Raad niet voor bouwen aan rafelranden

Castricum – Er is weer heel wat vergaderd door raad en commissies de afgelopen weken, maar wat moties betreft heeft dat tot weinig schokkends geleid, want het merendeel werd aangehouden of verworpen. Belangrijk is wel dat het licht op groen staat voor het woningbouwproject naast het gemeentehuis.

Na de ingelaste vergadering van 23 juni gingen de raadsleden twee dagen later weer met frisse moed met elkaar in debat over onder andere de moties die nog niet waren afgehamerd. Van de acht haalden werden er uiteindelijk maar twee aangenomen. De eerste betrof het voorstel om een bestemmingsreserve van 2,5 miljoen vast te stellen om een dreigend tekort van WMO en Jeugdzaken op te vangen. De tweede motie draagt het college op om voorafgaand aan de behandeling van de Begroting 2021 een concreet voorstel aan de raad voor te leggen hoe, wanneer en tegen welke kosten de tweede fase van het strandplateau kan worden gerealiseerd conform de opdracht van de raad.

In de motie die met overgrote meerderheid (20-4) werd afgekeurd, deden CKenG en Forza een tevergeefse poging om het college te laten onderzoeken of langs de rafelranden van de gemeente woningbouw mogelijk is en of agrariërs bereid zijn om hiervoor grond te verkopen.

Als overwegingen hiervoor werd aangedragen dat de gemeente locaties nodig heeft voor het bouwen van woningen voor doelgroepen die daarnaar dringend op zoek zijn en dat het aantal inbreilocaties niet in het benodigde aantal kan voorzien. Vrijwel unaniem hield de raad echter vast aan het voornemen van de provincie om bijna het gehele buitengebied van de gemeente aan te wijzen als bijzonder provinciaal landschap, waarin woningbouw alleen maar mogelijk is als er geen alternatieven zijn en er sprake is van een groot openbaar belang.

Deelauto’s en e-bikes

Na het eerste deel van de raadsvergadering werd in een van de commissies het ruimtelijk kader voor het woningbouwplan ‘Eerste Kwartier’ behandeld. Dit project is ontworpen voor de plek van de huidige sportschool naast het gemeentehuis en behelst de bouw in vier lagen van 24 appartementen, waarvan zeven in de sociale koop, twaalf middeldure en vijf dure woningen.

Op het plan was door Harold Ebels van D66 nog wel wat aan te merken. Hij betreurde het dat sociale huur door projectontwikkelaar Floresteyn en Kennemer Wonen niet haalbaar was gebleken en vroeg zich af of een bijdrage vanuit het egalisatiefonds hier geen oplossing voor was geweest. Ebels benadrukte nog eens het tekort aan dit type woningen en verwees daarbij naar het plan voor de locatie Kaptein Kaas, waar het alleen mogelijk bleek om via een motie sociale huur veilig te stellen.

Als insprekers had zich Wim van Vliet als initiatiefnemer van het project en eigenaar van de grond gemeld, die samen met de ontwikkelaar het plan en het parkeren toelichtte. Een opmerkelijke voorwaarde die de gemeente daaraan koppelt is dat gedurende de exploitatie de Vereniging van Eigenaren drie deelauto’s en een aantal e-bikes ter beschikking stelt aan de appartementsgerechtigden, waardoor er minder parkeerplaatsen worden vereist. Naast handhaving van de bestaande plaatsen, worden er elf toegevoegd.

Stadspark

De tweede inspreker was Hielke Weda, bewoner van de Geesterduinweg. Hij zei: ,,Als directe omwonende baart het verder verstenen van de omgeving mij zorgen, ook met het oog op het lopende onderzoek naar de mogelijkheid om een extra bouwlaag op het gemeentehuis te plaatsen. Het groen lijkt hier steeds meer in de verdrukking te komen. Een plaats waar de omwonenden met name vergroening zouden willen zien, is het plein direct achter het gemeentehuis wat grenst aan het nieuw te bouwen complex.

Dit plein huisvest momenteel enkele kleine bomen maar is verder een betonnen vlakte met een stalen kunstwerk dat in het verleden dienst heeft gedaan als fontein. En zou het niet prachtig zijn wanneer wij niet alleen nieuwe buren krijgen, maar ook een plaats om elkaar te ontmoeten? Dit in de vorm van bijvoorbeeld een klein stadspark met wat bankjes en eventueel wat speeltoestellen.” Nadat wethouder Slettenhaar had toegezegd ook het laatste punt mee te nemen bij de uitvoering van het bouwplan werd geconstateerd dat hiervoor voldoende steun kan worden verwacht tijdens de besluitvorming in de laatste raadsvergadering voor het zomerreces.

Cultuurnota

In een andere commissie werden donderdag twee amendementen en drie moties behandeld die betrekking hadden op de cultuurnota. Het eerste amendement van CKenG moest voorkomen dat 30.000 euro vanuit het budget Recreatie en Toerisme naar het budget van Cultuur werd geschoven. Om dit bedrag toch beschikbaar te stellen vindt de financiering voor dit jaar uit de algemene reserve plaats en wordt deze post daarna structureel opgenomen in de begroting. Alleen de Vrije Lijst sprak zich tegen dit amendement uit, terwijl het CDA een soortgelijk amendement introk.

Vervolgens werden er drie moties van de partij Van Schoonhoven behandeld, waarvan er één op positieve steun kon rekenen. Dat was de motie ‘Versterking Cultuurplatform’, waarin gestimuleerd werd om Cultuur en diverse marktsegmenten in de gemeente met elkaar te verbinden. De motie ‘Ondersteuning Emergo’ was financieel te royaal opgesteld om deze te aanvaarden en de ook de motie, waarin geopperd werd prestatiebonussen voor evenementen uit te reiken, haalde het niet. Alle amendementen en moties worden, eventueel met aanpassingen, aankomende donderdag in de raadsvergadering in stemming gebracht. (Tekst: Hans Boot)

Op de foto:
Hielke Weda voor het plein dat hij heringericht wil zien. Rechts de sportschool waar appartementen zijn gedacht. (Foto: Hans Boot)