Voortgangsrapportage Parnassia in drie kwartier behandeld

Castricum – Afgelopen donderdag mocht Parnassia tijdens de raadsinformatieavond verslag doen van de voortgang van de herontwikkeling van Duin en Bosch. Voorzitter Harold Ebels (D66) zal zelden zo’n eenvoudige taak hebben gehad, want de presentatie werd ver binnen de beschikbare tijd zonder lastige vragen afgerond.

Door Hans Boot

Bij de vaststelling van de structuurvisie voor Duin en Bosch in 2010 heeft de raad besloten het college te vragen minstens één keer per jaar verslag te doen van de voortgang van de herontwikkeling van het landgoed Duin en Bosch. Donderdag mocht gebiedsontwikkelaar Hein Schouwenaars een toelichting geven op de 22 pagina’s tellende rapportage over 2022 die bij de stukken was gevoegd.

Schouwenaars begon met een korte terugblik op de historie die in 2006 begon met het vaststellen van het masterplan door de gemeenteraad als vertrekpunt voor de planvorming. De gebiedsontwikkelaar haalde vervolgens de investeringen ten behoeve van de nieuwbouwwoningen en de zorg aan om in de gaten te houden dat die gelijk op zouden lopen. Ook stelde hij dat twintig rijksmonumenten op het landgoed een nieuwe functie hadden gekregen.

Zorgkavels

Als actuele projecten werd de bouw in deelgebied H van 27 zorgwoningen van Philadelphia voor mensen met een verstandelijke beperking genoemd en een kleinschalig zorgcentrum voor ouderen met psycho-geriatrische aandoeningen dat door Compartijn in hetzelfde gebied wordt gerealiseerd. Daarnaast werkt Building4You aan de bouw in deelgebied I van een Herberg voor Herstel, bedoeld om mensen met een complexe burn-out een tijdelijk verblijf en behandelprogramma te bieden. Ook werd nog even aandacht besteed aan de recente start van de 48 sociale huurwoningen en de (laatste) fase 7 van het woningbouwproject Nieuw Koningsduin. Schouwenaars merkte tevens op dat Parnassia nog eigenaar is van drie rijksmonumenten, waarvan wordt onderzocht of een deel daarvan kan worden afgestoten. Daarnaast wordt er gewerkt aan de overdracht van een aantal bospercelen aan PWN of gemeente en zou er nog ruimte zijn voor enkele vrije zorgkavels in deelgebied F.

Tweede ontsluiting

Na deze toelichting was er gelegenheid voor de commissieleden en belangstellenden uit het publiek om vragen te stellen. Daar werd weinig gebruik van gemaakt. Gerard Brinkman (GroenLinks) vroeg of er nog woningen konden komen in de monumenten die niet verkocht waren. Het antwoord daarop was ‘nee’, wat eveneens gold voor het antwoord op de vraag van Elize Bon (CDA) of er na het gasloos maken van de woningen nog gedacht werd aan verdere verduurzaming. Lenie Kelder (LokaalVitaal) kreeg te horen dat Parnassia niet wilde meewerken aan een tweede ontsluiting van het terrein, wat door wethouder Slettenhaar werd bevestigd. Ook twee vragen van Duin en Boschspecialist Ernst Mooij met betrekking tot de overdracht van bospercelen en een herbestemming van het ‘Ketelhuis’ voor sportactiviteiten brachten geen nieuwe gezichtspunten aan het licht.

Rond 20.10 uur waren alle reacties behandeld en sloot voorzitter Ebels na zo’n kleine drie kwartier deze bijeenkomst, waarvoor anderhalf uur was gereserveerd. (Afbeelding: aangeleverd)