‘Onvoldoende voor afvalstoffenheffing’

Castricum – Na de Beverwijkerstraatweg, JeugdzorgPlus en flexwoningen heeft het gemeentebestuur een nieuw hoofdpijndossier geopend. Dat betreft de nieuwe afvalstoffenverordening die al tot veel commotie leidde onder de bevolking. De tarieven worden weliswaar iets verlaagd, maar daar houdt het nog niet mee op.

Door Hans Boot

Het valt niet mee om in deze crisistijd raadslid of collegelid te zijn en het de burgers naar hun zin te maken. Dat bleek ook afgelopen donderdagavond tijdens de commissievergadering over de afvalstoffenheffing, waarover de meningen sterk uiteen liepen.

Aan de orde waren twee initiatiefvoorstellen om de pijn wat te verzachten die het eerdere voorstel van het college voor de nieuwe afvaltarieven met zich meebracht. Het eerste initiatief was afkomstig van de VVD, GDB, De Vrije Lijst, D66, Fractie Van Schoonhoven en de PVDA en houdt in dat de variabele heffing voor een grijze container van 240 liter wordt verlaagd van € 9,40 naar € 6,25, maar de vaste heffing voor een huishouden van meer dan twee personen wordt verhoogd van € 254,- naar € 270,-.

Daarnaast verzoeken de indieners het college onder andere ‘te zorgen voor een helder vervolgcommunicatie naar de inwoners en de raad per kwartaal te voorzien van een overzicht van de ontwikkelingen in het aanbod van de afvalstromen’. Ook wordt voorgesteld de inwoners, die in het eerste kwartaal van 2021 hun grijze bak van 240 liter omruilen voor een exemplaar van 140 liter, het gehele jaar te belasten met het lage tarief.

‘Inwoners belonen’

Het tweede initiatiefvoorstel werd door CKenG en Forza! ingediend. Dat behelst het besluit om de bestaande verordening nog een jaar door te laten lopen en tussentijds een methode te ontwikkelen om inwoners, die zo min mogelijk restafval laten inzamelen, te belonen. Verder moest er in deze commissie worden gedebatteerd over een massaal door inwoners ingediend bezwaarschrift, waarin wordt gewezen op onnodige vervanging van de bakken, de hoge kosten, stankoverlast, fraudegevoeligheid van het nieuwe systeem, etc. Stof genoeg voor levendige discussies. Die volgden ook onder leiding van voorzitter Elize Bon (CDA).

Schulpstet

Roel Beems (CKenG) gooide de knuppel in het hoederhok en stelde dat het pré-advies van het college ‘onjuist’ was en ‘politiek gekleurd’. Omdat dit advies pas ’s middags was verspreid, werd de vergadering al snel vijf minuten geschorst. Daarna ging het over het wel of niet uitstellen van de verordening, of de scheiding van afval juist geld oplevert en of je bij toepassing van de nieuwe tarieven niet minder kwijt bent dan bij de oude.

Voor Valentijn Brouwer (GroenLinks) was het heel simpel: ,,Of de afvalstoffenheffing gaat omhoog, óf de OZB.” Hij zei ook dat inwoners vanaf 1 januari voor hun restafval niet meer op het depot aan Schulpstet terecht kunnen, wat door Rob Schijf (GDB) werd ontkend.

‘Verhoging grote impact’

Harold Ebels (D66) pleitte voor een financiële geleidelijkheid wat de invoering van nieuwe tarieven betreft, ‘omdat de verhogingen een grote impact hebben op de inwoners’. Ebels vond ook dat de bedragen niet te veel mochten afwijken van de tarieven in omliggende gemeenten.

‘Veel mis met dossier’

Ralph Castricum (Forza!) deed een poging om het tweede initiatiefvoorstel te verdedigen en zei: ,,Er gaat een hoop mis in dit dossier. Het college is veel te laat met nieuwe gegevens gekomen en met ons voorstel komen we de bewoners tenminste tegemoet.” Mede-indiener Beems concludeerde ‘dat je voor het andere initiatiefvoorstel een vijf kan geven, wat dus nog steeds onvoldoende is’.

