Zwembadplan boekt vooruitgang in raad

Castricum – Twee weken geleden kreeg de gemeenteraad een presentatie over de herinrichting van sportpark Noord End inclusief het plan voor een nieuw zwembad. Afgelopen donderdagavond vond hierover een consultatie plaats in een commissievergadering. Duidelijk is dat alle partijen haast maken met de uitvoering, maar dat er toch een nieuwe variant gewenst is om volledige overeenstemming te bereiken.

Door Hans Boot

De raad heeft voor de zomer twee moties aangenomen over de herinrichting van sportpark Noord End en het parkeren ten behoeve van het nieuwe zwembad dat daar is gedacht. Voor de uitwerking van deze moties werden de raadsleden op 7 oktober aan de hand van een presentatie van bureau TwijnstraGudde geïnformeerd over de verschillende mogelijkheden, waarvoor twee varianten werden ontworpen. De discussie hierover vond donderdagavond plaats in een commissie onder voorzitterschap van Rob Dekker (VVD).

Voordat het debat van start ging, mochten twee insprekers hun woordje doen. Dat was eerst Frank Brakenhoff, voorzitter van de korfbalclub Helios die in het project is meegenomen en recht heeft op kunstgrasvelden. Brakenhoff drong aan op een snel besluit, zodat kunstgras voor zijn vereniging begin 2022 aangelegd kan worden en liet weten niet te zitten wachten op nieuwe ideeën die wederom voor vertraging zouden zorgen.

De tweede inspreker, Alex van der Leest (Fietsersbond) is tevreden over het ontwerp met een volwaardige rotonde, maar is fel tegen uitbreiding van het sportpark omdat dan een verbreding van de N203 in gevaar komt. Hij zei: ,,Er is meer ruimte nodig om het fietspad veiliger te maken. Vooral omdat het een ‘doorfietsroute’ wordt, een belangrijk initiatief van provincie, regio en gemeente.”

Initiatiefgroep

Het voert te ver om de ingebrachte varianten volledig te beschrijven, maar tijdens het debat bleek overduidelijk dat de partijen over ’t algemeen niet met beide versies konden leven en dat een mengeling daarvan gewenst was. Overigens was er veel waardering voor het huiswerk dat door ambtenaren en medewerkers van het adviesbureau op korte termijn was geleverd.

Gerrit Krouwel (VVD) wees er nog eens op dat de toezegging van kunstgrasvelden voor Helios een must was en dat dit niets met compensatie had te maken. Daarnaast vroeg hij zich af met welk getal de komende jaren in de begroting rekening moet worden gehouden voor het totale project.

Roel Beems (CKenG) benadrukte dat er in 46 jaar geen aanpassingen aan het sportpark hadden plaatsgevonden en noemde de komst van het zwembad als ‘vliegwiel voor betere oplossingen’. Ook zei de fractievoorzitter dat FC Castricum een huurcontract heeft tot 2024 en er niets kan veranderen als er geen overeenstemming wordt bereikt met deze club. Beems stelde ook voor een onlangs opgerichte Initiatiefgroep Nieuw Zwembad, bestaande uit acht deskundigen, uit te nodigen voor een overleg op 28 oktober.

Paardenbak

Harold Ebels van D66 vond dat FCC het kind van de rekening werd als de vereniging van vijf wedstrijdvelden terug moest naar vier. Daarnaast waarschuwde hij ervoor dat er niet te

makkelijk over het parkeerprobleem moest worden gestapt en er alleen over een tekort op piekmomenten wordt gesproken.

Namens Forza! merkte Tino Klein op ‘dat we er nog lang niet zijn en het raadsvoorstel veel mitsen en maren bevatte’.

Herman Sterken (GDB) kon zich vinden in het aangepaste parkeerplan en was het ook eens met het voorstel van de Fietsersbond om het fietspad naar het sportpark toe te verbeteren. Tevens wilde hij pas ja tegen het project zeggen als de jaarlasten daarvan bekend zijn.

Fer Wilms (CDA) legde zich neer bij de realisatie van het zwembad op veld 5, maar wilde nog wel het nodige aan de indeling veranderd zien.

Valentijn Brouwer (GroenLinks) opperde om de contouren van de nieuwbouw nog eens met paaltjes uit te zetten en was van mening dat zowel FCC als Helios zouden moeten bijdragen in de kosten van kunstgras door een huurverhoging.

Voorlopig ontwerp

Hans Min van de PvdA wilde het project pas na het overleg met de Initiatiefgroep ondersteunen en zag graag nog sociale woningbouw aan de plannen toegevoegd.

Volgens Leo van Schoonhoven van de gelijkmatige fractie was bijna alles al gezegd. Toch wilde hij weten hoe de kosten van de kunstgrasvelden in de afspraken met de clubs worden verwerkt. Het leek hem ook economischer om er direct een nieuwe sporthal bij te bouwen en daarvoor zo nodig de paardenbak en clubhuis van de schietvereniging te verplaatsen. Tot slot bracht Bärbel Böhling (De VrijeLijst) naar voren dat de investering van het zwembad weinig werd genoemd en dat voor het ontwerp hiervan een Europese aanbesteding verplicht was.

Ron de Haan mocht als portefeuillehouder op de raadsinbreng reageren en zei onder meer: ,,Ik zal de complimenten voor de ambtenaren overbrengen. Er is goed naar u geluisterd. In verband met de toezegging aan Helios is het zaak om op korte termijn met een definitief voorstel te komen. Er is geen bezwaar tegen kunstgras op veld 2, maar FCC moet dat omarmen. De kaders zijn nu helder en het tempo moet er worden ingehouden. Daarom zijn we al druk bezig met de selectie van een architectenbureau en streven naar een voorlopig ontwerp in december. Daarnaast geldt de opdracht van de raad om binnen een budget van 860.000 euro te blijven als exploitatiebijdrage die de gemeente jaarlijks aan het zwembad mag bijdragen.”

Nieuwe schets

Omdat het om een consultatie van de raad ging, nam Roel Beems het initiatief om op basis van de varianten 1 en 2 een nieuwe schets te maken. Deze variant zou mogelijk de voordelen van beide varianten kunnen combineren, zoals het realiseren van de twee kunstgrasvelden van Helios recht voor de kantine van de korfbalclub. Ook veld 2 van FCC wordt dan voorzien van kunstgras en de club krijgt er een volwaardig (gras)speelveld bij. Bovendien kan de muziekvereniging blijven zitten.

Verder komt het zwembad volgens de wens van het Jac. P. Thijsse in het midden van veld 5 en blijft er aan de zuidoostzijde voldoende ruimte over voor de bouw van een grote sporthal. Beems voegt hier nog aan toe: ,,Bijkomend voordeel is ook dat de kunstgrasvelden van Helios volgend jaar februari/maart kunnen worden aangelegd als de raad hierover in november een besluit neemt. Komende zomer kan dan het kunstgrasveld van FCC worden aangelegd en hoeft de voetbalclub slechts voor drie maanden een alternatief te vinden voor het veld dat ze tijdelijk tekort komen.” (Afbeelding: aangeleverd)