Woningbouwplan locatie Kaptein Kaas in raad

Plannen voor nieuwe wijk krijgen vorm

Castricum – Donderdagavond 13 februari wordt in de gemeenteraad het voorstel behandeld om de herontwikkeling van Zanderij Zuid (deelgebied 3) als ruimtelijk kader vast te stellen. Het betreft de bouw van 99 woningen op de voormalige bedrijfslocatie van Kaptein Kaas samen met twaalf omliggende percelen achter het station. Het plangebied heeft een oppervlak van totaal 3,84 hectare. Door dit project gaat er weer een stukje nostalgie verloren.

Door: Hans Boot

De raad heeft in 2012 de Kadernota voor Zanderij Zuid vastgesteld. Deze beoogt een algehele kwalitatieve verbetering van het gebied. Nu is de invulling van deelgebied 3 aan de orde, dat bestaat uit de locatie waar het bedrijf van Kaptein Kaas was gevestigd en twaalf omliggende percelen. De private grondeigenaren hebben een schetsplan met een woningbouwprogramma gemaakt. Het plan omvat circa 99 woningen in diverse categorieën, waarvan 26 sociale huurappartementen, zes twee-onder-een-kapwoningen, drie patiowoningen, 37 vrijstaande woningen en 27 appartementen in de vrije sector. De bouwhoogtes variëren van één laag tot drie lagen met een kap. Door deze variatie wordt er volgens de gemeente gebouwd voor zowel starters, gezinnen als senioren.

Voorgestelde verkaveling van de bebouwing (gemeente Castricum).

Principeverzoek

Burgemeester en wethouders hebben in september ingestemd met het ruimtelijk kader voor genoemd deelgebied.

Het schetsplan is op de raadsinformatieavond van 19 september 2019 gepresenteerd. De bespreking in de vergadering van de raadscommissie een week later leverde vragen op over verkeer en parkeren, het woningbouwprogramma, de bebouwingsdichtheid en de hoogte van de appartementen. Het voorstel voor doorsnijding van de tankmuur voor een langzaamverkeersverbinding werd door een meerderheid niet gesteund. De op- en aanmerkingen van destijds zijn in het betreffende voorstel verwerkt.

Alle particuliere grondeigenaren zijn akkoord met het schetsplan en de verevening van de kosten inclusief het wettelijk voorgeschreven gemeentelijk kostenverhaal.

De ontwikkeling bevindt zich echter nog in de fase van een principeverzoek. Dit betekent dat de raad het te volgen pad voor de vervolgprocedure kan beïnvloeden. Met het nemen van het besluit tot het vaststellen van het plan als ruimtelijk kader voor verdere uitwerking geeft de raad richting aan die vervolgprocedure.

Verkeer en parkeren

Er is besloten geen doorbraak in de tankmuur te maken, omdat de lengte van de muur op deze plaats uniek is en een onveilige aansluiting van de fietsroute op de Oude Schulpweg het gevolg zou zijn.

Een verkeerskundig onderzoek heeft uitgewezen dat de bestaande wegen rondom het plangebied het extra verkeer in principe kunnen verwerken. Daarnaast is geconstateerd dat er niet wordt voldaan aan de vereiste maximale parkeernorm die inhoudt dat er 198 parkeerplaatsen moeten worden gerealiseerd. Men acht een gemiddelde norm van 158 plaatsen in dit geval echter voldoende, temeer daar de aanwezigheid van parkeerplaatsen bij het station kans biedt voor dubbelgebruik.

Tot slot stelt het college dat het gemeentelijk kostenverhaal wordt verzekerd door het sluiten van individuele anterieure overeenkomsten met alle eigenaren. Na het akkoord van de raad wordt verder gewerkt aan de planontwikkeling en de procedure voor het bestemmingsplan.

Oud-Castricum

Als alle neuzen in dezelfde richting staan en er gebouwd kan worden, zal het voor de oudere Castricummers even wennen zijn dat het nostalgische veilinggebouw, waar Kaptein Kaas zich later vestigde, is gesloopt. Hierin floreerde in de jaren ’50 en ’60 van de vorige eeuw de groenteveiling van ‘Ons Belang’ en werden er ook popconcerten en andere evenementen gehouden.

Overigens heeft Oud-Castricum er bij monde van Don van Lier geen moeite mee dat de nieuwbouw op een steenworp afstand komt te staan van De Duynkant, het onderkomen van de werkgroep. ,,Wij hebben alleen bezwaar gemaakt tegen een doorbraak in de tankmuur. Er heeft tot 1943 een woonwijk gestaan en wij vinden de bebouwing speels opgezet in een duinachtig gebied.”

Foto 1: Een deel van de locatie naast Kaptein Kaas (Foto: Hans Boot).