Voorstel verloting sociale huurwoningen onder de maat


Castricum – Afgelopen donderdag stond in de gemeenteraad de nieuwe Huisvestingsverordening op de agenda. Hoewel de nieuwe verordening, opgesteld door de gezamenlijke gemeenten in de regio Alkmaar, verbeterd is, bevat de verordening een omstreden artikel. Dat zegt Dave van Ooijen van de PvdA. ,,Dat is het voorstel om maandelijks vijf procent van de sociale huurwoningen via loting te gaan verdelen. De PvdA stemde daarom net als GroenLinks, SP en De VrijeLijst tegen de nieuwe verordening. De doorslag voor de PvdA om tegen te stemmen werd gegeven door de vlak voor de vergadering verschenen reactie op een amendement van GL en SP over de voorgestelde vijf procent.”
In deze reactie werd verwezen naar positieve ervaringen met loting, terwijl er in verschillende gemeenten ook negatieve ervaringen met loting zijn opgedaan. ,,Bovendien ging de reactie niet in op de brief van het Regionaal Platform Woonconsumenten Noord Kennemerland van 28 maart 2015 waarin grote zorgen worden geuit over de eerlijkheid van loting. En het bleef onduidelijk op wat voor manier de regio Alkmaar loting wil gaan invoeren. Hiermee loopt de regio het risico in dezelfde valkuilen te stappen als gemeenten waar men slechte ervaringen met de loting heeft. Tenslotte bleef onduidelijk met welke meetlat de invoering van loting, waarmee tot juli 2016 een proef wordt gedaan, zal worden beoordeeld. Op deze manier is onduidelijk wanneer de tot juli 2016 lopende proef als geslaagd of als mislukt moet worden beschouwd.”
De PvdA is niet principieel tegen loting. Directe aanleiding voor de PvdA om kritisch te zijn is dat niet goed helder is waarom loting een oplossing is voor de zogenaamde kansloze woningzoekenden. Van Ooijen: ,,Door loting zullen reeds ingeschreven woningzoekenden langer op een woning moeten wachten. Niet duidelijk werd of, en zo ja en in welke mate, loting een bijdrage zal gaan leveren aan een eerlijker en rechtvaardiger systeem om schaarse sociale huurwoningen te verdelen. Gezien de weerstand tegen loting, ook in andere regiogemeenten, zou de regio Alkmaar er volgens ons goed aan doen om voorafgaande aan de proef eerst met een nadere uitwerking van het in te voeren lotingmodel te komen”