Stichting Duinbehoud ondersteunt acties tegen Tata Steel

Regio – Inwoners van Wijk aan Zee zijn een petitie gestart tegen Tata Steel. De aanklacht is dat Tata Steel veel te weinig actie onderneemt om luchtverontreiniging terug te dringen in de omgeving van de staalfabriek. Men is van mening dat Tata Steel zich niet houdt aan de vergunningsvoorschriften en te weinig investeert om te zorgen voor een schone lucht en frisse wind.

De omwonenden hebben dagelijks te maken met stof, stank en kabaal van Tata Steel. Ze leven onder wolken van gevaarlijke stoffen. ,,De omgeving van de staalfabriek wordt moedwillig vervuild op nog geen vijfhonderd meter afstand van onze woonwijken’’, schrijft de Stichting Duinbehoud in een persverklaring. Deze stichting ondersteunt de petitie omdat niet alleen de bewoners last hebben van de luchtvervuiling, maar ook de natuur. Men vervolgt: ,,De gezondheidsklachten die afgelopen jaren zijn geconstateerd bij omwonenden treden ook op bij de dieren in de omgeving. Alleen, een ziek konijntje klaagt niet. Maar de chemische stoffen uit schoorstenen van de staalfabriek komen ook in de natuur terecht en richten daar schade aan.’’

Gigantische stikstofuitstoot

Duinbehoud maakt zich ook zorgen over de gigantische uitstoot van stikstof door Tata Steel. ,,Jaarlijks gaat circa 1,7 miljoen kilogram stikstof de lucht in. Dat is een stikstofuitstoot die bijna net zo groot is als de uitstoot van circa zeshonderd agrarische bedrijven. Voor de natuur is dat een ramp. De hoge stikstofbelasting van het duingebied leidt tot vermesting en verzuring van het duingebied met een achteruitgang van de mossen-, korstmossen- en kruidenvegetaties. Het duingebied groeit als gevolg van de hoge stikstofbelasting langzaam dicht met duinriet, struweel en braam. Dat leidt tot een achteruitgang van de biodiversiteit. De natuurbeheerders moeten allerlei kunstgrepen uitvoeren zoals plaggen, maaien en begrazen om de natuur overeind te houden.’’

Steun

Onlangs heeft Tata Steel onderzoek gedaan naar het verminderen van de stikstofuitstoot. Dat blijkt technisch gezien goed mogelijk te zijn met de bouw van een DeNox-installatie, maar de uitvoering laat op zich wachten. Via www.frissewind.nu kunnen inwoners van deze regio de petitie ondersteunen.

Op de foto:
Ook een konijn heeft last van de uitstoot, maar kan hier zelf niet over klagen. (Foto: Stichting Duinbehoud)