Zorgpraktijk en appartementen op locatie Maranathakerk

Castricum – Na de inloopavond op 13 maart en de verwerking van de enquêteformulieren voor een nieuwe bestemming van de Maranathakerk, was de raadscommissie van vorige week donderdag aan zet om een keuze te maken uit twee varianten die het college had voorgesteld. Buiten kijf staat dat er behalve een zorgpraktijk woningen op die plek komen. Het is alleen de vraag hoeveel dat er worden en in welke categorie. Ook het aantal bouwlagen vraagt nader onderzoek.

Door Hans Boot

In de gemeenteraadsvergadering van 8 juli 2022 is een motie van CKenG aangenomen met als onderwerp ‘Herbestemming en herontwikkeling Maranathakerk’. Op grond daarvan is het college verzocht een aantal opties nader te onderzoeken. Dat waren sloop van het kerkgebouw en het ontwikkelen van een plan dat past binnen de maatschappelijke bestemming en sloop met wijziging van het bestemmingsplan in een nieuw ruimtelijk programma, waaronder woningbouw of een bioscoop. De bestuursopdracht hield in dat de alternatieven woningbouw, een combinatie van woningbouw en zorgpraktijk, een filmhuis/bioscoop of een combinatie van deze bestemming met woningbouw dienden te worden onderzocht.

Vervolgens vond er op 13 maart jl. een druk bezochte inloopavond plaats en mochten de inwoners meedoen aan een enquête. Dat heeft geleid tot het voorleggen van een keuze van het college in een raadsvoorstel, dat donderdag in de commissie werd behandeld. Het gaat daarbij om twee voorkeursvarianten. Variant 1 houdt een combinatie in van een zorgpraktijk en appartementen, waarvan veertig procent sociale huur en zestig procent koop. Variant 2 betreft alleen de bouw van appartementen in dezelfde categorieën. In beide gevallen is drie bouwlagen het uitgangspunt.

Parkeerproblematiek

Nadat commissievoorzitter Tim de Heer (De VrijeLijst) het bovenstaande nog eens had toegelicht, kregen drie insprekers achtereenvolgens het woord. Als eerste was dat Maaike Doeksen namen de dorpspraktijk aan de Korte Cieweg. Met verwijzing naar een brief die zij aan de raad had gestuurd, deelde zij mee dat de huur van deze praktijk per 1 mei 2024 wordt opgezegd en de gebruikers dus naarstig op zoek moeten naar vervangende ruimte. Daarvoor verzocht spreekster de raad om de huisartsen daarin te ondersteunen. Het ontlokte Gerrit Krouwel (VVD) de opmerking dat de oplevering van de locatie Maranathakerk pas eind 2026 is te verwachten en er dus tussentijds een andere oplossing gezocht moest worden.

Dennis de Haas van Floresteyn Vastgoedadvies was de volgende spreker. Hij benadrukte dat de realisatie van een maatschappelijke functie op deze plek net zo belangrijk was als de bouw van woningen. Ook noemde hij als voordeel van deze combinatie dat de parkeerplaatsen die overdag voor de praktijk worden bezet ’s avonds weer door de bewoners kunnen worden gebruikt. Daarnaast pleitte De Haas voor de bouw van seniorenwoningen.

Als derde inspreker nam Erik Weel, eigenaar van bioscoop Corso, plaats achter de microfoon. Uiteraard was hij teleurgesteld dat de bestemming van bioscoop was afgevallen en bestreed hij de conclusie dat de Brink niet geschikt was voor het oplossen van de parkeerproblematiek. Desondanks kon Weel met alles leven en zei tot de raad: ‘Kies wat u goed vindt’.

Haast geboden

Daarna brak er een levendige discussie los onder de commissie- en raadsleden, waaruit bleek dat men het lang niet altijd met elkaar eens was. Mariska El Ouni (D66) had een duidelijke voorkeur voor variant 1, maar vond parkeren op de Brink geen optie, omdat dit plein ook gebruikt wordt voor evenementen en door bezoekers die gaan winkelen. Gerard Brinkman (GroenLinks) interrumpeerde haar door te zeggen dat het maar om zes evenementen per jaar gaat en het plein zelfs op zaterdagen nooit vol staat.

Paulien Zwikker (De VrijeLijst) zou het liefst zien dat de kerk behouden bleef, omdat deze heel geschikt is voor samenkomsten. Omdat er toch een keuze gemaakt moet worden, kiest haar partij ook voor de eerste variant met het advies om over de plannen in gesprek te blijven met de buurt. Ook noemde Zwikker inpandig parkeren als eis van De VrijeLijst.

Peter Pinkhaar (PvdA) mist de financiële afweging voor het kunnen maken van een goede keuze. Hij vond dat realisatie van een gezondheidscentrum ten koste gaat van het aantal woningen, dat nog best wat groter zou kunnen zijn. Bovendien wil zijn partij een verdeling van zestig procent huur en veertig procent koop.

Gerrit Krouwel bracht naar voren dat ook de VVD koos voor variant 1 met de aantekening dat gestreefd moet worden naar zoveel mogelijk woningen en parkeren op de Brink best een optie is. Wel zou de zestig procent nader gedefinieerd moeten worden en is er zoveel mogelijk haast geboden bij een nadere ontwikkeling van de plannen.

Extra bouwlagen

Ook José van den Berg (Forza!), Dorien Veldt (CDA) en Lenie Kelder (LokaalVitaal) spraken hun voorkeur uit voor variant 1. Veldt vond het belangrijk om woningcorporatie Kennemer Wonen te benaderen voor de sociale huurwoningen en Kelder stelde voor om een aparte vergadering te beleggen voor het vinden van een tijdelijke oplossing voor de dorpspraktijk.

Vervolgens mocht Gerard Brinkman zijn zegje doen namens GroenLinks. Hij stelde dat de verdeling van 40/60 geen harde eis was, omdat er door compensatie op andere locaties ook van deze aantallen kan worden afgeweken. Op de vraag van Krouwel of er bezwaar bestaat tegen meerdere bouwlagen dan drie, antwoordde Brinkman: ,,Dat is voor mij altijd bespreekbaar. We hebben namelijk een woonprobleem in onze gemeente en geen parkeerprobleem. Het is wel van belang dat we rekening houden met het participatietraject dat is gevolgd en dat er geen vertraging ontstaat.’’

Daarna volgde zoals gebruikelijk de reactie van wethouder Slettenhaar. Hij stelde: ,,De financiële onderleggers komen later nog aan de orde nadat de openbare aanbesteding heeft plaatsgevonden. Preciezere afwegingen worden ook in het ruimtelijk kader meegenomen. Extra bouwlagen zijn niet doorgerekend en mogen de participatie niet doorkruizen. Het voorstel kan wel worden onderzocht. De uitdrukkelijke vraag naar seniorenwoningen wordt meegenomen en daarnaast moeten we pragmatisch zijn wat het parkeren betreft. Tot slot kan ik nog geen toezegging doen dat Kennemer Wonen de opdrachtgever voor de sociale huurwoningen wordt, omdat er nog een ontwikkelaar moet worden gezocht.’’ De besluitvorming over dit onderwerp wordt verwacht in de raadsvergadering van 22 juni. (Afbeelding: aangeleverd)