‘Tarief parkeerkaart gehandicapten moet omlaag’

Castricum – De raad wil het tarief van parkeerkaarten voor gehandicapten zo snel mogelijk laten aanpassen en pleit voor harmonisatie van beleid binnen de BUCH-gemeenten. Castricum staat in de top 5 van duurste gemeenten in Noord-Holland voor een gehandicaptenparkeerkaart.

Door Hans Boot

Aan dit onderwerp was donderdagavond een speciale commissievergadering gewijd onder leiding van fractievoorzitter Roel Beems van CKenG. Deze partij had hiervoor ook een motie ingediend, die het college opdraagt met de gemeenteraad te delen wat het gemiddelde tarief is om in Nederland een parkeerkaart voor gehandicapten aan te vragen.

Het college antwoordt hierop in haar preadvies van 30 juni: ,,Het gemiddelde tarief om in Nederland een gehandicaptenparkeerkaart (GPK) aan te vragen bedraagt € 105,35. Op provinciaal niveau is dat gemiddeld € 86,85 en in regionaal gemiddeld € 94,27. Genoemde tarieven zijn gebaseerd op een aanvraag voor een gehandicaptenparkeerkaart voor de duur van vijf jaar. Castricum kent echter tevens tarieven voor een GPK met een geldigheidsduur van één, twee, drie of vier jaar.’’ Er zijn gemeenten waar de kaart gratis wordt verstrekt.

Kostendekkend

Het tweede punt van de motie betreft het verzoek een voorstel te doen op basis waarvan de raad kan besluiten om het bestaande tarief zo spoedig mogelijk aan te passen en dat op zijn laatst 1 januari 2022. Daarover zegt het college: ,,Voor leges geldt dat het totaal aan opbrengsten niet hoger mag zijn dan de door de gemeente gemaakte totale kosten voor de producten en diensten.” Als derde wordt het college opgedragen deze motie te delen met de an-dere BUCH-gemeenten, met als uitgangspunt dat er ‘harmonisatie van beleid en tarieven kan plaatsvinden’. Het college staat daar in haar preadvies voor open maar wijst er wel op dat het kostendekkend zijn van dit soort leges doorgaans een belangrijke rol speelt.

Automatisme

Na de inleiding van de motie door Mariska Tauber (CKenG) bleek dat de meeste commissieleden waardering hadden voor de ingebrachte voorstellen. Ivor Balke (D66) vroeg zich echter af of bij een tariefverlaging van de parkeerkaart ergens anders weer verhogingen moesten worden toegepast en of het niet beter was om alle tarieven uit de legesverordening aan te passen. Daarom steunde zijn partij de motie niet, wat ook werd uitgesproken door Tim de Heer (VrijeLijst). De overige partijen waren van mening dat de aanpassing van het tarief en de harmonisatie gewenst waren. Ada Greuter (PvdA) had daarbij nog wel haar twijfels en was benieuwd hoe het college dit ging oppakken.

Portefeuillehouder Toon Mans reageerde als volgt op de discussies: ,,Het vaststellen van tarieven is een politiek besluit. Uitgangspunt is volledige dekking. Het is geen automatisme dat bij deze tariefsverlaging een ander tarief omhoog gaat. Het college wacht nu even op de besluitvorming betreffende deze motie en anders wordt het punt meegenomen bij de eerstvolgende begrotingsbehandelingen.” De besluitvorming over de motie staat gepland voor de raadsvergadering van 8 juli.