Raad twijfelt over IKC-Oost en Groene Variant

Castricum – Voor de laatste commissievergaderingen en raadsvergadering van dit jaar stonden vorige week nog een paar interessante onderwerpen op de agenda’s. Het IKC-Oost werd nu politiek behandeld en het was de bedoeling dat er een besluit werd genomen over het burgerinitiatief De Groene Variant.

Door Hans Boot

Na de presentatie van de schoolbesturen ISOB en Tabijn van de plannen voor een Integraal Kind Centrum in Castricum-Oost, die een week eerder werd gegeven, boog de commissie zich over een raadsvoorstel om de voorbereiding van nieuwbouw samen met beide schoolbesturen te vervolgen. De raad wordt daarin ook gevraagd om bij een voldoende concreet plan een voorbereidingskrediet beschikbaar te stellen en een quick scan uit te voeren naar de huidige locaties van de scholen Visser ’t Hooft en Kustlijn.

Tijdens de discussies bleek opnieuw dat verschillende fracties nog huiverig zijn om direct met het voorstel in te stemmen. Een aantal had ook liever gezien dat de schoolbesturen een wat concreter plan hadden gepresenteerd. Ook werd weer gevraagd waarom de locatie Koekoeksbloem niet opnieuw kan worden meegenomen. Het antwoord van wethouder De Haan daarop was: ,,Er liggen nog geen claims op deze locatie, maar u heeft er zelf voor gekozen dat daar woningbouw moet komen. Het project is er wel complex door geworden, want er moet ook ergens een noodschool worden gebouwd, waarvoor ook een omgevingsvergunning nodig is. Ik wijs er ook nog even op dat het gebouw van De Kustlijn zestig jaar oud is en in feite dus twintig jaar over de houdbaarheidsdatum is. We moeten een keer de stap maken om deze onderwijsvoorziening op de rails te krijgen.’’

Hoe het ook zij, het weerhield De VrijeLijst er niet van om een amendement aan te kondigen om het terrein van de voormalige Montessorischool opnieuw mee te nemen als locatie voor het IKC. Ook GroenLinks gaf aan een amendement in te dienen. Dat betreft de angst voor wat er gebeurt als de samenwerking tussen de twee scholen op een scheiding uitloopt. De Haan zei daarop dat de raad daar niet over gaat, maar beloofde deze mogelijkheid voor te leggen aan beide schoolbesturen en de uitkomsten daarvan te delen met de raad.

Voorzitter Gerard Brinkman (GroenLinks) trok aan het eind van de vergadering de volgende conclusie: ,,Het ligt voor de hand dat er op 20 januari een vervolg van deze commissie plaatsvindt, waarin de aangekondigde amendementen worden behandeld, alvorens er een besluit wordt genomen.’’

Stakeholders

Een ander besluitpunt, waaraan enige weken geleden een presentatie voorafging, betreft het burgerinitiatief De Groene Variant, dat door Fons Lute en Henk van der Eng werd ingediend met het verzoek hun voorstel toe te voegen aan de vier varianten voor het oplossen van de verkeersproblematiek rond de Beverwijkerstraatweg. Dat komt er in het kort op neer dat de bestaande bocht in het spoorwegtracé tussen Uitgeest en Heiloo wordt vervangen door een nieuwe lijn evenwijdig aan de provinciale weg N203.

Het besluit stond als punt 4C op de agenda van de raadsvergadering, maar zover kwam het niet. Fractievoorzitter Rob Dekker (VVD) kwam namelijk voor de vaststelling van de agenda met een ordevoorstel. Omdat het burgerinitiatief op voorhand niet op een meerderheid kon rekenen en er toch veel waardering was voor de inspanningen van de indieners, werd portefeuillehouder Slettenhaar verzocht om De Groene Variant, inclusief de politieke reacties daarop, door te sturen naar de stakeholders die bij genoemde problematiek zijn betrokken.

De wethouder zegde dat toe en de raad ging unaniem met het ordevoorstel akkoord onder voorwaarde dat de indieners zich ook met deze wijziging konden verenigen. Fons Lute zei hierop: ,,Op zich stemmen we daarmee in. Wij bedanken alle fracties voor het constructief meedenken en het zou mooi zijn als het onderwerp nog een keer terugkomt in de raad.’’