Raadsconsultatie over hotelhuisjes op het strand een wassen neus?

Castricum – Vorige week legde het college de voorgenomen verlening van een omgevingsvergunning voor seizoensgebonden strandhuisjes bij paviljoen Zoomers ter consultatie voor aan de raad. Het college is volgens de wet gerechtigd om zelfstandig een wijziging van het bestemmingsplan toe te passen via een zogenaamde kruimelprocedure. Dat komt erop neer dat niemand een tijdelijke vergunning voor maximaal tien jaar tegen kan gaan en deze raadpleging in feite overbodig was. Strandwethouder Beems vond het evenwel belangrijk om de mening van de raad te horen en ziet in de uitkomst voldoende draagvlak om volgende stappen te zetten.

Door Hans Boot

Het onderwerp van deze commissievergadering was de bouw van 16 seizoensgebonden huisjes op de plek van de huidige recreatiezaal van strandpaviljoen Zoomers. Daarvoor hebben de ondernemers in mei van dit jaar een omgevingsvergunning aangevraagd en willen zij dit samen laten vallen met de verplaatsing naar voren van het paviljoen, die volgens de eis van het Hoogheemraadschap voor het voorjaar in 2024 moet plaatsvinden.

Voor deze bijeenkomst, die werd geleid door Ralph Castricum (Forza!), hadden zich vijf insprekers aangemeld. Carina Bijl, partner van Arthur van den Berg en mede-eigenaar van Zoomers en het gelijknamige hotel op het strandplateau, beet het spits af en zei onder meer: ,,Het is een kwalitatief hoogwaardig plan, dat de aanbieding voor toeristen in Castricum diverser maakt. Wij bewaken de rust en ruimte voor onze gasten. Bovendien leveren wij onze feestzaal in. Het PWN is ook voorstander van dit project.’’

Aanvechten

De heer Kuster van de Stichting Alkmaardermeeromgeving dacht er als tweede spreker anders over: ,,Een hotelaccommodatie van 16 kamers past in onze ogen totaal niet in het bestemmingsplan. Zoals we ook in een brief van 11 juli aan het college hebben geschreven, is ons bezwaar tegen de kruimelprocedure nog groter. Daarmee ontwijk je de noodzakelijke wijziging van het bestemmingsplan. Het project is ook in strijd met allerlei provinciale en landelijke afspraken waaraan de gemeente zich heeft gecommitteerd. Ook hebben de inwoners van Castricum zich uitgesproken voor behoud van een rustig familiestrand.’’

Als derde en vierde spreker traden de dames De Kok en Rutten gezamenlijk op. Zij zijn voorzitter van strandhuisvereniging Zorgeloos Zuid en de Vereniging Strandhuisjes Castricum. De dames spraken hun zorg uit over precedentwerking en vroegen zich af waarom de huisjes in twee rijen werden geplaatst. Zij vonden ook dat het familiestrand steeds meer op de achtergrond raakte.

Arie Lute sloot namens de Stichting Duinbehoud de rij. Volgens deze spreker gaat het om een kenmerk van bouwen in buitendijks land dat in strijd is met de natuurbeschermingswet. Hij voegde daaraan toe: ,,Als tot een vergunning wordt overgegaan, zullen wij die bestuurlijk en juridisch aanvechten en daar waarschijnlijk succesvol in zijn.’’

Toeristenbelasting

Vervolgens mochten de commissieleden hun zegje doen. Ivo van Donselaar deelde namens het CDA mee: ,,Mijn partij is tegenstander van de tijdelijke omgevingsvergunning. Het besluit is te kort door de bocht en wij gaan voor een familiestrand met ruimte voor de natuur.’’

Mariska El Ouni (D66) zag die bezwaren niet: ,,Wij adviseren positief omdat met name de huisjes ’s winters verdwijnen en de feestzaal van Zoomers sneuvelt. Het project valt dus binnen het bouwvlak en wordt ondergebracht bij de huidige exploitant.’’

De mening van Hannie Lutke Schipholt (GroenLinks) stond daar lijnrecht tegenover: ,,Het bedrijf van Zoomers kan worden verkocht aan een andere exploitant en dan ben je als gemeente de volledige zeggenschap kwijt. Wij willen geen hotelfunctie op het strand en wat gebeurt er als de andere paviljoens ook toestemming vragen voor het plaatsen van huisjes?’’

GroenLinks kreeg bijval van de PvdA bij monde van José Smits: ,,Het gaat om hotelkamers waarvoor je geen kruimelbevoegdheid hoort toe te passen, maar een wijziging van het bestemmingsplan. Mogen de huisjes ernaast ook per nacht worden verhuurd als dit plan wordt toegestaan? Het is onduidelijk wat het Hoogheemraadschap wil, maar mijn partij is tegen.’’

Mariska Tauber (Lokaal Vitaal) zag geen beren op de weg: ,,Het initiatief draagt bij aan de uitvoering van het coalitieakkoord. Het toerisme kan daardoor beter worden gespreid en het levert extra toeristenbelasting op. Lokaal Vitaal gaat dus akkoord met het voornemen.’’

Tien jaar vooruit

Ook Rob Dekker (VVD) had er geen enkele moeite mee: ,,Wij staan positief tegenover verblijfsrecreatie op het strand. Het plan zorgt voor beter ruimtegebruik en het familiestrand komt beslist niet in gevaar.’’

Tim de Heer (De VrijeLijst) keurde het voorstel af omdat een dubbele rij huisjes niet toegestaan zou zijn en zijn partij bang was voor precedentwerking. Als laatste van de commissieleden sloot de voorzitter de rij en verkondigde dat Forza! met het plan kon instemmen.

Strandwethouder Roel Beems reageerde als volgt op de discussies: ,,Deze consultatie geeft wel een beeld. Het college had het besluit ook kunnen nemen zonder raadpleging, want het is geen bevoegdheid van de raad. Gezien de planning is er ook geen tijd meer voor een volledig raadsbesluit. Deze ontwikkeling is niet in strijd met het Kustpact en past volledig in deze tijd. We kunnen ook rekenen op goedkeuring van het Hoogheemraadschap. De ondernemer neemt het risico en kan door deze tijdelijke vergunning tien jaar vooruit.’’

Daarna bleef José Smits aandringen op een bestemmingsplanprocedure, omdat in haar ogen ‘de wethouder een verkeerde voorstelling van de stand van zaken gaf’. Wat er ook gebeuren gaat, het is in ieder geval duidelijk dat deze consultatie laat zien dat vier raadspartijen het collegevoorstel steunen en de andere vier tegen zijn. Dat resulteert in veertien stemmen voor en elf tegen, wat Beems als voldoende steun ziet om de procedure voort te zetten. Het college is nu aan zet om over de vergunningsaanvraag te beslissen. (Archieffoto)