Woningbouw op sportpark Berg & Bal in beslissende fase

Castricum – De gemeente en Kennemer Wonen willen gezien de woningnood haast maken met de bouw van 96 flexwoningen op de niet meer in gebruik zijnde tennisbanen op het multisportpark Berg & Bal aan De Bloemen. De politieke behandeling van het raadsvoorstel vond afgelopen donderdag in de commissie plaats en het wachten is nu op besluitvorming in de raadsvergadering van 7 december.

Door Hans Boot

Voorzitter Harold Ebels (D66) kreeg in de commissie van 30 november anderhalf uur de tijd om deze vergadering in goede banen te leiden. Naast de portefeuillehouders Slettenhaar en Binnendijk introduceerde hij de acht vertegenwoordigers van de raadsfracties. Verder deelde hij mee dat vijf personen zich hadden aangemeld om in te spreken. In een korte toelichting stelde Ebels dat de raad gevraagd werd in te stemmen met een tijdelijke afwijking van het bestemmingsplan voor een periode van tien jaar en een verklaring van geen bedenkingen af te geven om bedoelde bouw mogelijk te maken. Daarnaast is het voorstel dat de gemeente voor dit project een budget van € 175.000 beschikbaar stelt ten laste van de algemene reserve. De voorzitter deelde ook mee dat de raad naar aanleiding van de presentatie van een week eerder enige technische vragen aan het college heeft gesteld die zijn beantwoord en bij de stukken van deze vergadering zijn gevoegd.

Samenwerking

Daarna kregen de insprekers elk de gelegenheid om in vijf minuten te vertellen wat zij van de plannen vonden. Omdat sommigen vorige week tijdens de raadsinformatieavond al hun zegje hadden gedaan, leverde dit af en toe een herhaling van zetten op. Zo hadden omwonenden Gert-Jan Kaper en David Warmerdam kritiek op het feit dat ze niet uitgenodigd waren voor de inloopbijeenkomst en spraken zij hun zorg uit over de gevaarlijke situaties voor met name scholieren als de woningen er staan en daarvoor een uitrit tussen beide sporthallen is aangelegd. Bert Visser pleitte opnieuw voor een verkeers- en parkeeronderzoek en vond dat de participatie en communicatie niet in orde waren plus dat de planning voor het project veel te krap was.

Krista Walter, directeur-bestuurder van Kennemer Wonen, vertelde dat de maatschappelijke opgave groot is maar dat het ook een complex project is. Zij roemde de samenwerking met het Rijk, de gemeente en de bedrijven die bij bouw betrokken waren en meldde dat er inmiddels een vertegenwoordiger van het Rijk was ingeschakeld om alles op elkaar te laten afstemmen. Als vijfde inspreker vroeg Paul Schekkerman namens Tennisvereniging Castricum weer aandacht voor de mogelijke overlast voor de woningen door de tennissers en vroeg wat het alternatief voor de vereniging is als ingestemd wordt met definitieve woningbouw op het gehele park.

Sportnota

Vervolgens vond de politieke behandeling plaats en mocht Ralph Castricum (Forza!) het spits afbijten. Zijn fractie erkende wel de hoge woningnood, maar vond het plan niet geweldig en dat de locatie niet de schoonheidsprijs verdiende door op twee postzegeltjes 96 woningen neer te zetten. Als er een laag af zou kunnen kan Forza! zich vinden in circa 66 woningen. Paulien Zwikker (De VrijeLijst) was blij met het project. Wel was ze benieuwd naar de reactie van de wethouders op de zorgen die er leefden en naar het verdere verloop van participatie.

Ook Mariska El Ouni was blij met de opzet van het plan en de rol van Kennemer Wonen. Zij wees op de vragen die haar partij D66 aan het college had gesteld. Die waren weliswaar keurig voorzien van antwoorden, maar die hadden eigenlijk in het raadsvoorstel opgenomen moeten worden. Zo is D66 van mening dat voor het gevraagde budget de egalisatiereserve voor sociale woningbouw kan worden aangesproken in plaats van de algemene reserve.

Marieke Kooter had inhoudelijk weinig op te merken en wees met name op het belang van de komst van een communitymanager. Florence Eijck liet weten dat haar partij PvdA eveneens achter het project staat en sprak daarbij de hoop uit dat alle genoemde problemen zoveel mogelijk worden opgelost. Luc Damen (CDA) zou graag zien dat er in het algemeen ook gedacht wordt aan de woningzoekenden boven 23 jaar en vroeg zich af hoe er wordt omgegaan met de parkeerdruk als er permanente woningen komen. Zijn fractie stemt wel in met het voorstel.

Gerrit Krouwel zei namens de VVD: ,,Er is nog ruim de tijd om de plannen voor permanente bouw in tien jaar uit te werken. Wat ons betreft mag er nog wel een laag op de tijdelijke woningen. Het parkeren heeft onze instemming en voor alle locaties die vrijkomen in het gebied wordt per project een parkeernorm vastgesteld. Wij zien de klankbordgroep graag uitgebreid met een kandidaat die nog geen woning heeft en pleiten voor toewijzing aan de Castricumse woningzoekenden uit de verschillende doelgroepen. Overigens hoeft de tennisclub zich geen zorgen te maken over eventuele voortzetting, want het college heeft toegezegd dat deze kwestie in de volgende sportnota wordt meegenomen. Wij stemmen dus ook in met het raadsvoorstel.’’

Amendement

Zoals gebruikelijk mochten de portefeuillehouders een reactie geven op de standpunten en vragen. Paul Slettenhaar nam daarin het voortouw en bevestigde dat hij akkoord ging met de uitbreiding van de klankbordgroep zoals de VVD had voorgesteld. Ook zegde hij toe via de huisvestingsverordening en daarvoor geldende regels na te gaan of de woningen kunnen worden toegewezen aan zoveel mogelijk Castricummers. Verder beloofde hij dat een nieuwsbrief over het project voor alle omwonenden wordt gemaakt.

Zijn collega Falgun Binnendijk benadrukte dat het sociaal beheer van de woningen wordt gewaarborgd door de communitymanager, wat het uitgangspunt is voor een goede relatie tussen de nieuwe bewoners en de omwonenden. Daarna lichtte gemeentelijk projectleider Gerard van Zomeren nog wat technische details toe. Hij zei dat de parkeernorm van 0,6 is gebaseerd op de cijfers die landelijk voor de doelgroepen starters, spoedzoekers en statushouders worden toegepast en dat er nog een verfijning van het ontwerp van toegangsweg en parkeren volgt. Als laatste kondigde Ralph Castricum aan voor de besluitvorming op 7 december met een amendement te komen, omdat Forza! het aantal woningen te hoog vindt.

Op de foto:
De vroegere tennisbanen 9 en 10, een deel van de locatie waarop de flexwoningen zijn gepland. (Foto: Hans Boot)