Raad neemt besluiten over zwembad en Cunera

Castricum – In de raadsvergadering van 9 december zijn er spijkers met koppen geslagen over twee onderwerpen die zich al geruime tijd voortslepen. Het college kan nu stappen maken voor de herinrichting van sportpark Noord-End en er is een duidelijke voorkeur uitgesproken voor de nieuwbouwlocatie van de Cuneraschool.

Door Hans Boot

Wat de zwembadplannen betreft waren alle fracties in de commissie van 25 november op één na al akkoord met het alternatief raadsbesluit dat was ingediend om het project los te trekken. Dat besluit houdt in dat er een aanvang kan worden gemaakt met de aanleg van kunstgrasvelden en de herinrichting van het parkeerterrein. Daarnaast wordt het college opgedragen een quickscan te laten uitvoeren, waarbij de Initiatiefgroep Nieuw Zwembad wordt betrokken.

Omdat alleen De VrijeLijst zich nog niet met dit besluit kon verenigen, kondigde deze partij aan een amendement in te dienen. Dat werden er maar liefst vijf, die vorige week donderdag behandeld moesten worden. Het kwam er op neer dat planonderdelen weer uit elkaar getrokken werden en er garanties werden gevraagd voor kostendekkingen. De overige partijen hadden daar echter geen trek in en zodoende waren alle amendementen snel van tafel. Er werd nog wel ingestemd met de aanvulling van het besluit met een voorstel van gemeentesecretaris Suanet om het besluit cijfermatig te onderbouwen aan de hand van het preadvies dat het college had opgesteld. Uiteindelijk werd het alternatief raadsbesluit genomen met 21 stemmen voor en 2 tegen

Portefeuillehouder De Haan zegde op grond hiervan toe dat hij in gesprek gaat met de clubs Helios en FC Castricum, die door meerdere raadsleden werden gefeliciteerd met het vruchtbare resultaat van deze avond.

Cunera

De tweede beslissing betrof het vaststellen van de locatie voor de bouw van kindcentrum Cunera. Nadat de optie Bakkummerstraat/Sifriedstraat was afgevallen, kwam het college met een aangepast voorstel dat ter besluitvorming aan de raad werd voorgelegd. Hierin werd gevraagd in te stemmen met het vervolgproces, waarbij de huidige locaties Vondelstraat en Prof. Winklerlaan worden onderzocht met de optie om op beide locaties een gedeelte van het kindcentrum te realiseren. Als kaders worden daarbij genoemd dat er voor driehonderd leerlingen wordt gebouwd, er ook ruimte voor kinderopvang moet zijn en er een gymnastiekzaal komt.

Voor de behandeling van dit voorstel hadden de partijen VVD, CKenG, GDB, D66, PvdA en fractie Van Schoonhoven gezamenlijk een motie ingediend. Daarin wordt uitgesproken dat de raad een duidelijke voorkeur heeft voor de locatie Prof. Winklerlaan en daarom het college verzoekt bij de uitwerking van de plannen nadrukkelijk met de wens van de raad rekening te houden.

Tijdens de stemming bleek dat de raad unaniem akkoord ging met het collegevoorstel. De motie werd met een meerderheid van 14 stemmen voor en 9 tegen aangenomen, zodat er een grote kans bestaat dat het schoolterrein aan de Vondelstraat op den duur vrijkomt voor een andere bestemming.

Op de foto:
De entree van de huidige Cuneraschool aan de Vondelstraat. (Foto: Hans Boot)