Gat in gemeentebegroting gedicht

Castricum – Omdat de gemeente door de provincie onder preventief financieel toezicht werd geplaatst vanwege te verwachten tekorten, kreeg de raad de opdracht om voor afgelopen maandag met een sluitende meerjarenbegroting te komen. Daarvoor moest donderdag tot in de kleine uurtjes worden vergaderd, maar het is gelukt.

Door Hans Boot

Hoewel de gemeente, mede door de verkoop van de Eneco-aandelen, over voldoende vermogen beschikt, was het college er niet geslaagd om een sluitende meerjarenbegroting tot en met 2024 op te stellen. Daarom greep de provincie eind vorig jaar in. De gemeenteraad kreeg toen de opdracht om het college aan het werk te zetten met een begroting die wel sluitend zou zijn. Daarvoor werd een tijdelijke commissie ingesteld, onder voorzitterschap van CKenG-fractievoorzitter Roel Beems. Hij vertelt: ,,Nadat de commissie overeenstemming had bereikt over aanpassingen waarmee het boekjaar 2021 zonder tekorten zou sluiten, is er de afgelopen maanden doorgewerkt om aanvullende ombuigingen af te spreken. Daarbij ging het om een totaalbedrag van 5,2 miljoen euro voor de jaren 2022, 2023 en 2024. De commissie werd het 15 april eens over een aantal maatregelen.”

Tevreden

Na het dichten van driekwart van het gat in de meerjarenraming, hebben de vier fracties VVD, CDA, CKenG en GDB in het weekend van 17 april doorgewerkt om gezamenlijk een oplossing te vinden voor het laatste kwart, de resterende 1,3 miljoen euro. ,,Om aan de verwachtingen van de provincie te voldoen, moest de raad daarop in zijn vergadering van afgelopen donderdag een klap geven. Daarom hebben de beraadslagingen tot in de nacht geduurd, maar we zijn eruit gekomen. Dat is gebeurd via ombuigingen die de inwoners van Castricum niet direct raken, zoals het uitstellen tot 2025 van de nieuwbouw van scholen. Ook worden er pas in 2024 bepaalde maatregelen doorgevoerd betreffende een taakstelling voor subsidies en een eventuele verhoging van de toeristenbelasting”, aldus Beems. Zonder een sluitende begroting zou Castricum het beheer over zijn eigen financiën zijn kwijtgeraakt. De gemeente heeft laten weten dat de provincie zich bij monde van gedeputeerde Zaal tevreden toonde over de inspanningen die de gemeenteraad had gedaan. Naar verwachting zal daarmee het preventief toezicht later in dit voorjaar worden opgeheven. (Foto: Bos Media Services)