Tijdelijke woningen jongeren en statushouders

Ron de Haan van De VrijeLijst stelt de gemeenteraad voor om op braakliggende locaties semipermanente sociale huurwoningen te plaatsen voor onder meer statushouders en jongeren tot 26 jaar. Tegelijk oppert hij de huisvestingsverordening die voorligt met het voorstel om vergunninghouders urgentie te verlenen af te wijzen en een eerder aangenomen motie met betrekking tot tijdelijke sociale huurwoningen voor jongeren te activeren. De Haan denkt aan verplaatsbare tijdelijke woningen met twee verdiepingen, geschikt voor eenpersoons huishoudens.

In de gemeenteraad is een raadsvoorstel besproken dat gericht is op aanpassing van de huisvestingsverordening om statushouders urgentie te blijven verlenen bij het toewijzen van woonruimte. De raad voelt daar vooralsnog niet veel voor. Het Rijk legt deze taakstelling aan gemeenten op en legt een boete op als de gemeente hier niet aan voldoet. De provincie huisvest vergunninghouders dan op kosten van de gemeente, bijvoorbeeld in een hotel. Daarnaast kan sprake zijn van kosten die voortvloeien uit het wetsvoorstel ‘Kostenverhaal huisvesting vergunninghouders’. Dit wetsvoorstel is nog in behandeling, maar de beoogde inwerkingtreding is met terugwerkende kracht per 1 juli 2016.

Het verlenen van urgentie aan vergunninghouders gaat niet ten koste van andere urgente doelgroepen. Door het verlenen van urgenties neemt de zoektijd voor reguliere woningzoekenden wel toe. Op 6 april praat de raad verder over de kwestie.