Wat doen onze boa’s eigenlijk precies?

Castricum – In deze krant van twee weken geleden heeft de lezer kennis kunnen nemen van de extra bevoegdheden die de buitengewoon opsporingsambtenaren (boa’s) vanaf 1 maart hebben gekregen. Een mooie aanleiding om na te gaan wat deze functie binnen de BUCH inhoudt aan de hand van een aantal vragen. ,,Die extra bevoegdheid zorgt ervoor dat we effectiever kunnen optreden.’’

Door Hans Boot

De 40-jarige Jasper Vos is ruim twee jaar als boa in dienst van de gemeente na werkzaam te zijn geweest als wachtmeester bij de Koninklijke Marechaussee.

Waarom maakte je deze overstap en heb je dezelfde rechtspositie als een gemeenteambtenaar?

,,Het leek me een grote uitdaging om als boa bij de BUCH aan de slag te gaan, omdat je verantwoordelijk bent voor een stukje leefbaarheid binnen de gemeenten die hieronder vallen. Voor mij gelden dezelfde arbeidsvoorwaarden als een gemeenteambtenaar, dus ik heb ook de eed afgelegd. Wij maken deel uit van het team Veiligheid, Toezicht en Handhaving.’’

Hoeveel boa’s zijn er binnen de BUCH actief en wat behoort er tot jouw werkgebied?

,,In totaal zijn er tien boa’s beschikbaar waarvan er door de week vijf voor gebied Noord (Bergen en Heiloo) en vijf voor Zuid (Castricum en Uitgeest) beschikbaar zijn. Zelf val ik onder Noord. Op vrijdagavond en in het weekend werken wij allen door de hele BUCH. Mijn werkgebied betreft alles wat te maken heeft met de openbare ruimte zoals overlast, verloedering of veiligheid.’’

Wat vind je leuk en minder leuk aan deze functie?

,,Het leuke is dat je actief betrokken bent bij toezicht op jeugd, burenruzies of agressieve honden. Mijn taak is vooral sociaal met als uitgangspunt korte lijntjes naar de burgers. Daarbij is het van groot belang om eerst in gesprek te gaan met betrokkenen en goed te luisteren naar hun verhalen. Minder leuk vind ik dat het nogal eens voorkomt dat mensen een negatief beeld hebben van ons, wat niet terecht is.’’

Kun je iets vertellen over de relatie met de politie en jeugdwerkers?

,,Wij zoeken elkaar steeds meer op voor bepaalde situaties. Dat geldt bijvoorbeeld voor het uitschrijven van bekeuringen voor fietsers of het omgaan met vernielingen. Het is de kunst om dan zo neutraal mogelijk te handelen. We zijn de voelsprieten voor het in kaart brengen van problemen, locaties of inwoners met problemen. Informatie over probleemjongeren en -ouderen kunnen we delen met politie en jeugdwerkers; dat is heel belangrijk. In ieder geval kan je door een nauwere samenwerking veel meer bereiken.’’

Welke onderwerpen vragen regelmatig veel tijd en aandacht?

,,Dat betreft onder andere de handhaving op het strand en dan met name in het zomerseizoen. Het probleem daar is dat het een gebied bestrijkt van ruim dertig kilometer lang, waardoor onze optredens vaak momentopnames zijn. We hebben veel te maken met honden wel of niet aan de lijn en soms houden mountainbikers zich niet aan de toegestane tijden. De hinder van paarden valt overigens best mee. In het algemeen zijn we ook druk bezig met misbruik van parkeerregels. Ook in dat geval probeer ik eerst mondeling een oplossing te bereiken mits de situatie dat toelaat. Een derde onderwerp vormt de controle van fietsen bij het station die niet meer door de eigenaren worden opgehaald. Die krijgen een sticker waarop vermeld staat tot wanneer de fietsen blijven staan. Daarna worden ze opgehaald en afgevoerd naar het gemeentedepot.’’

Ben je wel eens in gevaarlijke situaties terecht gekomen?

,,Het betrokken zijn bij daadwerkelijk fysiek geweld valt erg mee. We worden ook jaarlijks getraind op het omgaan met agressie en geweld om te voorkomen dat situaties nog meer escaleren. Wat ik hier wel wil noemen is het feit dat we ook ondersteunend moeten zijn bij verkeersongelukken, reanimaties of andere hulpverlenende zaken. Dat heeft soms best een grote impact.’’

Hoe word je doorgaans benaderd door de burgers en voel je je voldoende gewaardeerd?

,,Persoonlijk ervaar ik dat als positief, omdat zij zich doorgaans redelijk opstellen en graag informatie met me willen delen in de hoop dat ik daarin iets kan betekenen. De waardering is er ook door het voeren van goede gesprekken.’’

Wat vind je van de extra bevoegdheden die boa’s onlangs hebben gekregen?

,,Ik ben daar erg blij mee. Het zorgt ervoor dat we effectiever kunnen optreden en er meer aandacht is voor zaken als fietsen zonder verlichting of ongewenst bellen tijdens het fietsen. Het draagt er wel toe bij dat ons takenpakket groter wordt. Het werk is echter nog steeds beheersbaar.’’

Kan de samenleving nog wel zonder boa’s?

,,Ik ben natuurlijk niet de eerst aangewezen persoon om die vraag te beantwoorden, maar mag toch wel stellen dat het verdwijnen van de boa uit het straatbeeld niet ten goede zou komen aan de leefbaarheid en dat dan ook de kans op excessen alleen maar toeneemt.’’

Op de foto:
Jasper Vos voorziet een fiets van een verwijderingssticker. (Foto: Hans Boot)