Stoelendans basisscholen van start, Montessorischool verhuist als eerste

Castricum – In het integraal huisvestingsplan onderwijsvoorzieningen 2019-2023 is een aantal samenvoegingen en verhuizingen van de bestaande Castricumse basisscholen geregeld. In de eerste plaats betreft dit de Sokkerwei die na de zomervakantie intrekt bij de Klimop. De Montessorischool verhuist ondertussen naar het voormalige Sokkerwei-gebouw.

Het lijkt allemaal wat ingewikkeld, maar als alles verloopt volgens plan, dan zouden fusies, verhuizingen en het realiseren van nieuwbouw voor de bestaande basisscholen in Castricum veel voordelen moeten opleveren. Een woordvoerder van de gemeente legt de stoelendans uit: ,,Voor Castricum Oost is de gemeente in overleg met de schoolbesturen Tabijn (Visser ’t Hooft) en ISOB (Klimop) om nieuwbouw te realiseren voor deze beide scholen in de vorm van een kindcentrum op één locatie. Hiervoor zijn de huidige schoollocaties (Montessori, Visser ’t Hooft en Klimop) in beeld. Zodra de leerlingen van de Sokkerwei na de zomervakantie hun intrek hebben genomen in het gebouw van de fusieschool Klimop, verhuizen de leerlingen van de Montessorischool naar het gebouw van de Sokkerwei aan de Eerste Groenelaan. De schoolbesturen ISOB en Tabijn zijn het gesprek aangegaan om voor de bouw van het beoogde kindcentrum hun voorkeur aan te geven voor een van de drie locaties (Koekoeksbloem Kemphaan of Rooseveltlaan) die beschikbaar komen.”

Hamerstuk

Omdat de verhuizing van de Montessori gepaard gaat met kosten en aanpassingen aan het gebouw en het terrein aan de Eerste Groenelaan, stelt het college de raad voor om hiervoor een bedrag van 95.000 euro beschikbaar te stellen aan het schoolbestuur ISOB. Afgelopen donderdagavond werd dit voorstel behandeld in de raadscommissie. Namens de Montessori sprak directeur Emé Jonkman in voor een toelichting op de noodzakelijke kosten. Ze zei onder andere dat er meer ruimtes nodig zijn voor individuele begeleiding, dat een schoolbibliotheek gewenst was en dat het speelterrein natuurlijker moest worden ingericht. Over ’t algemeen konden alle partijen zich vinden in het voorstel, alhoewel er nog wel vraagtekens werden gezet bij de hoogte van sommige begrote bedragen. Met name werd er geconstateerd dat de schilderkosten aan de hoge kant waren. De raadsleden mogen er echter volgens onderwijswethouder De Haan op vertrouwen dat alle facturen straks keurig worden gecontroleerd. De wethouder wees erop dat er veel geld bespaard wordt doordat nieuwbouw voor de Montessori door deze verhuizing achterwege kan blijven en dat er met het gevraagde bedrag iets heel moois kan worden gerealiseerd. En als kers op de taart concludeerde De Haan: ,,Als het onderzoek naar nieuwbouw voor Visser ’t Hooft en Klimop is afgerond, komen er twee locaties vrij voor herontwikkeling.” Dezelfde avond bleek het besluit een hamerstuk in de raadsvergadering en werd unaniem met het voorstel voor kredietverlening akkoord gegaan.

Op de foto:
De kinderen willen graag aan de slag met de verhuizing van hun school. Op de achtergrond directeur Emé Jonkman. (Tekst / Foto: Hans Boot)