou zijn opgelost, dan durft het college, uitgaande van een vlot verloop van de bestemmingsplanprocedure, wel uit te spreken dat de bouw van het project begin 2022 zou kunnen starten. (tekst + foto Hans Boot)