Plan voor uitbreiding Geesterduin blijft ambitieus

Castricum – De gemeente Castricum en Hoorne Vastgoed, eigenaar van winkelcentrum Geesterduin, willen het centrum uitbreiden met woningen om het winkelen aantrekkelijk te houden en de woningnood terug te dringen. Daartoe hebben zij begin dit jaar samen een intentieverklaring ondertekend. Na twee informatieavonden zijn de plannen aangepast, waarvan inwoners en ondernemers vorige week woensdagavond in Geesterhage kennis konden nemen.

Door Hans Boot

De nieuwe ideeën zijn ondergebracht in de Concept Ontwikkelvisie Geesterduin 2.0, waarvan tekeningen en beschrijvingen in Geesterhage duidelijkheid moesten verschaffen. Het plan blijft ambitieus en heeft nog een lange adem. Hoorne Vastgoed vat de noodzaak daarvan samen: ,,Het winkelcentrum functioneert goed, maar heeft een eenzijdige winkelfunctie. Door andersoortige functies dan winkels toe te voegen wordt het verder toekomstbestendig gemaakt. Met name de zijde aan de Soomerwegh heeft niet de gewenste uitstraling en functioneert daardoor niet als voorkant, terwijl dit aan de hoofdaanrijdroute van Castricum gelegen is. Dit komt o.a. door het tankstation, de achterkanten van winkels, het laden en lossen en de oprit naar het parkeerdek. Deze plek heeft weinig sociale controle, waardoor op het parkeerdek vaak sprake is van hangjongeren die overlast veroorzaken.’’

Ambitieus winkelgebied

Voor de uitwerking van de visie gelden volgens de eigenaar diverse ambities: ,,Die betreffen het maken van voorkanten, het vergroten van de leefbaarheid en zichtbaarheid en verbetering van de onderlinge parkeerbalans. Het programma voorziet in het toevoegen van 215 woningen rondom het winkelcentrum, met name voor starters en ouderen die graag in de nabijheid van voorzieningen wonen. Het woonprogramma (veertig procent sociaal, veertig procent middelduur, twintig procent vrije sector) omvat in een omranding vier lagen in basis en op drie plaatsen een verhoging naar zeven lagen. Daarnaast wordt er een nieuwe entree aan de Soomerwegh gemaakt. Door evenwicht te brengen in het aantal parkeerplekken aan beide zijden van het winkelcentrum wordt de winkelroute versterkt. Er worden goede parkeervoorzieningen voor de bezoekers van het winkelcentrum en de toekomstige bewoners gerealiseerd, zowel op het maaiveld als door uitbreiding van het parkeerdek.

Leefbaarheid

Omdat Geesterduin zich kenmerkt als een ontmoetingsplek, krijgt dit punt ook aandacht in de Ontwikkelvisie. ,,De wens om meer rust- en zitplekken te realiseren is groot. Er komen verblijfsplekken met de focus op ontmoeten en groen. Op het dak van het winkelcentrum zal groen worden toegevoegd. Een belangrijk element is ook de toevoeging van een openbaar toilet, wat al jarenlang een wens is van de gemeente en bezoekers van Geesterduin. Ook de leefbaarheid wordt vergroot; veel bezoekers komen met de fiets naar het winkelcentrum, waardoor in de plannen een inpandige fietsenstalling is meegenomen. Het winkelcentrum krijgt hierdoor een moderne uitstraling en wordt beter toegankelijk gemaakt voor consumenten die lopend en fietsend komen. Hiervoor is het echter wel nodig dat het BP-tankstation aan de Soomerwegh verplaatst wordt. Momenteel voeren wij gesprekken met de eigenaar van het tankstation en de gemeente”, aldus Hoorne Vastgoed.

Een overzichtstekening van de nieuwe situatie. (Afbeelding: aangeleverd)

Planning

Over de participatie en verdere procedure laat de eigenaar weten: ,,Op de laatste informatieavond is stilgestaan bij de verwerking van de input van belanghebbenden uit eerdere bijeenkomsten, waarna enkele wijzigingen zijn doorgevoerd. Zo is een woontoren op het parkeerterrein aan de Geesterduinweg komen te vervallen. Ook is geconstateerd dat op sommige locaties de bebouwing is verschoven en in hoogte is verlaagd naar drie lagen. Veel bezoekers hebben deze terugkoppeling als positief ervaren. Met de gemeente Castricum wordt frequent overleg gevoerd over de uitwerking van de visie en in een projectteam wordt gewerkt aan de benodigde onderzoeken. De komende periode staat in het teken van de nadere uitwerking van de thema’s en aanpassingen door input van de participatieavond. Die hopen wij na de zomer aan de raadscommissie te kunnen presenteren. Voor de planning wordt er verder van uitgegaan dat het voorlopig ontwerp in het vierde kwartaal van dit jaar gereed is en het participatietraject kan worden vervolgd. De start van de ruimtelijke procedure en de uitwerking van het definitieve ontwerp verwachten wij volgend jaar te realiseren.’’

Reactie buurtcomité

Ben Scheltens, voorzitter van het Buurtcomité Geesterhage geeft in een nieuwsbrief aan de leden op de ontwikkelvisie een reactie en zegt daarin onder meer: ,,Er wordt naar ons geluisterd, want het hoog baken op het parkeerterrein en de bioscoop komen er niet. Duidelijk is dat er geen compleet nieuw winkelcentrum wordt gebouwd en men zich focust op woningen aan zowel de westkant als de oost- en noordkant. De oplossing voor extra parkeerplekken blijft discutabel. De impressie van het geheel heeft eerder een stadskarakter dan een dorpskarakter. Nog steeds wordt gedacht aan veel hoge bebouwing aan de oostkant van het winkelcentrum, wat ook geldt voor de laad- en losstrook van AH en de locatie tegenover Molenweide/hoek plein bij Blokker. Daarnaast blijft de verkeersveiligheid een belangrijk item waar verder over nagedacht moet worden.’’

Kortom, het buurtcomité is gematigd optimistisch dat er uiteindelijk een voorstel komt waar de omwonenden tevreden mee zijn. Het comité constateert dat er nog niets is beslist. Het bestuur vraagt tot slot in de brief of ieder uiterlijk 6 augustus wil reageren op het nieuwe concept, zodat er half augustus een gezamenlijke reactie naar Hoorne Vastgoed en de gemeente kan worden gestuurd. (Foto: Hans Boot)