Raadsfracties verdeeld over nieuwe ‘eenmalige’ tegemoetkoming organisaties

Castricum – Morgenavond moet de gemeenteraad een besluit nemen over de Kadernota 2025, het stuk waarin richting wordt gegeven aan het beleid voor het komende jaar met een doorkijkje naar de jaren erna. Een stuk waaruit blijkt dat de gemeente Castricum een zware periode tegemoet lijkt te gaan, waarbij forse bezuinigingen nodig zullen zijn om de begroting sluitend te krijgen. Enkele weken geleden bogen de raadsfracties zich in commissieverband al over het stuk, afgelopen donderdag kwamen zij opnieuw bijeen om de ingediende amendementen en moties te bespreken.

Door Raimond Bos

Een heet hangijzer in de discussie is het volgend jaar eenmalig voortzetten van een tegemoetkoming die gesubsidieerde organisaties dit jaar kregen. De gemeenteraad besloot eerder om een voorgenomen bezuiniging van 320.000 euro op subsidies uit te stellen in afwachting van de resultaten van een doelmatigheidsonderzoek. Dat onderzoek kwam er, maar voldeed niet voor elke raadsfractie aan de verwachtingen. Er is dus nog steeds niets besloten en over het verstrekken van extra geld aan de betreffende organisaties in 2025 is niets in de Kadernota opgenomen. Voor GroenLinks, PvdA, CDA, De VrijeLijst en D66 was die constatering een aanleiding om te komen met een amendement. Dat de gemeenteraad nog geen besluit heeft genomen over de subsidies, mag volgens deze partijen niet betekenen dat de organisaties alsnog in grote problemen komen in het jaar 2025.

Ingrijpende consequenties

Twee bibliotheken dicht, twee jongerenwerkers ontslaan, het muziekonderwijs weg, dat zouden de ingrijpende consequenties zijn wanneer de gemeente de subsidiekraan deels dichtdraait. ,,Dat mag niet zomaar gebeuren’’, aldus Joke Smits (PvdA). Ze reageerde: ,,Het is nog steeds niet duidelijk waarom het college het risico wil lopen dat het voorzieningenniveau omlaag gaat. Wij zijn bereid te praten over ingrepen in het beleid en bezuinigen waar nodig, maar dan wel beredeneerd. Daarbij moeten we afwegen wat de maatschappelijke aspecten zijn.’’

Smits toonde een grafiek met de bedragen die voor de afgelopen jaren waren begroot, met daarnaast de behoorlijke bedragen die uiteindelijk per jaar overbleven. Haar conclusie: ,,We mogen wel wat scherper aan de wind varen en reëler begroten.’’ Wethouder Roel Beems (financiën) nuanceerde dat door uit te leggen dat er vaak geld overblijft doordat projecten deels naar het jaar erop doorgeschoven worden. Dat wil echter niet zeggen dat het geld niet alsnog nodig is. Ook liet hij weten dat veel gemeenten in 2023 geld overhielden, maar dat het Rijk juist daarom in 2025 een korting toepast op het gemeentefonds, die voor Castricum neerkomt op ongeveer een miljoen euro.

Mogelijke sluiting bibliotheekvestigingen

Als de bibliotheek het volgend jaar met minder geld moet doen, heeft dat grote gevolgen. De organisatie heeft al laten weten dat de vestigingen in Akersloot en Limmen dan de deuren zouden moeten sluiten. Voor Forza! is dat onacceptabel, deze partij diende daarom een amendement in om de bibliotheek in deze bezuinigingsronde te ontzien. José van den Berg: ,,De bibliotheek is een basisvoorziening. In onze visie zijn de bibliotheken niet identiek, want de andere organisaties zullen moeten krimpen, niet sluiten.’’ Voor de indieners van het amendement is dat verschil er niet. Hannie Lutke Schipholt (GroenLinks) vroeg zich af of Forza! de andere organisaties, zoals Stichting Welzijn Castricum en MEE & De Wering dan niet als basisvoorziening ziet.

Joke Smits deed er nog een schepje bovenop: ,,Vindt u het ontslag van jongerenwerkers of andere maatregelen een acceptabel gevolg?’’ Ze noemde het standpunt van Forza! ‘niet consequent’. Ook Lokaal Vitaal zal tegen het amendement stemmen: ,,De bibliotheek heeft zelf ook mogelijkheden om de boel anders in te richten. In het financiële jaarverslag 2023 is bijvoorbeeld 500.000 euro geïnvesteerd voor ICT. Dat staat mijns inziens niet in verhouding tot de 60.000 euro voor de bibliotheek in Akersloot, dus wellicht dat daar nog één en ander geschoven kan worden’’, aldus Bart Dekker. VVD-fractievoorzitter Rob Dekker vestigde de aandacht op de aanzienlijke verschillen in huurprijzen voor de bibliotheekpanden: ,,In Limmen 3.000 euro, in Akersloot 6.400 euro en in Castricum bibliotheek 86.000 euro.’’ Dekker vraagt zich af of er wellicht een goedkopere locatie beschikbaar is.

Addendum voor Kadernota gewenst

Middels een motie wilden De VrijeLijst en PvdA een addendum aan de Kadernota laten toevoegen. De fracties zouden graag een lijst zien van projecten en maatregelen die de komende jaren (financieel) impact hebben op de gemeentelijke financiën en die nog niet zijn opgenomen in de Kadernota omdat hier (nog) geen raadsvoorstel met begrotingswijziging aan is gekoppeld. Bärbel Böhling (De VrijeLijst) lichtte toe: ,,Ook al heb je nog niet concrete bedragen, geef in ieder geval tekstueel aan wat er nog op ons af komt.’’

De gemeente hanteert momenteel het systeem ‘geld volgt plan’, hetgeen inhoudt dat er pas geld wordt gereserveerd voor een project als daartoe is besloten. Florence Eijck (PvdA): ..Dat is je kop in het zand steken. Het is alsof ik thuis een mooie nieuwe elektrische auto koop, maar geen geld meer heb voor de schilder die elke vijf jaar langs komt. Dat hoeft niet, want hij heeft zijn offerte nog niet gestuurd. Dat is een te zorgeloze houding.’’ Zowel Elize Bon (CDA) als Ralph Castricum (Forza!) lieten daarop weten het idee sympathiek te vinden, maar de discussie over dit onderwerp liever in de auditcommissie te willen voeren. Dat is de commissie die zich bezighoudt met de kwaliteit van de financiële informatievoorziening binnen de gemeente. (Foto: Bos Media Services)