Stichting Alkmaardermeeromgeving: ,,In Castricum en Uitgeest geen windturbines’’

Castricum – De Stichting Alkmaardermeeromgeving wil geen windturbines in de buitengebieden van Castricum en Uitgeest. Dit is hun reactie op de in april verschenen ‘concept-RES’ (Regionale Energiestrategie Noord-Holland-Noord). Het doel van de RES is om op land meer energie te winnen uit zon en wind. Dertig regio’s in Nederland gaan een sleutelrol vervullen in de opwekking en inpassing van duurzame energie. De stichting ziet binnen haar aandachtgebied alleen kansen voor zonnepanelen.

De Stichting Alkmaardermeeromgeving heeft haar reactie op de concept-RES naar buiten gebracht om een bijdrage te leveren aan de maatschappelijke discussie, voorafgaand aan de vaststelling het definitieve RES-plan. Voorzitter Bruijns: ,,Door het agrarisch landgebruik, de natuurgebieden die deel uitmaken van het Natuurnetwerk Nederland, de weidevogelleefgebieden, het Unesco werelderfgoed Stelling van Amsterdam en het aardkundig monument Alkmaarder- en Uitgeestermeer, ziet de Stichting in het landelijk gebied van de gemeenten Castricum en Uitgeest geen ruimte is voor windturbines.”

Zonnepanelen

De stichting ziet binnen haar aandachtsgebied wel mogelijkheden voor zonnepanelen op grote daken, boven parkeerterreinen, langs snelwegen en spoortaluds. Zo ziet zij zonnepanelen boven het parkeerterrein bij Castricum aan Zee als een vorm van meervoudig ruimtegebruik. Bruijns: ,,Wat is lelijker: in de zon schitterend autoblik of een overdekt parkeerterrein met zonnepanelen? Een bijkomend voordeel is dat zonnepanelen schaduwplaatsen kunnen bieden voor geparkeerde auto’s en meer toekomstige oplaatpunten.” Hoewel het Noord-Hollands Duinreservaat een Natura-2000-gebied is, kunnen parkeerplaatsen aan de randen ook ingezet worden voor meervoudig ruimtegebruik en zo een bijdrage leveren aan duurzame opwekking van elektriciteit.

Weidegebied

Zonnepanelen op de perronkap van station Castricum en het nabij gelegen parkeerterrein ziet de stichting ook als een optie. Een alternatief kan het parkeerterrein bij de begraafplaats Onderlangs zijn. Dakvlakken op de Castricummerwerf, de daken van winkelcentrum Geesterduin en onbenutte grote dakvlakken van agrarische en andere bedrijfsgebouwen in het buitengebied bieden ook kansen. Bruijns: ,,De stichting is geen voorstander van windturbines aan de zuidkant van het Uitgeestermeer. Het is een Oer-Hollands weidegebied met weidevogels en een zeer aantrekkelijke recreatieve fietsroute langs het meer. Een alternatief is zonnepanelen op de Saskerkleidam.” Volgens Bruijns passen zonnepanelen daar prima binnen de structuurlijnen van de dam, het Noordhollandsch Kanaal en de daarnaast liggende verkeersweg.

Geluidsscherm

Een geluidsscherm met zonnepanelen langs de A9 ter hoogte van het recreatiegebied Dorregeest kan een win-win-situatie opleveren. Er kan elektriciteit opgewekt worden en het gebied voor oeverrecreatie aantrekkelijker worden gemaakt. Aantasting van de openheid van het landschap is hier niet aan de orde. Want aan de andere kant van de snelweg ligt een bedrijventerrein en op het recreatieterrein ligt een groenstrook ter afscherming van de A9. Ook kunnen meer daken op het bedrijventerrein Molenwerf met zonnepanelen worden belegd. Reacties kunnen naar secretariaat@alkmaardermeeromgeving.nl worden gestuurd.

Op de foto:
Het Zwaansmeerpad langs de zuidoever van het Uitgeestermeer is een aantrekkelijke recreatieve fietsroute. De Stichting Alkmaarmeeromgeving wil hier geen windturbines. (Foto: Ernst Mooij)