Raad akkoord met Herstelfonds corona

Aanvullende steunmaatregelen voor lokale ondernemers

Castricum – In navolging op de landelijke regels voor vergoedingen aan met name bedrijven die verliezen lijden door de coronacrisis, heeft de gemeente besloten tot aanvullende steunmaatregelen voor lokale ondernemers en instellingen die door sluiting worden gedupeerd. Donderdagavond werd het collegevoorstel hieromtrent met een aantal wijzigingen unaniem door de raadspartijen aangenomen.

Het is in deze onzekere tijden voor bestuurders geen gemakkelijke opgave om tegemoet te komen aan bedrijven, culturele instellingen en sportverenigingen die financieel getroffen worden door een sterke vermindering van inkomsten. Ook het college heeft zich dit aangetrokken en heeft de raad een uitvoerig voorstel voorgelegd met als titel ‘Coronamaatregelen derde fase’. Het eerste beslispunt daarvan omvat een economisch en maatschappelijk Herstelfonds van waaruit snel uitgaven worden gedaan. Het tweede beslispunt werd vervangen door twee amendementen van CKenG, GDB en Forza!. Daardoor zullen aan de gemeente verschuldigde huur en pacht als precariobelasting naar rato worden aangepast, zolang belastingplichtigen niet in staat zijn om inkomsten te genereren met de gronden, gebouwen en voorwerpen waarop deze heffingen van toepassing zijn.

Verder wordt een bestemmingsreserve ‘Herstel economie’ ingesteld, waarin een maximaal bedrag van 576.000 euro wordt gestort. Het Herstelfonds wordt beschikbaar gesteld aan het college voor de uitvoering van noodzakelijk geachte zaken, onder de voorwaarde dat achteraf via een nieuwsbrief aan de raad verantwoording wordt afgelegd. De raad ging, naar aanleiding van een motie van CKenG, GDB, Forza!, VVD en Fractie Van Schoonhoven, ook akkoord met toevoeging van een vijfde punt. Dit betekent dat de opbrengsten OZB, voor de periode dat eigenaren en huurders van gebouwen op last van de overheid hun bedrijfs- of verenigingsactiviteiten in deze gebouwen niet hebben kunnen uitoefenen, wordt gestort in het Herstelfonds.

Reacties en vragen

Tijdens de vergadering kwamen alle partijen met de nodige reacties of vragen. Als eerste kreeg fractievoorzitter Roel Beems van CKenG het woord, omdat zijn partij had aangedrongen op een snelle ondersteuning van de doelgroep en ook de initiatiefnemer is van de twee amendementen. Het CDA vroeg zich af hoe het zit met particuliere gebouwen die door verenigingen worden gehuurd. GroenLinks miste in het voorstel een bijdrage voor invoering van de anderhalve meter-zone en D66 waarschuwde voor ‘willekeur’ als de regels niet helemaal helder zijn. Voor de PvdA was het niet duidelijk hoe het maatwerk eruit zou zien en er werd ook een paar keer geopperd om de opbrengst van de verkoop van de Eneco-aandelen voor dit doel aan te wenden. Daarop was het antwoord dat ‘het benodigde bedrag in eerste instantie wordt gedekt uit de algemene reserves’.

Uniformiteit

Wethouder Ron de Haan begon zijn reactie met het noemen van cijfers van uitkeringen die door het ministerie aan het bedrijfsleven en particulieren zijn gedaan. Hij zei ook dat het doel van het collegevoorstel is om maatregelen te treffen voor gedupeerden waar landelijk niets aan wordt gedaan. Ook wees De Haan op de grote verschillen tussen horeca in het dorp en die op het Castricumse strand. De wethouder benadrukte dat er voor 1 juni over de verruiming van terrassen en strengere restricties overeenstemming moet zijn bereikt in het kader van de algemene politieverordening. Daaraan voegde hij toe dat overleg met de omliggende dorpen noodzakelijk was om uniformiteit van regelgeving te bereiken. Om te voorkomen dat mensen zich van dorp naar dorp begeven zouden er gelijke openstellingen gehanteerd moeten worden, waarbij gedacht worden aan een sluitingstijd van 22.00 uur.

Daarna was er nog enige discussie over de vraag of ondernemers verplicht waren om een duurzaamheidsplan in te dienen. Het antwoord was dat bureaucratie ‘moet worden voorkomen en steunverlening een eerste vereiste is’.

Leed verzachten

Tijdens het debat nog werd nog even gevraagd hoe het gemeentebestuur over de voorgenomen maatregelen communiceert met belanghebbenden, waarop werd gezegd dat daarvoor wekelijks de informatiepagina van De Castricummer wordt gebruikt.

Aan het eind van de vergadering mocht raadsvoorzitter Toon Mans met genoegen constateren dat het coronavoorstel unaniem, met inachtneming van de ingebrachte amendementen, door de raad werd aanvaard. Hij sprak daarbij de volgende woorden: ,,Het is nu een kwestie van laveren tussen enerzijds snelheid van handelen en anderzijds zorgvuldigheid. Dit is pas het begin en we weten nog helemaal niet hoe het gaat eindigen. Na deze drie fasen komt er misschien nog wel een fase 4 en 5. In deze moeilijke tijd, waarin veel inwoners, bedrijven en verenigingen worden geraakt, is het goed om te zien dat gemeenteraad en college samen werken aan oplossingen en met elkaar proberen het leed zo veel mogelijk te verzachten.” (Tekst: Hans Boot / Foto: Bos Media Services)