Tunnel voor verbinding A8-A9 niet haalbaar

Regio – De provincie heeft onderzocht of de A8 (gedeeltelijk) met een tunnel verbonden kan worden met de A9. Ook is gekeken naar wat het effect daarvan is op het UNESCO Werelderfgoed Stelling van Amsterdam. Vanwege wettelijke en technische eisen waaraan een tunnel moet voldoen is het niet mogelijk om de Stelling ondergronds te kruisen. Voor Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Holland vervalt daarmee de optie voor een tunnel. De mogelijkheid voor een verdiepte ligging van een verbindingsweg gaat men wel verder onderzoeken.

In 2018 is door de provincie Noord-Holland een voorkeursroute vastgesteld voor een verbindingsweg tussen de A8 en de A9. In het coalitieakkoord Duurzaam Doorpakken! van de provincie Noord-Holland staat dat gekeken zal worden of het mogelijk is de weg verdiept of in een tunnel aan te leggen. Deze voorkeur werd ingegeven door de wens het landschap zo veel mogelijk te sparen. Vooruitlopend op een uitgebreid onderzoek naar de beste manier om de voorkeursroute in het landschap in te passen, is het effect van een tunnel onderzocht.

Haalbaarheidsonderzoek tunnel

Vanaf de A9 bekeken moet verkeer vanuit het noorden (Alkmaar) en het zuiden (Haarlem) dat oostwaarts richting de A8 wil, de Stelling van Amsterdam bij Heemskerk passeren. De provincie heeft onderzocht of een tunnel voordelen oplevert ten opzichte van een bovengrondse of verdiepte weg. Daarbij is gekeken naar de wettelijke verkeers- en veiligheidseisen, het effect op het unieke Stellinglandschap en de gevolgen voor de verkeersdoorstroming. Er zijn twee mogelijkheden onderzocht, een korte tunnel, alleen onder de Stelling door, en een zo lang mogelijke tunnel van ongeveer 2,5 kilometer.

Vanwege de veiligheid is het niet toegestaan om in- en uit te voegen in een tunnel. Het samenvoegen van het noordelijke en zuidelijke verkeer kan pas nà passage van de Stelling. Dit heeft te maken met de beperkte ruimte tussen de A9 en de Stelling van Amsterdam. Een korte tunnel zou daardoor heel breed moeten worden. Dat heeft bij de aanleg een enorme impact op het unieke Stellinglandschap. Een lange tunnel kan om die reden pas na de Stelling beginnen. Daardoor moet de passage van de Stelling nog steeds verdiept of bovengronds plaatsvinden. Bovendien komt door een lange tunnel de aansluiting van de weg bij Saendelft dichter bij het beschermde natuurgebied Polder Westzaan te liggen. Dat is vanwege mogelijke stikstofdepositie als gevolg van autoverkeer onwenselijk.

Op de foto:
Een onderdeel van de Stelling van Amsterdam. (Foto: aangeleverd)