Opknapbeurt voor recreatieterrein De Hoorne

Foto boven:
Rob Dekker (links) en Paul Teuthof hopen dat volgend jaar de vlag uit kan in De Hoorne. (Foto: Hans Boot)

Gebied na 50 jaar verpauperd

Akersloot – Op initiatief van de bewoners uit Akersloot heeft de gemeente een plan opgesteld voor diverse verbeteringen van het recreatieterrein De Hoorne aan de rand van het Alkmaardermeer. Het voorstel voor de dekking van de benodigde kosten werd afgelopen donderdag behandeld in de commissie Ruimtelijke Ordening. De stemming hierover vindt plaats in de raadsvergadering van 17 september.

Hans Boot

In 2017 heeft de gemeenteraad een motie aangenomen om recreatieterrein De Hoorne in Akersloot verder te ontwikkelen. Volgens het raadsvoorstel dat donderdag werd behandeld, komt het initiatief voort uit de ideeën en wensen van de bewoners die goed zouden aansluiten bij de beleidsambities van de gemeente en de ontwikkelstrategie van het recreatieschap. Raadslid Rob Dekker (VVD) licht toe: ,,Het terrein ligt er al sinds de jaren ’70 wat ‘doods’ bij, terwijl het naast het strand toch een belangrijke functie heeft als recreatiegebied aan het water.”

Het plan, dat samen met een bewonerswerkgroep is gemaakt en grafisch is vormgegeven door Paul Teuthof, bestond aanvankelijk uit een horecapaviljoen, een buitendijkse zwemvoorziening (steiger), een natuurspeelplek, amfitheater, sportveld/renbaan en een natuurvriendelijke oever met educatieaanleidingen. De provincie ging echter niet akkoord met de horecalocatie en het sportveld in verband met de aanwezigheid van het weidevogelleefgebied, zodat deze onderdelen werden geschrapt.

Financiën

De totale kosten voor de uitvoering van het project, inclusief 30 jaar onderhoud, bedragen € 458.075. In 2018 heeft het college, toen het plan nog niet was uitgewerkt en er geen ramingen lagen, een bedrag van € 200.000 opgenomen, verdeeld over de jaren 2019 en 2020. Het college wil het extra benodigde bedrag dekken vanuit de bestemmingsreserve ‘Uitvoering Raadsprogramma’.

Dat betekent dat er een deel in de begroting voor 2021 moet worden opgenomen, terwijl de behandeling daarvan pas in november van dit jaar plaatsvindt. Om die reden had Hans Min van de PvdA wat moeite om nu al akkoord te gaan met het raadsvoorstel en leek het zijn partij beter om hiermee te wachten tot december. ,,De overige commissieleden waren weliswaar van mening dat het in deze coronatijd om een forse investering ging, maar konden zich volledig verenigen met het voorstel dat al een looptijd heeft van vier jaar. Bovendien draagt het bij aan de invulling van de toeristische doelstelling van de gemeente”, aldus Dekker.

Impressie van Paul Teuthof van de nieuwe zwemsteiger. (Afbeelding: Paul Teuthof)

Hangplek

Als de raad op 17 september instemt met het budget, wordt het voorstel begin december behandeld in het Algemeen bestuur van het Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer (RAUM) dat belast is met de uitvoering en vervolgens kan starten met de voorbereiding, aanbesteding en het aanvragen van vergunningen. Alle voorzieningen kunnen dan in de loop van 2021 worden gerealiseerd. Rob Dekker kijkt reikhalzend uit naar dat moment: ,,We hebben zoveel positieve reacties gehad van bewoners, scholen en bijvoorbeeld ook groepen die in het amfitheater willen optreden. Het is toch heerlijk dat gezinnen daar met hun kinderen kunnen zwemmen of een balletje trappen? Na een jarenlange verpaupering hoop ik dat de mensen dit recreatiegebied straks weer meer gaan waarderen door al die fraaie toevoegingen.”

Tot slot kleeft er misschien nog een klein minpuntje aan het project en dat betreft het feit dat dit terrein in de nachtelijke uren door jongeren als hangplek wordt gebruikt. De reactie van Dekker daarop luidt: ,,Het is niet te voorkomen dat dit soort locaties daarvoor worden uitgekozen. Een kampvuurplek wordt daar al jaren gedoogd. Op zich heb ik er niet veel moeite mee, als diezelfde jongeren maar snappen hoe uniek deze plek is en geen lege flessen, zakken en smeulende resten achterlaten. Hangen is geen probleem, maar laten ze hun rommel opruimen!”