Woningbouwplan Brakersweg ligt goed in commissie

Castricum – Als het aan de raadscommissie ligt wordt de Brakersweg verrijkt met dertien woningen. Het voorlopige bouwplan werd positief ontvangen in haar vergadering van afgelopen donderdag. Met inachtneming van twee amendementen mag de vaststelling van het ruimtelijk kader in de gemeenteraad van 17 december worden verwacht.

Door Hans Boot

Voor de commissievergadering hadden twee omwonenden zich gemeld om in te spreken. Dat waren de bewoners Schut en IJbema van de Brakersweg die als eerste het woord kregen van voorzitter Elize Bon (CDA). Op zich waren de heren niet tegen woningbouw op deze locatie, maar zij hadden wel een aantal bezwaren, waarvoor werd verwezen naar hun brief aan de raad die bij het collegevoorstel was gevoegd.

Een van de bezwaren betrof de ligging van de vier sociale huurwoningen die vooralsnog voor senioren zijn bestemd. Omdat de tuinen daarvan volgens tekening direct zouden grenzen aan de tuin van nr. 17, was het verzoek om deze woningen om te draaien. Ook vroegen de insprekers zich af waarom er nu dertien woningen waren geprojecteerd, terwijl dit er eerst zes waren. Daarnaast maakte men zich druk over mogelijke geluidsoverlast van de sociale huurwoningen en werd de ontsluiting op de Brakersweg onacceptabel geacht. Tino Klein (Forza!) reageerde hierop met de vraag of er met de gemeente over de ontsluiting was gesproken. Het antwoord was ja, maar dat een definitieve uitspraak nog ontbrak. Een alternatief zou een ingang vanaf de Tromplaan zijn, waarop discussie ontstond over de vraag of daarvoor een brug nodig zou zijn of kon worden volstaan met een duiker in de sloot langs deze weg.

Bruggetje

Vervolgens gaf Peter Trauschke van WoonGraag, de indiener van het principeverzoek bij de gemeente, een toelichting op de procedure die was gevolgd. Hij benadrukte dat de gemeente voorstander was van een verkavelingsopzet in de vorm van een boerenerf en dat uit het bewonersoverleg enthousiaste reacties waren ontvangen. Daar voegde hij aan toe dat de gemeente uit oogpunt van verkeer en om stedenbouwkundige redenen een ontsluiting via de Tromplaan onnodig en ongewenst vond.

Daarna wilden sommige commissieleden graag weten in hoeverre er afspraken waren gemaakt met Woonzorg over de exploitatie van de seniorenwoningen. Trauschke: “Er is hiermee op verzoek van de gemeente alleen oriënterend gesproken, omdat deze corporatie al actief is voor de Santmark. Zelf werken wij in principe samen met Kennemer Wonen als het om sociale huur gaat.”

Leo van Schoonhoven van de gelijknamige fractie zette vraagtekens bij het bruggetje voor fietsers en voetgangers dat tussen de locatie en het terrein van de Santmark is gedacht: ,,Zijn de bewoners van het verzorgingshuis erbij betrokken, veroorzaakt dat geen overlast van jongeren en gaan de nieuwe bewoners geen gebruik maken van de parkeerplaatsen bij de Santmark?”

Opvallend was het voorstel van Gerrit Krouwel (VVD) om in de overeenkomst met de ontwikkelaar de eis van vier sociale huurwoningen op te nemen, ‘want anders wordt het toch weer koop’.

Amendementen

Ook kwamen de ontsluiting en het spiegelen van de huurwoningen nog een paar keer voorbij, terwijl Lenie Kelder (CKenG) voor stikstofarm bouwen pleitte door gebruikmaking van bijvoorbeeld prefabconstructies. ‘Dat zou een prachtig pilot voor de toekomst zijn’.

Wethouder Paul Slettenhaar wist wel raad met de inbreng van de verschillende sprekers en reageerde als volgt: ,,Een woningaantal van dertien is prima voor deze plek. De verkeerstoename is te verwaarlozen en de ontsluiting kan zo blijven. De geluidsoverlast valt ook mee en spiegeling van de huurwoningen is niet gewenst. Het plan voldoet aan de parkeernorm, dus er is geen angst voor parkeren op het terrein van de Santmark. Als er grote weerstand is tegen het bruggetje, dan komt die er gewoon niet. Stikstofarm bouwen lijkt me een goed idee.”

Tot slot werd er nog even gedebatteerd over de besluitvorming over dit onderwerp die twee weken later was gepland. Gezien de over ’t algemeen positieve reacties van deze avond ging de commissie ermee akkoord dat het voorstel voor het vaststellen van het ruimtelijk kader ongewijzigd aan de raad wordt voorgelegd. Daar worden nog wel twee amendementen aan toegevoegd. Het eerste daarvan betreft een onderzoek naar de geschetste spiegeling en wordt ingediend door de fractie Van Schoonhoven. De VVD toonde zich bereid om het amendement te leveren met betrekking tot de vastlegging van de sociale huur.