Onrust bij verenigingen door locatiekeuze zwembad

Castricum – Voetbalvereniging FC Castricum heeft in 2017 een toezegging van de gemeente gekregen dat zij recht hebben op een kunstgrasveld als er een veld moet worden ingeleverd voor de bouw van het nieuwe zwembad. Ook korfbalclub Helios was in de deal meegenomen. Het besluit over de locatiekeuze wordt eerdaags verwacht, maar voor FCC is compensatie onzeker geworden.

Door Hans Boot

Vicevoorzitter Peter van Splunter van voetbalclub FC Castricum is niet te spreken over de handelswijze van sportwethouder Ron de Haan: ,,Vanaf 2015 zijn wij betrokken geweest bij de plannen voor het nieuwe zwembad op ons complex. Twee jaar later zijn wij daarmee akkoord gegaan, omdat we er een kunstgrasveld voor terug zouden krijgen op het huidige trainingsveld. Een win-winsituatie dus. Nu veld 5 als voorkeurslocatie is aangewezen, heeft de wethouder de toezegging ineens teruggetrokken en sta ik voor gek tegenover onze leden die ook hun stem hebben laten horen.”

Ook de naastgelegen korfbalclub Helios liftte mee met de onderhandelingen over het zwembad, waarover voorzitter Frank Brakenhoff zegt: ,,Wij hebben het plan daarvoor altijd gesteund en kregen als wisselgeld mee dat de twee speelvelden van kunstgras voorzien zouden worden. Onze club heeft 175 leden, maar is de enige in Noord-Holland die nog geen kunstgras heeft. Het gevolg is dat het vanaf oktober tot april bijna onmogelijk is om in een modderpoel te korfballen. Hierdoor worden veel trainingen afgelast en wedstrijden verplaatst, want we trainen en spelen op hetzelfde stukje gras.”

Veld 5 is aangemerkt als voorkeurslocatie voor het nieuwe zwembad. (Foto: Hans Boot)

Rapporten

Van Splunter toont een pakket aan ambtelijke stukken om de beloftes aan FCC en Helios te kunnen bewijzen en voegt daaraan toe: ,,Eind 2019 is de raad akkoord gegaan met een voorlopige keuze voor veld 2 of 5 en het financieel kader incl. 2,1 miljoen voor de aanpassing van het park. Daarvoor wordt verwezen naar een rapport van onderzoeksbureau Olco, waarin de kunstgrasvelden zijn opgenomen. In de raadscommissie van 18 februari jl. zijn die echter geschrapt.

De wethouder toverde een rapport van de KNVB tevoorschijn, waaruit zou blijken dat onze club met 700 leden voldoende heeft aan vier velden. Het ledenaantal is ech-ter veel hoger, omdat wij nogal wat leden hebben die geen lid zijn van de KNVB, maar wel gebruik maken van de velden. Dat zijn bijvoorbeeld de veteranengroepen. Bovendien heeft de gemeente een fout gemaakt door te stellen dat er in een weekend evenveel thuis als uit wordt gespeeld. De KNVB heeft op 11 februari van dit jaar een behoeftebepaling opgesteld, waaruit blijkt dat er echt vijf velden nodig zijn.”

Verrassing

Afgelopen donderdag voerden de wethouder en zijn ambtenaren afzonderlijk met beide clubs een videogesprek. Voor Helios leverde dat een verrassing op: ,,Wij hebben dit overleg als zeer constructief ervaren. De wethouder heeft namelijk een autonoom raadsvoorstel van het college toegezegd, waarin wordt gevraagd voor onze vereniging in te stemmen met de aanleg van kunstgras voor twee speelvelden. Daar zijn we natuurlijk erg blij mee”, aldus Brakenhoff.

Voor de voetbalclub pakte het gesprek volgens de vicevoorzitter minder goed uit: ,,We zijn helaas niet verder tot elkaar gekomen. De wethouder herhaalde dat het niet overduidelijk was dat er in het verleden ooit beloftes zijn gedaan en laat de beslissing over aan de raad.”

Overleg met fracties

Omdat de keuze voor de zwembadlocatie naar verwachting op 11 maart door de raad wordt bekrachtigd, hebben beide sportclubs geen afwachtende houding aangenomen, maar zijn met verschillende fracties in gesprek gegaan. Van Splunter: ,,Wij hebben leden van de VVD, PvdA, CKenG, GDB, Vrije Lijst en Forza! ontvangen. Aan de hand van stukken hebben zij kennis kunnen nemen van de compensatie, waarover vanaf 2017 wel degelijk is gesproken.

De partijen zouden dit meenemen in de discussie die op 11 maart wordt gevoerd. We heb-ben ook nog met elkaar van gedachten gewisseld over de meest wenselijke situering van de nieuwe velden, het zwembad, parkeren en de ontsluiting, maar dat komt pas in een volgend stadium aan de orde.”

De voorzitter van Helios voegt hieraan toe: ,,Wij hebben ook contact gehad met diverse frac-ties. De meeste reageerden positief en zijn ervan overtuigd dat Helios dringend behoefte heeft aan kunstgras.”

Reactie wethouder Ron de Haan

,,Ik heb mij met betrekking tot Helios ervan laten overtuigen dat de vraag van de korfbalvereniging los staat van de zwembadontwikkeling. Volstrekt logisch dat we het gesprek met Helios voortzetten op basis van feiten en cijfers die de club en de korfbalbond aanleveren. Met FC Castricum wil ik praten over wat er bij de club speelt. De vereniging heeft een kunstgrasveld. Ik wil weten of nog een kunstgrasveld op grond van feiten, ledenaantallen en visie van de club noodzakelijk is.

Ik weet sinds een week dat de club besloten heeft al haar teams op zaterdag te laten spelen. Daardoor neemt de druk op de vier velden die resteren nadat veld 5 is afgestaan natuurlijk toe. Zeker doordat veld 2 van matige kwaliteit is, waardoor wedstrijden op dat veld als snel moeten worden afgelast. Onze terreinbeheerder heeft in het gesprek met FC Castricum aangegeven dat we de conditie van veld 2 prioriteit zullen geven zodra duidelijk is dat het zwembad op veld 5 komt. Maar wat doen we dan straks op zondag met vier voetbalvelden die ongebruikt blijven, waarvan twee van kunstgras?”

Op de foto:
Peter van Splunter hoopt dat dit veld binnenkort van kunstgras is voorzien. (Foto: Hans Boot)