Voorstel overname groen op Duin en Bosch

Raad kan kiezen uit twee opties

Castricum – Naar aanleiding van een motie hebben burgemeester en wethouders de raad voorgesteld om een aantal bospercelen en groenvlakken op Duin en Bosch over te nemen van de huidige eigenaar de Parnassia Groep. Deze transactie houdt slechts een koopsom van € 1,- in, maar betekent ook dat er voor het onderhoud van deze gebieden de benodigde financiële middelen moeten worden vrijgemaakt.

Op 17 januari 2019 heeft de gemeenteraad een motie aangenomen waarin het college van burgemeester en wethouders wordt verzocht om in overleg te treden met de Parnassia Groep, die eigenaar is van de gebouwen op Duin en Bosch die worden gebruikt voor de psychiatrische zorgverlening binnen het landgoed. Het gaat om drie bospercelen inclusief een vijverpartij en diverse groenstroken, die logischerwijs beheerd dienen te worden door de gemeente.

Portefeuillehouder Paul Slettenhaar licht toe: ,,Castricum is een hele groene gemeente en daar wil ik graag aan bijdragen. Het gaat om een bospark en daarom is het een goede zaak dat deze percelen openbaar worden. Deze maatschappelijke voorziening brengt echter wel meer onderhoud met zich mee. Ook wil ik benadrukken dat het een opdracht van de raad betreft en we ook kritisch moeten zijn, omdat er structurele kosten aan vastzitten.”

Keuze
In het voorstel wordt aangegeven dat er sprake is van achterstallig onderhoud, terwijl voor het beheer van bedoelde gebieden in totaal een bedrag van ruim 120.000 euro per jaar nodig is. Daar staat tegenover dat de gemeente al het groen krijgt voor een koopsom van een euro en dat Parnassia een bedrag beschikbaar heeft gesteld van 50.000 euro voor werkzaamheden in het kader van achterstallig onderhoud.

Ter besluitvorming wordt in het raadsvoorstel de gemeenteraad voor haar vergadering van 23 april een keuze tussen twee opties voorgelegd. De eerste optie houdt instemming in met het overnamevoorstel van Parnassia, ondanks dat er geen dekking is voor de extra kosten. Wel wordt voorgesteld deze op te nemen in de Kadernota 2021. Daarbij is vermeld dat de renovaties pas in 2024 worden uitgevoerd. Mocht worden gekozen voor optie B, dan stemt de raad niet in met de overname. Als de raad akkoord gaat met het overnemen van de groenvlakken, dan wordt dit gecommuniceerd met de bewoners van het landgoed en zullen de gevraagde budgetten moeten worden aangevraagd.

Het raadsvoorstel wordt op 16 april behandeld in de commissie Beheer Openbare Ruimte/Ruimtelijke Ontwikkeling. (Tekst / foto: Hans Boot)

Op de foto:
Het Stinzenbos maakt deel uit van de overname.