Slechts drie woningen erbij in Zanderij-Noord

Foto boven:
De kavel waarop twee woningen mogelijk zijn. (Foto: Hans Boot)

Castricum – De plannen voor herbestemming van het gebied Zanderij-Noord hebben in de loop der jaren heel wat voeten in de aarde gehad. In 2014 was de vestiging van een Landal-park nog een optie. Die sneuvelde, evenals de langdurige wens voor een bedrijfswoning bij het Strandvondstenmuseum en het voorstel van bollenbedrijven om op hun grond betaalbare huizen voor Castricumse starters en senioren te bouwen.

Door Hans Boot

Op 17 december vorig jaar kwam er eindelijk meer duidelijkheid over de herinrichting van het gebied Zanderij-Noord, waarvan een deel al is teruggegeven aan de natuur. De raad besloot op die datum om verdere natuurontwikkeling mogelijk te maken met als doel een sterker duin- en natuurgebied te creëren met ook een recreatieve functie. Daartoe hebben de gemeente, provincie, drinkwaterbedrijf en natuurbeheerder PWN en netwerkbedrijf TenneT de handen ineen geslagen.

De te slopen loodsen. (Foto: Hans Boot)

Sloop loodsen

In de raad van 17 december werd eveneens het ruimtelijk kader voor het gebied vastgesteld, dat ten grondslag ligt aan het bestemmingsplan Zanderij-Noord. Dit plan laat zien dat er zo’n 25 hectare grond verandert in natuur. Verder is het de bedoeling dat de agrarische bedrijfswoning van Res BV aan de Geversweg 9 wordt omgezet naar een reguliere woning en dat de loodsen van deze bloembollenkweker worden gesloopt. Volgens het bestemmingsplan mogen er nu drie nieuwe woningen worden gebouwd aan de Geversweg. De locaties betreffen een kavel tegenover de woning Geversweg 1 en een kavel tussen dit adres en de villa op nummer 3, waar twee woningen zijn toegestaan.

Bouwrechten

Een woordvoerder van de gemeente lichtte deze ontwikkeling als volgt toe: ,,De drie woningen zijn noodzakelijk voor de realisatie van de natuurontwikkeling. Eén woning dient ter compensatie voor de te slopen bedrijfsopstallen van bollenbedrijf Res. Dit is ook in lijn met de regeling ‘ruimte voor ruimte’ van gemeente en provincie die vaker is toegepast. De andere twee woningen zijn noodzakelijk om de gronden van twee partijen, die veel grond op cruciale locaties in eigendom hebben, te kunnen verwerven. De bouwrechten gaan naar de grondeigenaren.”

Het gebied dat al teruggegeven is aan de natuur. (Foto: Hans Boot)

Zienswijze

Het ontwerpbestemmingsplan Zanderij-Noord ligt tot en met 8 september ter inzage op het gemeentehuis en is ook online in te zien via de website van de gemeente. Men kan hiertegen een zienswijze indienen die voorzien is van een handtekening. Dit moet schriftelijk per post gebeuren of digitaal via toezending per e-mail van een gescande en ondertekende brief. Voor nadere informatie wordt verwezen naar de gemeente.