Provincie stelt gezonde leefomgeving centraal

Regio – De provincie gaat gezonde leefomgeving volwaardiger meewegen in haar besluiten en beleid bij de inrichting van de ruimte in Noord-Holland. Maatschappelijke ontwikkelingen laten zien dat meer aandacht voor de belangen van gezondheid wordt gevraagd. Uit onderzoek blijkt dat als milieunormen nauwelijks worden overschreden dit geen garantie biedt voor een gezonde leefomgeving. Ook omwonenden van zware industrie en drukke wegen geven steeds nadrukkelijker aan dat meer naar een gezonde leefomgeving moet worden gekeken. In de startnotitie Gezonde Leefomgeving formuleert de provincie een aantal uitgangspunten om gezonde leefomgeving te beschermen en verbeteren.

Jeroen Olthof, gedeputeerde Gezonde Leefomgeving en Milieu: ,,We geven in het ruimtelijk beleid van de provincie expliciet het belang aan van een gezonde leefomgeving voor de inwoners van Noord-Holland. Dat betekent dat we onze verantwoordelijkheid nemen, keuzes maken en duidelijk aangeven hoe we een gezonde leefomgeving beschermen en verbeteren. Waar zijn woningbouw, recreatie of juist industrie of wegen mogelijk? Een goede ruimtelijke inrichting van Noord-Holland is in het belang van een gezonde leefomgeving van de Noord-Hollanders.’’ De provincie Noord-Holland geeft met de startnotitie mede uitvoering aan de aanbevelingen van de Onderzoeksraad voor Veiligheid in haar rapport Industrie en Omwonenden.

Gezonde leefomgeving beschermen en verbeteren

De provincie geeft in de startnotitie vier uitgangspunten voor gezonde leefomgeving in beleid. De provincie verankert een gezonde en veilige leefomgeving in haar ambities door schadelijke uitstoot naar lucht, water en bodem bij milieubelastende activiteiten en door blootstelling aan schadelijke stoffen en hinder te verminderen. Daarnaast zet de provincie als bevoegd gezag voor verlening van vergunningen, toezicht en handhaving haar instrumenten optimaal in; dat wil zeggen daar waar de provincie de grootste gezondheidswinst kan behalen.

Als wegbeheerder prioriteert de provincie weglocaties om problemen op provinciale wegen op te lossen. Het derde uitgangspunt is dat gezonde leefomgeving medebepalend is bij de inrichting van de ruimte. Daarom is het voor de provincie niet vanzelfsprekend dat beschikbare milieuruimte automatisch wordt opgevuld door milieubelastende activiteiten. Als laatste uitgangspunt neemt de provincie een actievere rol in bij de inrichting en ontwikkeling van de ruimte om haar ambities voor een gezonde leefomgeving te realiseren. Zo pakt de provincie meer de regie bij gemeentegrens overschrijdende ontwikkelingen.

Gezonde leefomgeving breed toepassen

De provincie stemt gezonde leefomgeving af op de verschillende beleidsterreinen, waar de provincie beleid ontwikkelt en uitvoert. Tegelijk met de vaststelling van de startnotitie Gezonde Leefomgeving hebben Gedeputeerde Staten de Nota Uitvoering en Handhaving 2024-2027 vastgesteld. In deze nota geeft de provincie aan hoe zij haar taken op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving maximaal inzet voor het beschermen van een gezonde leefomgeving. De omgevingsdiensten in Noord-Holland voeren deze taken in mandaat namens de provincie uit. De provincie bespreekt met de omgevingsdiensten hoe de ambities uit de startnotitie Gezonde Leefomgeving in praktijk worden gebracht.

Actieplan Geluid

Daarnaast werkt de provincie op dit moment aan het Actieplan Geluid, dat moet leiden tot minder overlast van wegverkeer op provinciale wegen. Ook blijft de provincie er voor pleiten dat gezonde leefomgeving een betere plek krijgt in wet- en regelgeving van het Rijk en de Europese Unie en dat er normen komen voor piekbelasting in plaats van gemiddelden en voor cumulatie, dat wil zeggen opeenstapeling van verschillende belastende stoffen.

Planning

De startnotitie Gezonde Leefomgeving wordt op 24 juni besproken in de Statencommissie Leefomgeving en in juli geagendeerd in Provinciale Staten, die de startnotitie Gezonde Leefomgeving vaststellen. De startnotitie Gezonde Leefomgeving en de Nota Uitvoering en Handhaving kunt u hier downloaden. (Foto: Provincie Noord-Holland)