Raad stelt ontwikkelvisie Geesterduin vast

Castricum – Na de presentatie van de ontwikkelvisie Geesterduin 2.0. aan de raadsleden op 14 september, vond afgelopen donderdag in de commissie de politieke behandeling plaats. De fracties stemden unaniem in met de visie, maar de algehele conclusie was dat grote zorgvuldigheid is geboden bij de uitwerking van de plannen.

Door Hans Boot

Al eerder is in deze krant toegelicht dat het uitbreidingsplan voor het winkelcentrum ambitieus is en de nodige haken en ogen met zich meebrengt. Het plan van Hoorne Vastgoed BV, eigenaar van het winkelcentrum, omvat de uitbreiding van het winkelgebied en de bouw van circa 215 woningen in diverse categorieën met een bouwhoogte variërend van drie tot zeven lagen. De gemeente ondersteunt de planvorming op basis van een intentieovereenkomst die wethouder Slettenhaar met de eigenaar op 12 december 2022 heeft ondertekend. Aan de raad werd donderdagavond gevraagd om de ontwikkelvisie vast te stellen als ruimtelijk kader, waarna een ontwerpbestemmingsplan zal worden uitgewerkt.

Tekentafel

Evenals bij eerdere bijeenkomsten over dit onderwerp lieten de omwonenden ook deze avond hun onvrede over de planaanpak horen. Dit keer bij monde van Gerard Zweers, bewoner van de Albert Schweitzerlaan en Ben Scheltens namens het Buurtcomité Regio Geesterhage die beiden gebruik maakten van het recht om in te spreken. Zweers miste een financiële onderbouwing van het plan en adviseerde de raad eerst maar eens te zorgen voor de aankoop van het BP-benzinestation. Hij zei verder: ,,Ik kan me nauwelijks voorstellen dat er geen begrotingswijziging nodig is om alles te kunnen realiseren en beschouw het plan als broddelwerk.’’ Ben Scheltens vroeg de raad om het gepresenteerde voorstel in heroverweging te nemen en terug te verwijzen naar de tekentafel. Daaraan voegde hij toe: ,,Wij zijn niet tegen bouwen rond Geesterduin, maar het moet wel passen in de omgeving en in samenspraak met de omwonenden. Door het huidige plan worden we direct geraakt door het uitzicht dat verandert, het tekort aan parkeerplekken, de verkeersveiligheid, de zonwerking etc. Daarom willen we aan tafel met de ontwikkelaar. Hoogtes van maximaal vier tot vijf lagen zijn aanvaardbaar, evenals het bouwen op plekken waar dit geen overlast geeft voor bewoners.’’

Hoofdlijnen

Vervolgens mochten de commissieleden hun zegje doen. Gerard Brinkman beet namens GroenLinks het spits af en sprak zich enthousiast uit over de visie: ,,Het is een belangrijke inbreilocatie en we moeten tegenwoordig de lucht in om aan voldoende woningen te komen. Een verdeling van veertig procent sociaal, veertig procent middencategorie en twintig procent vrije sector voorziet in de behoefte. De huidige parkeerplaatsen worden nu grotendeels niet benut en autodelen kan een oplossing zijn voor de toekomst. Punt van zorg is de vermindering van groen, dus beplanting van meer bomen is gewenst.’’

Ook Aad Nijmeijer (PvdA) was blij met de ontwikkelvisie, temeer daar Kennemer Wonen daar volgens hem een groot aandeel in heeft. Als pluspunten noemde hij energieneutraal wonen en energieopwekking. Nijmeijer begreep echter niet waarom in het plan uitgegaan is van 39 procent sociale woningen in plaatst van veertig. Zijn partij acht de verwijdering van het pompstation cruciaal voor het doorgaan van de plannen en gaat dus alleen akkoord met de hoofdlijnen.

Senioren

Ook Lenie Kelder (Lokaal Vitaal) had haar bedenkingen en zei: ,,We staan pas aan het begin en er is nog zoveel te doen dat we er niet van mogen uitgaan dat het nieuwe centrum er over een paar jaar staat. Voor nu zegt Lokaal Vitaal ‘ja’, maar wij geven het college de overweging mee om een onafhankelijke stedenbouwkundige nog eens naar de voorstellen te laten kijken.’’ Divera Bosboom (D66) blikte nog even terug op de uitbreidingen van Geesterduin in de afgelopen jaren. Haar partij is het ook eens met de visie op hoofdlijnen en pleit met name voor de realisatie van woningbouw voor senioren, gezien de vele voorzieningen die het centrum biedt. Bosboom zag ook graag dat het percentage sociaal naar veertig procent wordt verhoogd.

(Foto: Hans Boot)

Bärbel Böhling (De VrijeLijst) sloot zich hierbij aan en stelde: ,,We hebben het nog niet over een ruimtelijk kader, maar een ontwikkelingsvisie. De massaliteit heeft ook bij mijn partij vraagtekens opgeleverd. Ons inziens moet de buurt verder bij de uitwerking worden betrokken. Kijk ook eens naar de mogelijkheid van gebouwd parkeren in het complex zelf.’’

Vraagtekens

Namens de VVD nam Gerrit Krouwel het stokje over. Hij benadrukte dat het voor het maken van verdere plannen noodzakelijk was om eerst de visie vast te stellen. Krouwel maakte zich niet druk om een procent minder sociale woningbouw, omdat je het dan over twee woningen hebt. Hij zei ook: ,,Een zorgvuldige planuitwerking met behulp van betrokkenen is belangrijk, maar dat wil niet zeggen dat de buurt het laatste woord heeft. Ik wens de wethouder veel succes met het vervolg en de onderhandelingen over het BP-station.’’ Elize Bon (CDA) sloot de rij van commissieleden en bracht nog even in herinnering dat er altijd werd uitgegaan van een toename van 150 woningen en er nu 65 bijkwamen. ,,Het CDA snapt dat erop sommige plekken wat hoger gebouwd kan worden, maar wij vinden de toevoeging van 70 parkeerplaatsen wel een puzzel. Het idee van deelauto’s is nog niet bewezen. We zijn blij dat er goed gedacht wordt aan meer plekken voor fietsers, maar is er wel een goede OV-lijn naar het winkelcentrum? Het ruimtelijk kader op hoofdlijnen roept voor ons nog veel vraagtekens op.’’

Reactie wethouder en verdere besluitvorming

Na afloop van de beraadslagingen concludeerde voorzitter Ralph Castricum, ondanks dat zijn partij Forza! niet was vertegenwoordigd in deze commissie, dat er een absolute meerderheid was voor de vaststelling van de ontwikkelingsvisie. Portefeuillehouder Paul Slettenhaar reageerde daar als volgt op: ,,Ik kan mij verenigen met de meeste uitspraken van de commissieleden. Op grond van een onderzoek van vorig jaar wordt het centrum uitgebreid met 1500 m2, waarvan 750 met een commerciële bestemming. Nader wordt onderzocht of er nog voorzieningen mogelijk zijn als een huisartsenpraktijk of extra fietsenstallingen. Ook kom ik nog terug op de vragen over het parkeren, de verkeersveiligheid en vergroening. Overigens stopt er naar mijn weten een OV-bus voor de deur. Een grote uitdaging blijft de werving van het benzinestation. Ik kan daar nu geen uitspraken over doen.’’

Omdat tot slot werd geconstateerd dat de verdere besluitvorming niet hoeft te wachten op de geplande datum van 5 oktober, werd dit punt toegevoegd aan de agenda van de raadsvergadering van hedenavond. De uitslag van de stemming daarover was dat het raadsvoorstel unaniem werd aangenomen.