Weerstand tegen plan uitbreiding woningen Santmark

Foto boven:
Een voorbeeld van hoe de nieuwbouw er uit zou kunnen zien. Afbeelding: Finch Building

Castricum – Woonzorg Nederland heeft de gemeente verzocht om acht bestaande woningen op het terrein van de Santmark te slopen en op die plek 37 appartementen te bouwen. De behandeling van het voorstel in de commissievergadering van afgelopen donderdag wordt vervolgd, omdat zowel de huidige bewoners als omwonenden zich niet met het plan kunnen verenigen.

Door Hans Boot

Op 30 mei van dit jaar heeft Woonzorg Nederland (WZN) een principeverzoek bij de gemeente ingediend voor het realiseren van 37 huurappartementen, waarvan 28 sociaal en 9 middenhuur, op het perceel de Santmark 407 t/m 414. Voor de hoogte van het complex, dat voor een deel gebouwd zou worden op de locatie van de acht bestaande laagbouwwoningen tegenover de M.H. Tromplaan, wordt gedacht aan drie bouwlagen. Om dit mogelijk te maken is een bestemmingsplanwijziging nodig, onder andere omdat buiten het huidige bouwvlak zal worden gebouwd.

Het plan is niet goed ontvangen door de Huurderscommissie Santmark, zoals blijkt uit een brief aan WZN van deze maand. Daarin staat: ‘De commissie heeft gepleit voor behoud van de acht woningen, maar heeft zich onder protest neer moeten legging bij de sloop omdat verduurzaming niet rendabel zou zijn. Door nieuwbouw gaat er veel onbebouwde ruimte verloren. De bestaande bijen- en vlindertuin, die door de bewoners wordt onderhouden, wordt opgeofferd. Daarnaast neemt het aantal parkeerplaatsen op eigen terrein toe, terwijl er nu al een permanent parkeerprobleem is. Wij stellen daarom voor om het aantal te bouwen woningen aan te passen zonder de huidige structuur aan te tasten’.

Parkeeronderzoek

WZN heeft daarop in een brief van 10 oktober laten weten het met een aantal bezwaren niet eens te zijn en stelt: ‘Samen met de bewoners is er een Sociaal Plan opgesteld. Afgesproken is dat WZN de bewoners goed betrekt bij het invullen van de plannen. Hierna is er op het Sociaal Plan een akkoord gekomen door de huurderscommissie. Dat de bewoners voorkeur hebben voor renovatie wordt erkend, maar is niet haalbaar omdat de bouwkundige staat van de woningen erg slecht is. Bovendien is de indeling van de woning niet aan te passen naar de eisen van WZN. Die houden in dat bewoners zo lang mogelijk zelfstandig moeten kunnen wonen in hun woning en er goede thuiszorg moet kunnen worden verleend. In overleg met de gemeente is er een parkeeronderzoek gedaan, waaruit blijkt dat er langs de M.H. Tromplaan voldoende ruimte is voor parkeren. Wij hebben voorgesteld daaraan acht plaatsen toe te voegen. Van belang is echter dat er voldoende zorggeschikte woningen bijkomen’.

De huidige aanleunwoningen. (Foto: Hans Boot)

Inspraak

Voor de commissie van donderdag, waarin belanghebbenden op de plannen konden reageren, hadden acht insprekers zich gemeld. Omdat vooraf niet op zoveel sprekers was gerekend en voor de vergadering een uur was gepland, adviseerde voorzitter Ron de Haan (De VrijeLijst) de insprekers om vooral nieuwe en verschillende aspecten in te brengen. De tijd voor de raadsleden om vragen te stellen was wegens tijdgebrek beperkt.

Als eerste kregen twee dames het woord, waarvan er een lid was van de huurderscommissie. Zij lieten weten niet tegen sloop van de woningen te zijn, ‘maar wel tegen de massaliteit van de nieuwbouw’. Ook werd geconstateerd dat ‘de parkeernorm van 1,4 ten onrechte was gehalveerd’. Volgens de insprekers is het ‘niet duidelijk of het complex alleen bestemd was voor mensen met een grote zorgbehoefte’. Een woningaantal van zestien vond de huurcommissie ‘aanvaardbaar’.

De derde inspreker vertegenwoordigde de Tromplaan. Zij vertelde dat de bewoners van deze straat niet betrokken waren bij de inspraak van de plannen en pleitte voor behoud van de groenstrook langs de vijver. Daaraan werd toegevoegd dat ‘op deze manier een mooi stukje Castricum wordt verrommeld’, wat een applaus opleverde uit de goed bezette publieke tribune.

Participatiebijeenkomsten

De vierde inspreker bracht naar voren dat er in de Tromplaan nu al ‘veel parkeerproblemen en overlast bestaan door met name werkvoertuigen van het gasbedrijf en het parkeren van busjes van het Clusius College’. Hij schatte in dat voor de nieuwbouw van de Santmark circa 23 extra parkeerplaatsen nodig zijn en vroeg zich af aan welke kant van de straat die gecreëerd zouden moeten worden. Zijn straatgenoot voegde daar als vijfde inspreker aan toe dat de parkeerproblematiek wordt afgewenteld op de buurt. Hij zei ook dat WZN richting omwonenden ‘heeft doen voorkomen dat de bewoners van de Santmark weinig bezwaren tegen het plan hebben en dat het omgekeerde ook zou gelden’. Tot slot vond deze spreker het verslag van de participatiebijeenkomsten van WZN ‘eenzijdig en onvolledig’, waarop portefeuillehouder Slettenhaar meedeelde dat dit verslag op verzoek van WZN niet onder de raadsleden is verspreid.

Voordat de voorzitter de vergadering afsloot zegde hij toe dat de raadsleden de nog ontbrekende stukken zouden ontvangen en kondigde aan dat de politieke behandeling van dit onderwerp in een commissie op 10 november plaatsvindt.