Raad kiest voor woningbouw aan Koekoeksbloem

Castricum – Teleurstelling voor de wethouder Onderwijs en de besturen van de scholen De Kustlijn en Visser ’t Hooft. Het terrein van de voormalige Montessorischool aan de Koekoeksbloem wordt bestemd voor woningbouw en valt af als beoogde locatie voor de realisatie van een Integraal Kind Centrum (IKC) voor Castricum-Oost.

Door Hans Boot

Na de eerste behandeling van dit onderwerp in de raadscommissie van 22 april, werd afgelopen donderdagavond onder leiding van voorzitter Ralph Castricum (Forza!) een nieuwe poging gedaan om over het leegstaande Montessorigebouw tot concrete besluitvorming te komen. Zodoende kwam de motie van GDB en VVD weer aan de orde, waarin het college wordt verzocht een bestemmingsplanwijziging voor te bereiden om op het grasveld aan de Koekoeksbloem en het terrein van de voormalige Montessorischool huurwoningen in de sociale en middeldure sector te realiseren. Daarnaast bevatte het agendapunt het verzoek van de huisartsen van Dorcamp 1 om een nieuwe praktijk op bedoelde locatie te vestigen. Deze artsen en een vertegenwoordigster van de betrokken schoolbesturen hadden al in de vergadering van 22 april ingesproken.

Samenwerking

Eerst mochten Herman Sterken (GDB) en Gerrit Krouwel (VVD) hun motie nog eens toelichten voor zover dat nog nodig was. Sterken wees op het schreeuwend tekort aan woningen en het voordeel dat de gemeente eigenaar van de betreffende grond is. Hij adviseerde om de toevoeging van een medische praktijk en groenvoorziening op te nemen in de herziening van het bestemmingsplan. Krouwel zei: ,,Het is bijzonder dat de VVD met een voorstel komt voor sociale huurwoningen, maar die zijn nu eenmaal ook hard nodig naast middelduur. Alle scholen zijn nu redelijk gehuisvest en de locaties Kustlijn en Visser ’t Hooft zijn ook prima geschikt voor een IKC”.

Valentijn Brouwer (GroenLinks) ‘miste een goede discussie over de voorkeurslocatie voor een IKC’ en vond de termijn ‘onduidelijk’ waarbinnen dit moest worden gerealiseerd. Mariska El Ouni (D66) steunde de motie absoluut niet: ,,Een IKC op deze plek is een prachtig voorbeeld van de samenwerking tussen twee schoolbesturen. Op de twee vrijkomende locaties kan je ook woningen bouwen waarvan 50 procent onder de sociale huur valt. Er is dus sprake van een win-winsituatie.” Volgens Ada Greuter (PvdA) was er ‘nog nooit’ gesproken over de grootte van het IKC en welke ruimte er rondom het gebouw nodig is. Zij is ook voor woningbouw inclusief een medische voorziening op deze locatie en vond het terrein van de Visser ’t Hooft groot genoeg voor een IKC.

Schaarste

Dorien Veldt (CDA) vroeg aan de wethouder of er al concrete plannen voor het IKC waren gemaakt en Tino Klein (Forza!) liet weten dat Forza! de motie steunde en daarmee niet wilde wachten tot het zomerreces. Bärbel Böhling (De Vrije Lijst) bleek daar een fel tegenstander van te zijn: ,,We hebben dit IKC toch in het raadsprogramma vastgelegd en mogen de bestemming toch niet zomaar veranderen? Daarmee worden de kinderen echt tekort gedaan!”

Lenie Kelder deelde namens CKenG mee dat woningbouw een van de oplossingen was om de grote schaarste terug te dringen en zei: ,,Als alles meezit kunnen de woningen met artsenpraktijk er in 2023 staan.” Ook Leo van Schoonhoven van de gelijknamige lijst stond achter het initiatief van GDB/VVD. Wat hem betreft kan de bouw nog wel wat de hoogte in en hij pleitte ervoor om de letters b.v. in de motie te schrappen. Dat was volgens de indieners geen probleem, alhoewel altijd een verdeling van ongeveer fifty/fifty was bedoeld.

‘Raad kiest route’

Vervolgens was de beurt aan onderwijswethouder Ron de Haan om te reageren. Hij zei onder meer: ,,In november 2019 heeft de raad besloten om de Koekoeksbloem aan te wijzen voor een IKC. Er is in 2020 een stoelendans van jewelste ontstaan. Vanwege de bezuinigingen om de gemeentebegroting sluitend te maken is er nu geen geld voor een IKC beschikbaar en adviseert het college om de motie met verzoek tot woningbouw voorlopig aan te houden. Het is echter aan de raad om hierin een route te kiezen. De andere locaties zijn immers ook prima geschikt voor woningen. Bovendien hebben de beide schoolbesturen al een extern bureau ingehuurd voor planvorming voor een IKC op deze plek. Die plannen ken ik echter niet.”

Daarna volgden nog wat vragen van de commissieleden. Waarom heeft de wethouder niet gereageerd op de motie? Waar haal je het geld vandaan? En hoe ziet de wethouder het proces voor zich? Daarop was het antwoord dat er een brief van het college in de maak is.

‘Ruime meerderheid’

Tot slot benadrukte Sterken dat er in dit geval geen sprake moest zijn van ‘een wedstrijdje’, maar dat de procesgang voor wat betreft een IKC te lang was. Ook zou zijn aangetoond dat de locatie minder geschikt is voor een nieuwe schoolvoorziening, omdat deze in een bocht ligt en volgens de bewoners veel parkeeroverlast zou veroorzaken.

Nadat Paul Slettenhaar als wethouder Ruimtelijke Ordening had geconstateerd dat aanpassing van de motie niet nodig was en alle toevoegingen via een wijziging van het bestemmingsplan konden worden geregeld, concludeerde voorzitter Castricum dat een ruime meerderheid de motie steunde. Dat werd bevestigd in de raadsvergadering die op de commissie volgde. Van de 23 aanwezige raadsleden stemden er vijftien voor en acht tegen. Daarmee zijn er in korte tijd twee locaties in ons dorp voor de bouw van een IKC gesneuveld. (Foto: Hans Boot)