Parkeren nieuw zwembad heet hangijzer

Castricum – De tegenstellingen tussen college en raad blijken nog steeds groot als het om de zwembadplannen gaat. In de raadsvergaderingen van de laatste weken over de Kadernota 2022 leidden twee moties tot felle discussies.

Door Hans Boot

Omdat de tijd voor de raadsvergadering van 17 juni te kort bleek om alle agendapunten en moties te behandelen, werd de bijeenkomst de dinsdag daarop voortgezet. Een belangrijk onderwerp daarvan was het parkeren rond het nieuwe zwembad dat bij sportpark Noord-End moet worden gerealiseerd. Wat dat betreft zaten de raad en portefeuillehouder Ron de Haan beslist nog niet op één lijn. De Haan wil dat zwembadbezoekers op het sportpark zelf gaan parkeren, de raad wil dat beslist niet.

Ter discussie stonden twee moties van CKenG, GDB en VVD over de herinrichting van sportpark Noord-End en het parkeren in relatie tot de komst van het zwembad. In de eerste motie wordt het college opgedragen om de raad voorafgaand aan de behandeling van de Begroting 2022 een integraal plan aan te bieden voor de optimale herinrichting van het sportpark, waarin rekening wordt gehouden met eerder genomen raadsbesluiten over dit project en waarmee wordt voorkomen dat de compensatie voor het door FC Castricum ingeleverde veld in gevaar komt.

De pijn zit echter vooral in de opdracht van de tweede motie, die moet voorkomen dat er binnen het sportpark mogelijkheden tot stand worden gebracht voor het parkeren van motorvoertuigen. De raad eist juist voorstellen voor het optimaliseren van de bestaande parkeerplaatsen en wegen rondom het sportpark.

Draagvlak

Namens de indieners van de moties hield fractievoorzitter Roel Beems (CKenG) een vurig pleidooi. Hij zei onder meer: ,,De gemeenteraad heeft ingestemd met de locatie van het zwembad, de planning, investeringen en locatiegebonden kosten. Het bad wordt gebouwd op de oostelijke helft van veld 5 van FCC, zodat je het mooi vanaf de N203 ziet liggen. Recht voor de kantine van Helios kunnen de kunstgrasvelden van Helios worden aangelegd en de grond tussen het clubgebouw en de provinciale weg, bekend als veld N, blijft zo beschikbaar voor toekomstige ontwikkelingen als het eventueel koppelen van de sporthal. Appeltje, eitje dus en de wethouder kan rustig de ambtenaren laten uitvoeren wat de raad heeft besloten.”

De praktijk blijkt echter volgens Beems heel anders te liggen: ,,Wethouder De Haan maakt eigenhandig afspraken met Helios, waarbij hij afwijkt van het raadsbesluit van 18 maart en doet vroegtijdig een greep uit het geld dat de raad voor het hele project ter beschikking heeft gesteld. Daarbij zou ook nog eens het hoofdveld van FC Castricum deels verplaatst moeten worden om parkeren van auto’s binnen het sportpark mogelijk te maken. Hoe verzin je het? Er is in de raad totaal geen draagvlak voor dit idee. Het is ook helemaal niet nodig, want als je het gebied rond de sportvoorzieningen en het JPT veel slimmer inricht, is het parkeerprobleem al opgelost.”

Tekort gedaan

De fractievoorzitter van CKenG weerlegde een aantal ‘drogredenen’ van het college voor ‘het niet nakomen van raadsbesluiten en bestuurlijke toezeggingen’, zoals een nest met een buizerd in een van de bomen, hinder van lichtmasten voor het verkeer op de N203 en wortels onder een veld. Als uitsmijter verwees Beems naar een brief van het college die de raadsleden pas op de vergaderdag zelf hadden ontvangen en ‘waarin hel en verdoemenis wordt voorspeld als de raad anders zou besluiten dan het college voor ogen heeft’.

De gespreksronde daarna leverde veel begrip voor beide moties op. De mede-indieners konden zich daarmee volledig verenigen, maar zowel D66 als GroenLinks vonden het nog te vroeg om deze te steunen. Harold Ebels (D66) zei daarover: ,,Neem de raad ook af en toe mee voordat er aan de knoppen wordt gedraaid tijdens zo’n complex proces.” Gerard Brinkman (GroenLinks) sloot zich hierbij aan, maar vond het voldoende om te wachten op het plan dat eind van het jaar wordt verwacht.

Ada Greuter (PvdA) was verbolgen over de brief van hedenmiddag: ,,Dat is niet de manier waarop we met elkaar om zouden moeten gaan. Wij zijn ook uit het raadsprogramma gestapt, omdat de raad niet gekend wordt in dit soort processen en tekort wordt gedaan.”

Fer Wilms (CDA) betreurde het dat het project nog geen stap verder was gekomen en pleitte ervoor dat er ‘enkel wordt uitgevoerd wat er besloten is’.

Gerrit Krouwel (VVD) vond dat er zo snel mogelijk gepraat moest worden over een logische indeling van het sportpark, terwijl Tim de Heer (VrijeLijst) van mening was dat de wethouder de tijd moest krijgen om met een plan te komen. Ralph Castricum (Forza!) steunde de moties wel.

Duik

Vervolgens kreeg de portefeuillehouder de gelegenheid om alle kritiek van een weerwoord te voorzien. Zijn reactie samengevat: ,,Voor de planvorming zijn een stuurgroep en projectgroep samengesteld. Daarbij is er sprake van een zorgvuldig participatieproces en er is een ontwerpteam volgens de wensen van de raad en binnen de financiële kaders aan de gang gegaan. Geef dat team de tijd. De ingestelde initiatiefgroep is een belangrijke stakeholder die meepraat en inspireert. Van het verplaatsen van velden is geen sprake en u weet niet waarover u spreekt wat de parkeernood betreft. Helios wacht al vijf jaar op kunstgrasvelden en die worden ook in 2022 aangelegd. Het proces wordt zorgvuldig en stap voor stap doorlopen. U verstoort het proces door moties in te dienen en het kost op deze wijze allemaal veel te veel geld. Elke afwijking heeft namelijk consequenties.”

Daarop kon Roel Beems het niet nalaten om te zeggen: ,,Als de wethouder gewoon doet wat de raad wil, zijn de nu ingediende moties helemaal niet nodig.”

De besluitvorming hierover vond donderdagavond plaats met als resultaat dat de moties met een grote meerderheid werden aangenomen.

Dat belooft dus nog wat voor het vervolg van de planvorming, waarover Fer Wilms vorige week opmerkte: ,,Ik hoopte ooit dat ik 2018 een duik in het nieuwe zwembad kon nemen, maar ik vraag me nu af of ik de oplevering nog zal meemaken…” (Foto: Hans Boot)