Supermarkt in Bakkum nog niet van de baan

Castricum – Nadat het besluit over een nieuwe supermarkt in de raadsvergadering van 20 mei niet werd genomen, kwam het onderwerp terug in de commissie van afgelopen donderdagavond. Nu stond een motie van VVD, CKenG en GDB centraal die vraagt om een nadere visie. De provincie heeft recent over de ontwikkelingen geadviseerd.

Door Hans Boot

Voordat voorzitter Gerard Brinkman (GroenLinks) het debat leidde, mocht wethouder Ron de Haan reageren op de net binnengekomen brief van de Regionale Adviescommissie Detailhandel Noord-Holland Noord, waarin een voorlopig advies over de aanvragen voor een supermarkt in Bakkum en op het Kooiplein wordt gegeven. In de brief staat dat er geen regionale afstemming heeft plaatsgevonden en dat beide initiatieven niet passen in het bestaande beleid. Daarover zei de Haan: ,,De provincie bepaalt de regels en ook de regio Alkmaar heeft daar een stem in.”

Vervolgens kreeg Fons Lute uit Bakkum vijf minuten de gelegenheid om in te spreken. Hij stelde dat ‘dit dorpsdeel de laatste jaren letterlijk en figuurlijk is verrijkt en aangewezen is op bovenwijkse voorzieningen als winkelcentrum Geesterduin’. Omdat er behalve bij het afvaldepot weinig activiteit is op het bedrijventerrein rond Schulpstet, vond hij dat ‘daar wel wat leven in geblazen kon worden’. Spreker zag Bakkum ook als zelfstandig woninggebied als het Programma Hoogfrequent Spoorvervoer (PHS) straks wordt ingevoerd en ‘dat door het creëren van woningen boven een supermarkt twee vliegen in één klap werden geslagen’.

Visie

Het amendement van CKenG, GDB en VVD bevat drie punten, waarvan alleen punt 2 ter discussie stond. Punt 1 houdt namelijk het voor kennisgeving aannemen van het betreffende DPO-rapport van Stec Groep in en punt 3 bevestigt het tegengaan van een supermarkt op het Kooiplein.

Harold Ebels (D66) herhaalde de eerdergenoemde standpunten van zijn partij: ,,Wij voelen niets voor een extra supermarkt. Versnippering leidt tot faillissementen en leegstand. Het vernieuwen van het Kooiplein met woningbouw is een prima zaak.”

Ook Valentijn Brouwer (GroenLinks) bleef tegenstander vanwege de beperkte marktruimte: ,,Het effect voor de Torenstraat weegt zwaar. Bovendien is de Torenstraat voor veel Bakkummers dichterbij dan de Stetweg.”

Elize Bon (CDA) liet twijfels horen: ,,We zitten nog een beetje op de wip en wat gaat de provincie ons opleggen? Wij zeggen dus nog geen nee tegen punt 2 en stemmen voor.”

Haar collega Lenie Kelder van CKenG trok het vraagstuk in een wat groter verband: ,,Laten we zorgen voor een sterke visie die door de rijksoverheid wordt onderschreven. Neem daarin het bedrijventerrein aan het Schulpstet en de sportterreinen in Bakkum mee. Volgens CKenG is er een aanjager nodig om de transformatie in te zetten. Een supermarkt met woningbouw is de eerste aanzet tot deze transformatie. Er zit zeker meer ruimte in de marges dan 650 m2.” Daarop zei Ebels dat er eerst een visie nodig was voor je met aanjagers aan de gang gaat, terwijl Leo van Schoonhoven van de gelijknamige fractie de marges niet in het DPO-rapport had gevonden.

Action

Sander Schmitz (PvdA) was van mening dat Bakkum wel achterloopt wat het niveau van de voorzieningen betreft, maar steunde het amendement niet. Dat bleek ook uit de woorden van Bärbel Böhling (De Vrije Lijst): ,,Wij zijn het eens met een ontwikkelingsvisie. Voor die er is willen wij ons niet vastleggen.”

Bart Dekker (GDB) stond als mede-indiener van het amendement achter alle beslispunten. Hij voegde daaraan toe dat er ‘niet netjes’ met de ontwikkelaar van het Kooiplein was omgegaan.

Tot slot mocht Leo van Schoonhoven zijn zegje doen: ,,Voor mij zijn het onderzoek van Stec Groep en de verhalen van de gemeente en Regionale Adviescommissie helder, dus ik ben tegen een extra supermarkt. Met Forza! en ondernemers uit Geesterduin en de Torenstraat is er een rapport opgesteld, dat nog verder moet worden uitgewerkt. Ook zijn er met Action gesprekken gaande over de mogelijkheid tot vestiging in de kern van Castricum.”

De conclusie die de voorzitter trok was dat er een meerderheid van de raad mag worden verwacht die voor het amendement zal stemmen. De besluitvorming is gepland voor de raadsvergadering van 17 juni. (Foto Hans Boot)