College neemt kritiek ter harte: streep onder Maranathakerk

Castricum – Het leek een gebed zonder end te worden, maar na veel (online) vergaderen en twee moties kan het plan voor een tijdelijk Supreme College in het voormalige kerkgebouw aan de Prins Hendrikstraat worden uitgevoerd.

Donderdagavond werd de commissievergadering van 14 mei onder leiding van Rob Dekker vervolgd en mocht Herman Sterken namens het GDB de motie van zijn partij toelichten. Deze bevat het besluit dat de gang van zaken met betrekking tot de aankoop van de Maranathakerk wordt afgewezen. Sterken stelde dat het GDB instemt met de strategische aankoop van het gebouw, maar de komst van een Supreme College afkeurt. Ook werd weer eens herhaald dat het college bij de aankoop voorbarig had gehandeld en dat de raad de bestemming had moeten vaststellen.

Fer Wilms van het CDA reageerde als eerste en begreep niet dat je akkoord gaat met een aankoop en die vervolgens afwijst. Natuurlijk hadden de andere partijen ook het nodige commentaar en ging het voor de zoveelste keer over de noodzaak om bedoelde school er te vestigen, de kosten die dat met zich meebrengt en de verkeerde procesvoering. Alhoewel diverse partijen de motie ondersteunden, was er onvoldoende draagvlak om deze aan te nemen. De algemene conclusie was wel dat de procedure geen schoonheidsprijs verdiende en dat hieruit lering moet worden getrokken.

Burgemeester Mans reageerde als portefeuillehouder Financiën hierop met de mededeling dat het college de kerk binnen het mandaat conform het grondbeleid heeft aangekocht, maar gaf ook toe dat de communicatie beter had gekund en de raad tussentijds meegenomen had moeten worden. Daar voegde hij aan toe dat het eindresultaat telt en dat nu de tijd is aangebroken om naar een definitieve bestemming toe te werken.

Inventarisatie bestemmingen

De tweede motie, ingediend door CKenG, VVD en CDA, gaf tot minder aanleiding tot discussie. Bovendien was er al veel gezegd over de raadsbevoegdheid en begon de tijd te dringen. Op grond van deze motie, die werd ingeleid door Mariska Tauber van CKenG, wordt het college opgedragen de raad zo spoedig mogelijk een voorstel te doen van verschillende maatschappelijke bestemmingen voor de betreffende locatie.

Daarnaast wordt aan de tijdelijke verhuur van een gedeelte van de kerk ten behoeve van het Supreme College een periode van maximaal vier jaar gekoppeld. Dat ontlokte Valentijn Brouwer van GroenLinks nog wel de vraag wat er gebeurt als deze schoolvoorziening een geweldig succes blijkt en het wellicht gewenst is dat deze bestemming met bijvoorbeeld een jaar of langer wordt verlengd. Daarom vond Brouwer het noodzakelijk om een brede inventarisatie te maken van de toekomstige bestemmingen en drong Ada Greuter van de PvdA erop aan om het leerlingenaantal tijdig te evalueren.

Uiteindelijk werd deze motie door een grote meerderheid ondersteund en kan het college dus aan de slag. Onderwijswethouder Ron de Haan komt dus goed weg met alle kritiek die hij de afgelopen maanden heeft moeten aanhoren. Hij probeerde dit met nog wat humor te verzachten door te zeggen dat bij een deelname van zo’n 400 leerlingen de kerk over een jaar of vier al is afbetaald. (Tekst / Foto: Hans Boot)