Waarom geen sociale woningbouw in buitengebieden?

Castricum – In de gemeenteraadsvergadering van 9 februari is besloten om het college opdracht te geven voor de uitvoering van de ‘Motie lokale woondeal Fase 2’. Die heeft betrekking op zeven locaties in landelijke gebieden waar kleine woningbouwprojecten kunnen worden gerealiseerd. Vier partijen stemden tegen en omdat de coalitiepartijen voor waren, werd bouwen voor woningzoekenden op voorhand onhaalbaar geacht.

Door Hans Boot

In de raadsvergaderingen van 12 en 19 november 2020 werd een motie behandeld over de lokale woondeal. Daarin wordt het college verzocht om te inventariseren welke kansen er liggen om kleinschalige woningbouwinitiatieven mogelijk te maken langs de linten in het buitengebied. Ook worden eigenaren van de betreffende percelen uitgenodigd om plannen kenbaar te maken bij de gemeente en deze te bundelen, te kaderen en als locatie aan te bieden aan de provincie.

Het besluit bestaat uit twee fasen. Voor Fase 1 heeft een inventarisatie plaatsgevonden van zeven op een kaartje aangegeven gebieden die in aanmerking komen voor een beperkte toevoeging van woningen. Genoemd worden Noord Bakkum, Bakkum-Noord, Hoogegeest (oostzijde) in Akersloot, Oosterzijweg en Achterweg in Limmen en in Castricum de Beverwijkerstraatweg en Breedeweg-Doodweg. Fase 2 behelst een aanpak om de uitvoering van de motie qua inhoud en proces af te ronden. In de stukken wordt nergens melding gemaakt van de doelgroepen waaraan bij bedoelde bebouwing wordt gedacht, maar uit de beraadslagingen kan al gauw de conclusie worden getrokken dat het overal om duurdere woningen gaat.

Reactie PvdA

Op 26 januari werd het raadsvoorstel voor de uitvoering van Fase 2 besproken in de commissie onder leiding van Harold Ebels. Daaruit bleek dat zijn partij D66, de VrijeLijst, Forza! en de PvdA tegen het voorstel waren.

Raadslid Peter Pinkhaar van laatstgenoemde partij licht toe waarom hij het voorgenomen besluit niet ondersteunt: ,,In het raadsbesluit wordt benoemd dat ‘woningbouw de hoogste prioriteit heeft bij raad en college’. Dat klopt, maar wat er niet bij vermeld wordt, is dat er nul sociale woningen worden toegevoegd. We geven straks drie ton uit voor nieuwe woningbouwlocaties, waarbij tweeënhalve woning per hectare wordt gepland. Derhalve faciliteren we weer een project met 275 woningen die alleen bestemd zijn voor de vrije sector. Dit heeft niets meer te maken met de ambitie van de raad. Wij vinden dat de benodigde tijd van het ambtelijk apparaat en het beschikbare geld ingezet moet worden in projecten, waarvan minimaal veertig procent sociale woningbouw wordt gerealiseerd.’’

Stemverklaringen

Voor de raadsvergadering van afgelopen donderdag stond de besluitvorming over dit onderwerp op de agenda. Daarvoor hadden zeven partijen gebruik gemaakt van het recht om een stemverklaring af te geven en daarin de voor- of tegenargumenten te vermelden. Opmerkelijk was dat LokaalVitaal als grootste partij deze kans onbenut liet.

D66 liet weten dat men geen voorstander is van bouwen in de buitengebieden, maar kiest voor inbreidingen die aansluiten bij de woningbehoefte. Dit werd bekrachtigd met de kreet ‘Woondeal no deal!’. De VrijeLijst vond de capaciteit van de bedachte locaties te groot en volgens Forza! worden de mooie dorpsranden door deze woningbouw verkwanseld. Nadat de PvdA haar stemverklaring conform bovenstaande tekst van Pinkhaar had voorgelezen, deden zowel GroenLinks als de VVD nog een voorzichtige poging om de scherpe kantjes eraf te halen door te stellen dat een en ander later nog in kaders kan worden uitgewerkt. De overige partijen die in het college zijn vertegenwoordigd, hadden zoals gebruikelijk ook geen bezwaar tegen het voorstel, zodat voorzitter Toon Mans heel snel de stemmen had geteld. Daaruit bleek dat het besluit met zestien stemmen voor en negen tegen was aangenomen. (Foto: Hans Boot)