De Woude

Als inspreker mocht Jeroen Bruin namens de dorpsraad De Woude zijn zegje doen. Hij schetste de situatie op het eiland, waar de afvalinzameling tot nu toe vrij primitief plaatsvindt aan de hand van plastic zakken die één keer per week worden opgehaald. Dat gaat wel veranderen, maar ook de eilandbewoners waren onaangenaam verrast over een brief waarin nieuwe maatregelen worden aangekondigd. Bruin: ,,Men kan in het nieuwe jaar een gft-bak krijgen, maar die wordt in 2022 niet meer geleegd. Dan wordt er namelijk een grotere vuilnisauto ingezet die de pont niet op kan. Dat betekent dat de bewoners straks zelf groen etc. naar de pont moeten rijden. Dit wordt door onze strot geduwd.” ‘Verhoging heel gemiddeld’

Uiteraard kreeg verantwoordelijk wethouder Slettenhaar de gelegenheid om op alles te reageren. Hij stelde dat er op De Woude ‘sprake was van tijdelijke oplossingen’ en ‘dat er goed overleg met de dorpsraad werd voorbereid over een definitieve afvalscheiding’. Verder was hij van mening dat het college al in mei was begonnen met de nodige communicatie voor de nieuwe regeling in Castricum, maar dat bijvoorbeeld corona vertraging had opgeleverd. Daaraan voegde hij toe: ,,Het college heeft een evenwichtig preadvies gegeven. Er is echter van alles gebeurd de laatste tijd en zo’n voorstel brengt ook ingrijpende veranderingen teweeg. Ik wil benadrukken dat de voorgestelde verhogingen niet afwijken van de gemiddelde stijgingen in Nederland.”

Besluitvorming

Voorzitter Bon concludeerde dat er genoeg gezegd was en beide initiatiefvoorstellen door konden naar de raadsvergadering op dezelfde avond. Dat gebeurde ook, dus voorzitter Toon Mans had de schone taak om de besluitvorming af te ronden. Nadat er nog wat discussie was over de vraag of hiervoor wel voldoende uniformiteit bestond en de wethouder had toegezegd te zorgen voor de nodige monitoring als de nieuwe verordening van kracht was, brachten de commissieleden hun stem uit. Voorstel II van CKenG en Forza! werd met overgrote meerderheid verworpen. Het eerste voorstel haalde het maar net met dertien stemmen voor en twaalf tegen. ‘Bezwaren niet ontvankelijk’

Over de beantwoording van het bezwaarschrift van de inwoners werd afgesproken dat behandeling en besluitvorming daarvan op 17 december in de commissie en raad terugkomen. Vooralsnog werd daarover gezegd ‘dat de bezwaren niet ontvankelijk worden verklaard, omdat de verordening afvalstoffenheffing nog niet in werking is getreden’.

Kortom, de tarieven zijn nu vastgesteld maar er is nog niets gedaan om de angst voor stinkend afval of het illegaal dumpen weg te nemen. In dit verband zei een vrijwilliger van Muttathara vorige week: ,,De mensen brengen nu al allerlei troep als oud ijzer en vieze matrassen naar ons toe om er goedkoop van af te zijn.”

Omruilen containers

Omdat het misschien nog niet voor iedereen duidelijk is hoe het omruilen van de nieuwe containers in zijn werk gaat, heeft de procesregisseur grondstoffen van de gemeente het volgende laten weten: ,,Wij begrijpen dat inwoners niet de tarieven hebben kunnen betrekken in hun afweging over het rolcontainerformaat. De wijze van inzamelen is nieuw voor onze inwoners en de eerste maanden wordt er ervaring mee opgedaan. Om dit te ondervangen hebben we in het beleidsplan opgenomen dat er na vier maanden een omruilactie komt. Mensen kunnen dan op basis van hun ervaring al dan niet in relatie tot het tarief sturen op welke container het beste bij hen past. De aanmeldmogelijkheid voor de omruilactie wordt in het eerste kwartaal opengesteld. Wij gaan daarover communiceren. Het omruilen is kosteloos.”

De nieuwe verordening heeft tot gevolg dat men na het wisselen voor de lediging van een kleine bak (140 liter) € 3,64 gaat betalen.