,,Velsertunnel is wel veilig”

Naar aanleiding van de berichten in de media van 6 augustus over de staat van onderhoud van de Velsertunnel en de vele vragen die naar aanleiding daarvan worden gesteld, meldt B&W van Velsen het interne RWS inspectierapport uit 2011, waarop de berichten zijn gebaseerd, niet bekend is bij het college en evenmin bij de Veiligheidregio Kennemerland. Het betreft, aldus Rijkswaterstaat (RWS), een intern inspectierapport, voortvloeiend uit de taak van RWS als tunnelbeheerder. Eens in de vier jaar vindt een dergelijke reguliere inspectie plaats. Op basis van het rapport heeft RWS destijds de nodige maatregelen getroffen. De Velsertunnel is veilig en voldoet aan de wettelijke veiligheidsnorm, zo wordt gesteld. De Velsertunnel is bijna zestig jaar oud en installaties zijn aan vervanging toe. Er worden maatregelen genomen waarmee de tunnel de komende decennia optimaal kan functioneren. Dat vindt plaats in 2016. Zo wordt het vluchtconcept gemoderniseerd en worden de ventilatiesystemen aangepast. Ook de doorrijhoogte wordt verruimd. ,,Op basis van de ons beschikbare kennis en informatie achten wij de Velsertunnel veilig voor weggebruikers”, aldus het college.