Scholen dringen aan op bouw IKC-Oost

Castricum – De plannen voor de bouw van een Integraal Kind Centrum (IKC) in het oosten van ons dorp leken wat weggezakt, maar zijn nieuw leven ingeblazen tijdens de raadsinformatieavond van vorige week donderdag. Toen mochten Kindcentrum Visser ’t Hooft en basisschool De Kustlijn een pleidooi houden voor de noodzaak van een gezamenlijk onderkomen.

Door Hans Boot

In de toelichting wordt gememoreerd aan wat zich de laatste jaren heeft afgespeeld op het gebied van de plaatselijke onderwijshuisvesting. Zo is de nieuwbouw van de basisscholen in Castricum-Oost al sinds 2012 in het integraal huisvestingsplan opgenomen, maar is het proces pas in 2019 vlot getrokken. Met de fusie van de Klimop en de Sokkerwei tot De Kustlijn en daarbij de verhuizing van de Montessorischool naar het schoolgebouw van de voormalige Sokkerwei aan de Groenelaan, is de weg vrijgemaakt voor concrete planvorming in Castricum-Oost.

Visievorming

De schoolbesturen ISOB en Tabijn zijn met de betrokken schoolteams van De Kustlijn en Visser ’t Hooft in januari van dit jaar gestart met een visievorming en het opstellen van een plan van aanpak voor een gezamenlijk onderkomen, op de vrijgekomen locatie van de Montessorischool aan de Koekoeksbloem. Dit proces is dit voorjaar door de schoolbesturen stopgezet, omdat de raad had besloten om tot en met 2024 geen financiële middelen meer beschikbaar te stellen voor nieuwbouw voor het onderwijs. Ook werd een motie aangenomen om de locatie Koekoeksbloem te bestemmen voor woningbouw. Diverse raadsfracties hebben tijdens het debat over de bezuinigingen aangegeven dat zij het beschikbaar stellen van financiële middelen voor de nieuwbouw willen heroverwegen ‘als er een goed plan ligt’. Op 15 oktober hebben de schoolbesturen een intentiedocument aangeboden aan het college, omdat er behoefte bestaat aan enige vorm van een zeker toekomstperspectief.

Presentatie

Na een korte inleiding van onderwijswethouder De Haan, waarin hij de hoop uitsprak dat er nieuw elan wordt gevonden om de raad te motiveren voor dit project, zei bestuursvoorzitter Robert Smid (ISOB) blij te zijn dat het onderwerp weer op de agenda staat. Daarna kreeg Els Kok, directeur van Kindcentrum Visser ’t Hooft, de gelegenheid om de behoefte aan een IKC-Oost toe te lichten. Zij vertelde hoe de kinderopvang in haar school al is geregeld voor kinderen van twee tot en met dertien jaar en dat er wordt samengewerkt met diverse specialisten, zoals een psycholoog en dyslexiebegeleiders.

‘Gebouw met mogelijkheden’

De voordelen van een nieuw kindcentrum zijn in haar ogen de keuze voor ouders uit twee profielen van basisonderwijs en dat er een totaalpakket op het gebied van educatie en opvang kan worden aangeboden. ,,Het project past goed in een tijd van tweeverdieners en er kan worden gewerkt aan één onderbroken ontwikkellijn. Het gebouw biedt mogelijkheden voor onder andere zelfstandige werkruimtes, stilteplekken, ateliers en samenwerking met bijvoorbeeld een muziekschool of logopedie’’, aldus Kok. Zij voegde daaraan toe dat de huidige twee schoolgebouwen ‘sterk verouderd’ zijn en ‘woekeren met de ruimte’.

‘Wijkvoorziening’

Directeur Theo Huting van De Kustlijn mocht het verhaal van Els Kok aanvullen. Hij zei: ,,Raadsbreed is mij verzekerd dat het IKC-Oost er moet komen. Het is voor ouders een logische plek in de buurt waar kinderen kunnen worden opgevangen en worden onderwezen. Je kunt aan het gebouw een multifunctioneel gebruik toekennen tijdens de uren dat er geen onderwijs wordt gegeven en dus ook bestemmen als wijkvoorziening. Het moet ook veel meer open en makkelijk aanpasbaar zijn voor andere voorzieningen. Kinderen moeten er hun energie kwijt kunnen, door bijvoorbeeld meer te sporten of te spelen in de pauzes. Beide scholen kiezen voor een modern onderwijsconcept en willen inspelen op het individuele leerproces. Het IKC zou open moeten zijn van 07.00 tot circa 18.30 uur gedurende 52 weken per jaar, zodat er optimaal kan worden ingespeeld op de vraag van werkende ouders.’’

Vragen uit de raad

Vervolgens konden de raadsleden vragen stellen over de presentatie. Valentijn Brouwer (GroenLinks) wilde weten wat er zou gebeuren als de samenwerking van de twee scholen na een paar jaar niet blijkt te werken. Volgens Els Kok is daar echter weinig kans op, omdat de scholen elkaar op heel veel terreinen weten te vinden.

Ada Greuter (PvdA) was benieuwd hoe de quickscan eruit komt te zien die voor het proces is aangekondigd. Daarop was het antwoord van Carla Smits, bestuursvoorzitter van Tabijn, dat eerst de ambities en de visie vastgesteld moeten worden. ,,Daarna volgt een vlekkenplan of programma van eisen, waarvoor eerst een voorbereidingskrediet nodig is.”

‘Concurrentie’

Gerrit Krouwel (VVD) maakt zich wat zorgen over de combinatie van openbare en private voorzieningen en of die niet gesplitst moeten worden. Smid (ISOB): ,,Dat klopt, het gaat om publiek en privaat geld, waarmee in het raadsvoorstel rekening wordt gehouden.”

Herman Sterken (GDB) pleitte voor een fusie van beide scholen, die volgens de besturen niet aan de orde was en Tino Klein (Forza!) vroeg zich af of er geen sprake is van concurrentie omdat ouders na de kinderopvang moeten kiezen voor een van de scholen. Ook daarop volgde geen bevestigend antwoord.

Raadsvoorstel

Tot slot stelde Harold Ebels (D66): ,,Er is straks een tijdelijke voorziening van € 780.000,- nodig voor een van de scholen, omdat Koekoeksbloem is afgevallen. Hoe ver is het met de woningambities voor die locatie en is de bestemming nog terug te draaien?”

De wethouder antwoordde dat hij daarop graag wil ingaan in de commissievergadering van 23 december, waarin de politieke behandeling over dit onderwerp plaatsvindt. Dan ligt er ook een raadsvoorstel, waarover naar verwachting op 20 januari 2022 een besluit wordt genomen.

Op de foto:
De huidige locatie van Kindcentrum Visser ’t Hooft, waar mogelijk IKC-Oost gebouwd kan worden. (Foto: Hans Boot)