PvdA organiseerde bijeenkomst over Beverwijkerstraatweg

Eindelijk op weg naar het groene licht?

Castricum – De oudste politieke soap binnen ons dorp speelt zich af rondom het verkeersluw maken van de toegangswegen. Al 90 jaar wordt hierover door college en raad gesteggeld, want het eerste tunnelplan dateert uit 1929. De verkeersoverlast werd in de loop der jaren alleen maar groter door een forse toename van het aantal auto’s en het frequenter stoppen van treinen. ProRail is er nu echt van overtuigd dat er iets moet gebeuren voor 2028. Voor de PvdA was dit aanleiding om afgelopen dinsdag een themabijeenkomst te organiseren.

Hans Boot

De PvdA Castricum sprak deze zomer bij monde van Dave van Ooijen voor wat betreft de verkeersafwikkeling rond het station van een duivels dilemma en vond het tijd worden om belangstellenden uit te nodigen voor een bijeenkomst over dit thema. Van Ooijen was raadslid en fractievoorzitter van deze partij in Castricum van 2014 tot 2018 en kent het klappen van de zweep door zijn jarenlange ervaring op het gebied van infrastructuur, verkeer en vervoer bij de gemeenten Amsterdam en Den Haag. Tijdens de bijeenkomst in De Kern, waar vanwege de coronamaatregelen maar zo’n 25 mensen aanwezig mochten zijn, was hij woordvoerder en werd zo nodig bijgestaan door José Smits, voormalig Tweede Kamerlid van de PvdA.

Waarom zo’n referendumachtige sessie, terwijl de discussie binnen de politieke kaders dient te worden gevoerd? Van Ooijen geeft opheldering voor hij zijn presentatie start: ,,Als betrokken bewoner wil ik zien te voorkomen dat ons dorp alleen maar nadelen heeft van het opheffen van de overweg Beverwijkerstraatweg. Doel van deze avond is om informatie over het betreffende onderwerp te geven op grond waarvan een inhoudelijke discussie kan plaatsvinden en uitgangspunten op een rijtje gezet kunnen worden.”

Hoe zat het ook alweer?

In februari dit jaar werd het burgerinitiatief van plaatsgenoot Hans van Balgooi voor het oplossen van het betreffende verkeersknelpunt door de raad aangenomen, waaraan het maken van een integraal verkeersplan werd toegevoegd. Voor een ongelijkvloerse spoorwegovergang zou een bedrag van dertig tot vijftig miljoen nodig zijn. De aanleiding is PHS. Dat staat voor Programma Hoogfrequent Spoorvervoer, oftewel spoorboekloos rijden dat vanaf 2028 tussen Alkmaar en Amsterdam zal worden ingevoerd. Als de treinen in 2028 niet goed kunnen doorrijden omdat er drukke spoorwegovergangen in het traject liggen, komt PHS in gevaar. ProRail heeft in een brief van 26 juni jl. aan het college laten weten dat de overgang aan de Beverwijkerstraatweg moet verdwijnen of sterk verkeersluw moet worden gemaakt. Daaraan is toegevoegd dat men met de gemeente, provincie Noord-Holland (regio Alkmaar) en het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat een samenwerkingsovereenkomst wil aangaan om tijdig oplossingen te realiseren.

Er zijn grofweg nog vier varianten om de overgang te vervangen. De opvallendste is die van Van Balgooi die pleitte voor een nieuwe weg aan de westkant van het spoor tot aan de Zeeweg.

Fietsersbond

Van Ooijen liet tijdens zijn presentatie de bekende elementen uit deze complexe materie de revue passeren. Tot 2028 zou de doorstroming en veiligheid volgens hem met een paar kleine infrastructurele ingrepen gegarandeerd kunnen worden, maar dan moet er een oplossing zijn omdat er dan geen vier maar zes intercity’s per uur op de Zaanlijn zullen gaan rijden. De vraag die daarbij gesteld moet worden luidt: welke hoofdvariant heeft de minste nadelen en meeste voordelen en hoe kom je tot een win-winsituatie?

Een lastige vraag, zoals ook bleek uit reacties uit de zaal, omdat de belangen zo divers zijn en, om in Johan Cruijfftaal te spreken, het voordeel voor de een weer een nadeel is voor de ander. Duidelijk is dat elke oplossing ergens pijn gaat doen. Overigens was men het er in ’t algemeen wel over eens dat het ministerie van I&W de grootste veroorzaker is van de ellende, dus ook een behoorlijke bijdrage zou moeten leveren aan een oplossing en de financiering daarvan.

Als alternatief voor de vier varianten noemde Van Ooijen een voorstel van de Fietsersbond om gebruik te maken van de bestaande infrastructuur, het autoverkeer te ontmoedigen en alleen een gebiedsontsluiting via de Zeeweg te creëren met 30 km-routes.

Een bericht over Castricum in de Alkmaarsche Courant van 8 juli 1930. (Bron: Oud-Castricum)

Tweede avond

Zoals tijdens commissie- en raadsvergaderingen in de eerste helft van dit jaar door diverse insprekers werd ingebracht, stelden belanghebbenden uit de zaal de nodige bezwaren aan de orde. Zo werd er nog eens gewezen op de nadelige gevolgen voor de verkeersoverlast in Bakkum als het woningbouwplan op de locatie Kaptein Kaas is gerealiseerd. Ook het idee van het ondertunnelen van een deel van de spoorlijn en het station werd weer naar voren gebracht, terwijl de raad deze variant om financiële redenen als mogelijkheid heeft geschrapt. Bovendien is deze optie praktisch niet haalbaar meer, omdat het station volop wordt verbouwd. Anderen waren absoluut tegen de aantasting van natuur- of weidegebieden door de aanleg van een randweg.

Het was een van de uitspraken die door José Smits aan het eind van een half uur discussie werd meegenomen in een poging om randvoorwaarden vast te stellen. Hoe het ook zei, de PvdA vond dat het doel van deze bijeenkomst was bereikt, wat als volgt door Ankie Dil, coördinator van de PvdA Castricum, werd bevestigd: ,,De avond was erop gericht om niet te blijven steken in gevestigde en bekende belangen, maar open met elkaar in gesprek te gaan en oplossingsgericht te zoeken. Wij vinden dat dit alles is gelukt. Omdat veel meer mensen zich hadden aangemeld, maar vanwege corona niet konden worden toegelaten, vindt er een tweede avond plaats op dinsdag 6 oktober om 20.00 uur in De Kern. Aanmelden kan via adil1954@kpnmail.nl.”

Maatschappelijke denktank

Desgevraagd heeft de projectmanager Integraal Verkeersplan van de gemeente de laatste stand van zaken meegedeeld: ,,We zijn deze zomer gestart met de uitwerking van het plan voor de lange termijn, waarvoor eind juni opdracht is gegeven. Er is een bestuurlijke klankbordgroep opgericht, bestaande uit raads- en commissieleden en ambtenaren, die één keer bij elkaar is geweest. Daarnaast zijn we afgelopen donderdagavond in gesprek gegaan met een groep die zich de afgelopen maanden erg betrokken heeft getoond bij het project en een goede afvaardiging is van de verschillende maatschappelijke thema’s in Castricum. Deze groep heeft de functie van maatschappelijke denktank. Volgens planning is het onderzoek naar de verschillende varianten voor een ongelijkvloerse kruising in februari 2021 afgerond. Dit onderzoek naar de varianten wordt dan voorgelegd aan de raad”.

We moeten dus maar op deze woorden vertrouwen en hopen dat er binnen enkele jaren eindelijk groen licht komt aan het eind van de tunnel, welke dat ook mogen zijn…