Hoofdpijndossier flexwoningen nog niet dicht

Castricum – Nu de locaties voor flexwoningen in Akersloot na acties van de plaatselijke belangengroep van de baan zijn, worstelt het college met het voorgestelde project bij het bedrijventerrein Castricummer Werf. De ondernemers daarvan voelen zich niet gehoord wat hun bezwaren betreft. Het debat in de commissie wordt donderdagavond voortgezet.

Door Hans Boot

Sinds begin dit jaar houdt de bouw van flexwoningen de gemoederen bezig. Nadat burgemeester en wethouders daarvoor twee locaties in Akersloot en één in Castricum hadden vrijgegeven, ging het in Akersloot stormen en waaide in Castricum een stevige wind. Voor Akersloot wordt nu met de Belangengroep Flexwoningen Akersloot gezocht naar alternatieve plekken, dus heeft het college voorlopig al zijn pijlen gericht op het terrein aan de Castricummer Werf. Voor de commissie van afgelopen donderdag werd de raad verzocht om een zwaarwegend advies te geven voor het uitgeven in erfpacht van bedoelde grond voor de plaatsing van 24 tijdelijke wooneenheden. Dat waren er oorspronkelijk 40, maar dit aantal werd teruggebracht op verzoek van het buurtcomité Castricum-Zuid.

Uiterlijk tien jaar

Petra van Hartskamp van dit comité was ook de eerste inspreker tijdens de commissievergadering en zei: ,,Wij begrijpen de woningnood in Castricum heel goed, maar de kwaliteit van wonen moet ook behouden blijven voor de buurt. Naast onze eis van 24 eenheden, vinden wij een eerste maximum van vijf jaar met een evaluatie in het vijfde jaar voldoende. Verlenging tot uiterlijk tien jaar is eventueel aanvaardbaar, maar langer ook niet. Verder willen wij een wandelpad langs de toegangsweg naar de werf, omdat de huidige situatie te onveilig is. Ook moet de communicatie helder worden en kan de ontwikkelaar niet zomaar roepen dat er misschien wel twintig woningen bijkomen. We hebben dan wel overeenstemming met het college, maar er zijn in onze ogen ook nog veel vraagtekens.”

Uiteraard leidde de eerste inleiding tot diverse vragen van de raadsleden. Projectleider Bert Rotteveel van FlexwonenNH probeerde als tweede inspreker een en ander te verduidelijken door te stellen dat de raadsleden in juni getuige waren geweest van ‘een uitgebreide presentatie van het project’. Hij zei ook dat zijn bedrijf gewend was om met betrokkenen in overleg te gaan en betreurde de wijze waarop de ondernemers op de werf onlangs hebben gereageerd met een grote advertentie in deze krant. Daarin geven zij in een open brief aan de raad aan dat het al maanden niet lukt om met de gemeente in overleg te gaan over hun bezwaren tegen het plan voor de flexwoningen. Daarbij wordt een dringende oproep gedaan aan de raad om geen onverantwoorde en overhaaste beslissing te nemen.

Kaders

Danny Hes wees namens de ondernemers op ‘een aantoonbaar tekort aan parkeerplaatsen op de werf, dat alleen opgelost kon worden op de grond waar nu de woningen zijn gedacht’. Tevens betwijfelde hij of daar wel gewoond kon worden gelet op de geluidsoverlast van het bedrijventerrein. Daarvoor zouden er metingen zijn beloofd, maar die waren volgens de projectleider nog niet verricht. Veel waardering was er voor het betoog van raadslid Harold Ebels: ,,De belangrijkste fout in dit collegevoorstel is dat de kaders ontbreken. Er is alleen onderhandeld met het buurtcomité, maar niet met de raad en de ondernemers en er is onvoldoende procesregie geëtaleerd. Mijn partij (D66) gaat niet akkoord, omdat dit voorstel niet goed tegen het licht kan worden gehouden.”

Ada Greuter van de PvdA stemde hier volledig mee in en kon een heel lijstje opstellen van tekortkomingen in de procedure. Zij vroeg zich ook af of er wel naar andere locaties was gekeken. Bärbel Böhling (Vrije Lijst) deed nog een poging om het belang van sociale woningbouw te verdedigen en of het niet mogelijk was dat iedereen in dit geval water bij de wijn kon doen. Tino Klein van Forza! vroeg zich af waar de extra parkeerplaatsen voor de ondernemers zouden moeten komen als de flexwoningen er staan en Leo van Schoonhoven van de gelijknamige fractie zette vraagtekens bij het oppakken van de revitalisering van de Castricummer Werf, ‘omdat de ondernemers al met 10-0 achterstaan’.

‘Duivels dilemma’

De beschikbare tijd was tekort om spijkers met koppen te slaan. Dit tot onvrede van portefeuillehouder Slettenhaar die vaart wilde maken vanwege ‘verplichtingen richting het ministerie Binnenlandse Zaken dat voor het project subsidie verstrekt’. Het CDA en de VVD zijn weliswaar akkoord met het voorstel, maar ‘een aantal partijen weigerde kleur te bekennen’, zoals Hannie Lutke Schipholt van GroenLinks liet weten. Zij had het gevoel dat het voorstel er ondanks de bezwaren doorheen werd gedrukt. Lenie Kelder sprak namens CKenG over een ‘duivels dilemma’ en verwees naar de vragen die haar partij onlangs aan het college heeft gesteld over de reactie van de ondernemers. ,, We moeten meer ruimte krijgen om te discussiëren, dus start maar weer op nul”, aldus Kelder.

Kortom, de realisatie van flexwoningen vormt nog wel even een hoofdpijndossier voor het gemeentebestuur en kan dat nog niet worden gesloten. Aan het eind van de commissievergadering kon voorzitter Reinaud van de Fliert (Vrije Lijst) niet anders concluderen dan dat het debat in een volgende bijeenkomst moest worden voortgezet. Die vindt nu plaats op donderdag 29 oktober om 19.30 uur. De wethouder zegde toe dat hij vooraf uitvoerig antwoord geeft op de gestelde vragen. De gemeentevoorlichter liet desgevraagd weten dat het college in dit geval een besluit kan nemen zonder instemming van de raad. Dat zal volgens hem echter pas gebeuren als er voldoende draagvlak voor is. (Foto: Bert Westendorp)