Subsidie voor bedrijven om uitstoot te verminderen

Regio – De provincie Noord-Holland stelt de komende vier jaar een subsidiebedrag van vier miljoen euro beschikbaar voor complexe industriële bedrijven. Deze bedrijven kunnen een beroep doen op deze subsidie voor het nemen van bovenwettelijke (vrijwillige) maatregelen om de uitstoot van fijn stof, stikstofdioxide, geur en geluid te verminderen. Dit moet bijdragen een gezonde leefomgeving in Noord-Holland.

Noord-Holland wil met de subsidie bedrijven stimuleren om maatregelen te nemen waardoor de luchtkwaliteit verbetert en de overlast van geur en geluid vermindert. Bedrijven kunnen met de subsidie ook een haalbaarheidsonderzoek laten uitvoeren naar welke maatregelen zij kunnen nemen om dit doel te bereiken.

Gedeputeerde Jeroen Olthof (Leefbaarheid en Milieu): ,,Ons doel is om zo snel mogelijk te voldoen aan de strenge WHO-normen (World Health Organization) voor lucht en het verminderen van geur- en geluidsoverlast en zeer zorgwekkende stoffen. Met deze subsidie maken we het samen met de complexe industrie mogelijk de uitstoot te verminderen en daarmee de leefomgeving in onze provincie te verbeteren.”

De subsidie is er voor complexe industriële bedrijven in Noord-Holland, waarvoor de provincie het bevoegd gezag is. Dit zijn veelal bedrijven die veel uitstoten en waar dus de grootste milieuwinst te behalen is. Deze bedrijven zijn wettelijk verplicht om de Best Beschikbare Techniek toe te passen. De subsidie is er voor (vrijwillige) maatregelen die zij bovenop de wettelijke maatregelen kunnen toepassen.

Recht op gezonde leefomgeving

De provincie vindt dat iedereen recht heeft op een gezonde leefomgeving. In het Programma Gezonde Leefomgeving staat hoe de provincie dat wil bereiken. Noord-Holland trekt tussen 2020 en 2024 14,2 miljoen euro uit om een gezonde leefomgeving te stimuleren. Het grootste deel daarvan is er voor initiatieven van derden. Deze uitvoeringsregeling is daar een onderdeel van. Er worden nog meer uitvoeringsregelingen voor subsidies opgesteld. De vaststelling hiervan volgt over enkele maanden. De provincie zorgt ervoor dat er voldaan wordt aan de wettelijke normen voor lucht en geluid. Maar wil de WHO-advieswaarden versneld halen. In het Schone Lucht Akkoord dat de provincie in januari 2020 ondertekende staat dat uiterlijk in 2030 aan deze waarden voldaan wordt. De subsidie die de provincie nu beschikbaar stelt voor de complexe industrie draagt daaraan bij.

Subsidie aanvragen

Bedrijven die in aanmerking komen voor deze subsidie kunnen dit vanaf half februari aanvragen via de website van de provincie. Gedeputeerde Staten nemen binnen dertien weken een besluit over het verstrekken van de subsidie. (Foto: Provincie Noord-Holland)