Veel vraagtekens bij ‘De Groene Variant’

Castricum – Vorige week mochten Henk van der Eng en Fons Lute hun burgerinitiatief voor het verleggen van de spoorlijn presenteren tijdens de Raadsinformatieavond. Zij stellen voor om hun voorstel onder de naam ‘De Groene Variant’ toe te voegen aan de vier varianten voor het oplossen van de verkeersproblemen bij de spoorwegovergang aan de Beverwijkerstraatweg. Het onderwerp wordt 9 december in de raad behandeld. Op voorhand heeft het college een preadvies gegeven, waaruit blijkt dat het ambitieuze plan voor een nieuw spoorwegtraject nogal wat haken en ogen bevat.

Door Hans Boot

Aan de hand van dertig sheets werden de raadsleden afgelopen donderdagavond geïnformeerd over De Groene Variant, een rigoureus plan om de bestaande bocht in het spoorwegtracé tussen Uitgeest en Heiloo te vervangen door een nieuwe lijn die langs de N203 zou moeten lopen. Volgens de indieners Henk van der Eng en Fons Lute van het betreffende burgerinitiatief zou dit een aantal belangrijke voordelen opleveren, zoals het voorkomen van de doorsnijding van Bakkum en Castricum, de opheffing van alle gelijkvloerse spoorwegkruisingen, het realiseren van 1600 woningen op aantrekkelijke locaties die vrij komen en een uitermate goed bereikbaar en centraal gelegen P+R station.

In het preadvies van het college van 17 november aan de raadsleden worden echter kritische kanttekeningen geplaatst bij een aantal aspecten van het voorgestelde initiatief.

Zo stelt het college dat de nieuwe variant de hoogste investering kent en de geraamde kosten van 150 miljoen aan de lage kant lijken. Ook is niet duidelijk met welke opbrengsten uit de grondexploitatie rekening is gehouden. Daaraan wordt toegevoegd dat er een beslag moet worden gelegd op gronden in gebieden die hoge natuur- en of cultuurhistorische waarden hebben, zoals de Schulpvaart. Verder verwacht het college dat inwoners van zowel Limmen, Uitgeest en Castricum hinder zullen ondervinden van het nieuwe tracé en vraagt men zich af in hoeverre recente investeringen in het huidige station zijn meegenomen in de exploitatie.. Als mogelijk knelpunt wordt ook geopperd dat de nog noodzakelijke grondverwerving eventueel via onteigening moet plaatsvinden, wat tijdrovend en juridisch complex is. De planstudie (een tot vijf jaar) voor deze variant vergt volgens het college een langere tijd dan de andere varianten.

Primaat

In het preadvies is ook een reactie van ProRail opgenomen. Daarin wordt erkend dat het tracé wel iets korter is dan het huidige, maar dat dit ook betekent dat er waarschijnlijk twee tot vier bochten moeten worden aangelegd. Dat zou weer nieuwe wissels in het spoor bij Uitgeest tot gevolg kunnen hebben. Als belangrijkste conclusie noemt ProRail dat er in de nieuwe situatie altijd met een lagere baansnelheid (maximaal 80 km per uur) moet worden gereden. Dat zou onacceptabele capaciteitsproblemen tot gevolg hebben.

De indieners van De Groene Variant kunnen zich niet echt vinden in het preadvies. Lute: ,,Jammer dat het college alleen problemen ziet en het niet heeft over de voordelen die dit plan uiteindelijk oplevert. Onze ervaring in de raadscommissie is echter positief en de toonzetting tijdens de presentatie was constructief. Wij denken ook dat het goed was dat wij duidelijk hebben aangegeven dat wij zo conservatief mogelijk te werk zijn gegaan met het schatten van kosten en opbrengsten en dat de gemeenteraad in alle onderdelen van het plan het primaat heeft.” Van der Eng voegt daaraan toe: ,,Wij willen ook nog eens wijzen op de grote nadelige gevolgen van spoorboekloos rijden van treinen voor de leefbaarheid van Castricum. Een spoorsnelweg dwars door ons dorp valt niet veilig over te steken, waardoor geluidsschermen en isolerende maatregelen aan huizen noodzakelijk zijn.”

De politieke behandeling van dit onderwerp vindt plaats in de raadsvergadering van donderdag 9 december, die voor iedereen virtueel is te volgen. Dan zal moeten blijken of dit burgerinitiatief op voldoende steun kan rekenen en wordt toegevoegd aan de andere vier varianten die door een Maatschappelijke Denktank worden onderzocht voor het oplossen van dit gecompliceerde knelpunt, waarmee de gemeente al jaren worstelt. (Afbeelding: aangeleverd)