Vertraging in plannen voor Zanderij-Noord

Castricum – De herbestemming van het gebied Zanderij-Noord, dat voor een groot deel door de provincie en PWN wordt teruggegeven aan de natuur, verloopt minder soepel dan de betreffende partijen hadden gehoopt. De vaststelling van het nieuwe bestemmingsplan wordt pas rond volgend jaar zomer verwacht en er is meer tijd nodig voor het verwerven van gronden.

Door Hans Boot

Met het project natuurontwikkeling Zanderij-Noord zijn grote belangen gemoeid, zoals in deze krant van 25 augustus werd toegelicht. Het is onder andere de bedoeling dat er zo’n 25 hectare grond van verschillende agrarische bedrijven verandert in natuur. Daarvoor heeft de provincie de taak om deze gronden te verwerven, waarbij het college uitdrukkelijk zijn wens heeft kenbaar gemaakt dat dit minnelijk geschiedt. Ook meerdere raadsfracties delen dit standpunt. Tegenover de toename van natuurgebied staat dat er een bedrijfswoning van een bollenkweker mag worden omgezet in een reguliere woning en dat er ter compensatie in totaal nog drie woningen binnen het gebied mogen worden gerealiseerd.

Zienswijzen

Vanwege de vertraging heeft het college de raadsleden per bief van 7 december geïnformeerd over de stand van zaken van het gecompliceerde project. In de eerste plaats wordt vermeld dat het ontwerpbestemmingsplan voor het plangebied tot en met 8 september ter inzage heeft gelegen en dat daarop 22 zienswijzen zijn ontvangen. Daaraan wordt toegevoegd dat het gebruikelijk is om deze zienswijzen te beantwoorden in een nota, maar dat deze stap nog niet kan worden gezet in verband met lopende gesprekken over grondverwerving. Volgens PWN en de provincie vragen deze meer tijd dan verwacht.

Nieuwe planning

Over het bestemmingsplan wordt verder gezegd dat het college hecht aan zorgvuldigheid boven snelheid. Gebruikelijk volgt de vaststelling van dit soort plannen binnen drie à vier maanden na afloop van de terinzagelegging, maar als dat later gebeurt heeft dat geen juridische gevolgen. Het college bevestigt in zijn brief dat het doel blijft om dit plan voor 1 juli 2022 vast te stellen. Dat is ook de datum waarop de nieuwe Omgevingswet in werking treedt.

Status NNN-natuurgebied

Vervolgens stelt het college dat het gemeentelijke verzoek voor de status van natuurgebied in januari in Gedeputeerde Staten (GS) van de provincie wordt behandeld voor een intentiebesluit. Naar verwachting wordt dit intentiebesluit dan in maart volgend jaar zes weken ter inzage gelegd. Daarop kunnen zienswijzen bij de provincie worden ingediend. Daarna stellen GS de begrenzing van het natuurgebied uiterlijk eind juni 2022 definitief vast.

Inrichtingsplan

In de brief staat ook dat PWN inmiddels een Voorlopig Ontwerp inrichtingsplan voor de natuurontwikkeling gereed heeft, waarin diverse reacties en suggesties zijn verwerkt. Het plan wordt in delen uitgewerkt als er gronden zijn verworven.

Gesprekken grondeigenaren

Tot slot deelt het college mee dat de provincie de komende maanden de gesprekken met de grondeigenaren met als doel een zo compleet mogelijk inzicht te krijgen van de mogelijkheden tot minnelijke verwerving. Daarnaast wordt toegezegd dat de indieners van de zienswijzen gelijktijdig met de brief aan de raadsleden een brief krijgen met dezelfde strekking.

Reactie wethouder

Portefeuillehouder Paul Slettenhaar reageerde als volgt op de huidige stand van zaken: ,,Het gaat om grote veranderingen in een omvangrijk gebied. Goed dat meer tijd wordt genomen voor de minnelijke grondverwerving. Wij hebben er vertrouwen in dat partijen er op een goede manier uit gaan komen.” (Foto: Hans Boot)