Woningbouwplan jachthaven Laamens krijgt vorm

Akersloot – Het heeft een lange adem, maar de uitvoering van het plan voor het transformeren van de huidige jachthaven Laamens tot woongebied komt steeds dichterbij. Volgens planning wordt de herziening van het bestemmingsplan begin oktober vastgesteld en kan volgend jaar met de bouw worden gestart.

Door Hans Boot

Vorige week dinsdag is het college akkoord gegaan met het ontwerpbestemmingsplan van Projectteam BRO van 2 juli jl. dat voorziet in de realisatie van maximaal 90 woningen en 14 recreatiewoningen op het terrein van jachthaven Laamens en het voormalige bedrijventerrein Ruigewaard (nu De Skulper genaamd). Het kaderstellend besluit voor dit project is op 1 oktober 2020 door de raad genomen. Voor het appartementengebouw van De Skulper is een bestemmingsplan in werking getreden en inmiddels een omgevingsvergunning verleend. Het appartementengebouw van De Skulper betreft daarmee de eerste fase van de realisatie van het Waterfront aan het Alkmaardermeer. Om de transformatie van de jachthaven mogelijk te maken, is een herziening van het bestemmingsplan noodzakelijk. Het ontwerpbestemmingsplan betreft het nieuwe juridisch-planologische kader voor het plangebied. Er wordt aangetoond dat het initiatief haalbaar is en dat sprake is van een goede ruimtelijke ordening.

Groene invulling

Het plangebied ligt in het noordelijke puntje van Akersloot en grenst in het oosten aan het Alkmaardermeer en aan de westzijde aan de Geesterweg. Momenteel is het plangebied in gebruik als jachthaven en bedrijvigheid ten behoeve van (onderhoud)werkzaamheden aan boten. Ook is er aan de Geesterweg een horecapand gevestigd. Het voorgestelde plan voorziet in 90 appartementen waarvan 27 in het sociale segment (30% sociaal) en 20 in het middensegment. Deze dienen een gemiddelde oppervlakte te hebben van 80 m2, waarbij de woningen niet kleiner mogen worden dan 50 m2. Twee appartementengebouwen krijgen een ondergrondse parkeerkelder. De appartementen zijn gelegen aan een haven, open water en bestaande openbare wegen (Geesterweg en De Noord). Het middengebied van het plan wordt voorzien van een groene invulling en kent weinig verharding. Het gebied sluit op maaiveldniveau aan bij de bestaande omgeving en De Noord en gaat iets omhoog.

Recreatiearken

Naast genoemde woningen worden er vanuit recreatief oogpunt nog 14 kleine recreatiearken op het water gerealiseerd. Deze recreatiewoningen leveren een bijdrage leveren aan een unieke vorm van verblijfsrecreatie op het Alkmaardermeer. De arken worden commercieel geëxploiteerd en jaarrond verhuurd aan recreanten en toeristen (shortstay). De verhuur van de arken wordt, naast de zelfstandige exploitatie, tevens gekoppeld aan een sloepennetwerk, waar het huidige restaurant reeds deel van uitmaakt als pleisterplaats. Met de komst van de recreatiearken wordt er gelegenheid geboden tot overnachten. Tot slot blijkt uit het ontwerpbestemmingsplan dat met betrekking tot de zuidelijke waterfrontwoningen in de plint een horecavoorziening en voorzieningen ten behoeve van de recreatiearken mogelijk zijn.

Reactie wethouder

De huidige planning laat zien dat de besluiten over de partiële herziening van het vigerende bestemmingsplan dit najaar kunnen worden genomen. Als de procedure verder soepel verloopt, kan de start bouw in 2022 plaatsvinden. Portefeuillehouder Paul Slettenhaar reageerde als volgt: ,,Ik vind het superbelangrijk dat we weer een nieuw woningbouwprogramma verder brengen met een divers aanbod. Het betekent wonen voor iedereen van sociaal tot koop!” (Afbeelding: aangeleverd)