Woningen Akersloot en Castricum komen in aanmerking voor beperking geluidsoverlast

Akersloot/Castricum – In onze gemeente zijn woningen die vanwege verkeerslawaai een te hoge geluidsbelasting ondervinden. Deze woningen zijn in de jaren 90 gemeld bij het toenmalige Ministerie van VROM en behoren nu tot de zogenaamde geluidsaneringsvoorraad. Voor deze woningen is op basis van de subsidieregeling sanering verkeerslawaai onderzocht welke maatregelen kunnen worden toegepast om de geluidsbelasting op de gevels te verlagen.

Door Hans Boot

Volgens een woordvoerder van de gemeente zijn in Castricum 66 saneringsobjecten onderzocht, waaruit is gebleken dat voor 61 woningen een vervolgonderzoek dient plaats te vinden naar de geluidsbelasting. Dit is verwerkt in het saneringsprogramma Castricum e.o. Op 8 november 2022 hebben burgemeester en wethouders een besluit genomen over het ontwerp saneringsprogramma Castricum e.o.. Dit besluit heeft zes weken ter inzage gelegen en het saneringsprogramma is daarna op 21 februari 2023 definitief en ongewijzigd vastgesteld. Het saneringsprogramma geeft een omschrijving van de uitgangspunten en van de maatregelen die in aanmerking komen om de geluidbelasting, veroorzaakt door het verkeerslawaai, op de gevel van woningen en andere geluidgevoelige gebouwen zoveel mogelijk te beperken.

Geluidsonderzoeken

De sanering betreft woningen aan de wegen Westdijk in Akersloot, N512/Heereweg tussen Egmond-Binnen en Bakkum, Mient, Ruiterweg, Vinkebaan, Van Haerlemlaan en Van Oldenbarneveldweg in Castricum, plus de N246 bij Markenbinnen. Er is nog wel een akoestisch onderzoek nodig om te kunnen bepalen welke maatregelen kunnen worden genomen. Daarbij wordt onder andere gedacht aan dubbele beglazing of voorzetbeglazing, nieuwe ramen en/of deuren en isolatie van aanwezige schuine dakvlakken in de kamers. De isolatie van muren of het vervangen van kozijnen horen niet bij deze maatregelen. Het uitvoeren van de geluidsonderzoeken moet worden aanbesteed en dit zal naar verwachting in het vierde kwartaal starten. De beoogde start van de onderzoeken is in het tweede kwartaal 2024.

Keuze

Voor de voorbereiding van dit project (de geluidsonderzoeken) en de uit te voeren maatregelen heeft het ministerie een voorschotsubsidie toegekend van totaal € 201.400,- De kosten per woning kunnen sterk verschillen en worden door het ministerie ingeschat tussen € 1.200,- en € 5.600,-. De projectbegeleiding wordt namens en voor rekening van de gemeente verzorgd door de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord. De eigenaren van de betreffende woningen worden voor de uitvoering van dit project persoonlijk benaderd en hebben zelf de keuze om mee te doen. Omdat dit een selecte groep betreft wordt hier niet breder over gecommuniceerd. Andere woningeigenaren kunnen dan ook geen beroep doen op de saneringsregeling.

Link

Zodra alle woningen bouwkundig zijn onderzocht, worden voor de eigenaren van de woningen die niet voldoen aan het geldende binnenniveau van 43 dB in geluidsgevoelige ruimten maatregelvoorstellen opgesteld. Als de woningeigenaren akkoord zijn met de maatregelvoorstellen, zal de gemeente een overeenkomst aangaan met deze eigenaren. De maatregelen worden vervolgens uitgevoerd door een aannemer die via een aanbestedingsprocedure zal worden geselecteerd. Start van de werkzaamheden zal naar verwachting in het vierde kwartaal van 2024 zijn. Tot slot verwijst de gemeente voor het besluit over dit project naar de link: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2023-360764.html. (Foto: Bos Media Services)