Onduidelijkheid en verwarring in raad over Oorlogsmonument

Foto boven:
Het Oorlogsmonument raakt steeds meer bekneld tussen de bosschages. De panelen van de sokkel laten los en de tekst op de gedenksteen is nauwelijks leesbaar. Ook de bestrating laat te wensen over. (Foto: Henk de Reus)

Castricum – Onlangs vroeg het 4/5 mei-comité de gemeente geld uit te trekken om een informatiepaneel bij het Oorlogsmonument te plaatsen. Tijdens de behandeling van een amendement in de raadscommissievergadering was er onduidelijkheid en verwarring. Men bleek het niet eens over verantwoordelijkheden en eventuele subsidietoekenning. Ook liepen de meningen uiteen over de te volgen procedure en de bekostiging. Kortom: een Babylonische spraakverwarring.

Door Henk de Reus

Het 4/5 mei-comité heeft de gemeente gevraagd mee te werken aan een upgrade van het Oorlogsmonument door het plaatsen van een informatiepaneel, zodat de destijds geëxecuteerde personen een gezicht krijgen. Eerder schonk deze krant hier al aandacht aan. Omdat de gemeente eigenaar van het monument is vroeg het comité het college om achter dit idee te staan en een bedrag van € 7.500 uit te trekken voor het maken van een projectplan en het werven van fondsen. Hierbij merkte het comité ook op dat er sprake is van flink achterstallig onderhoud. Zo raakt het monument bekneld tussen de bosschages, is er een paneel los en is de gedenksteen voor de sokkel nauwelijks leesbaar. Ook de bestrating laat te wensen over. De fractie van Forza! diende een amendement in waarin zij voorstelt het verzoek van het comité in te willigen. De behandeling hiervan vond donderdag plaats.

Bij aanvang van de bespreking van het amendement laat de fractie van Forza! weten dat er enkele onjuistheden in het amendement staan. In een aangepast exemplaar zijn de correcties aangebracht, maar de andere fracties hebben hier nog geen kennis van kunnen nemen. De voorzitter besluit daarom het amendement niet te behandelen en alleen bij de fracties te polsen over het verzoek van het 4/5 mei-comité.

De reacties in de raad zijn divers. Nagenoeg alle fracties stellen dat het dringend gewenst is dat er spoedig groot onderhoud aan het bestaande monument en haar directe omgeving plaatsvindt. De fracties van de PvdA en Lokaal Vitaal willen zelfs dat dit vóór de herdenking in 2024 gebeurt.

Update monument

Op zichzelf staan alle fracties sympathiek ten opzichte van de door het 4/5 mei-comité voorgestelde upgrade van het monument. D66 vindt dat honorering van het verzoek van het 4/5 mei-comité niet past is in een tijd van bezuinigingen op subsidies. De fractie steunt het amendement daarom niet. De overige fracties denken verschillend in oplossingen, daar waar het gaat om verantwoordelijkheden en financieringsbronnen. Het CDA steunt het amendement, al dan niet in aangepaste vorm, niet omdat men vindt dat de financiering van het bedrag van € 7.500 uit bestaande onderzoeksprojecten zou moeten plaatsvinden. GroenLinks is tegen het amendement omdat de fractie, samen met de VVD, Lokaal Vitaal en de PvdA, van mening is dat hier niet de juiste route is gevolgd. De vier fracties vinden dat het verzoek van het comité niet door de raad, maar door het college dient te worden behandeld.

De PvdA-fractie en de fractie van Lokaal Vitaal zijn van mening dat de gemeente verantwoordelijk is voor het onderhoud van het monument, alsmede voor de upgrade hiervan. Beide stellen dat dit in samenspraak met het 4/5 mei-comité moet gebeuren. De fractie van de VrijeLijst wil haar mening pas geven als er een aangepast amendement ligt. Men vindt dat de bekostiging van het project uit de algemene reserves dient plaats te vinden. De VVD kiest ervoor om het amendement aan te houden en ziet de bereidheid van het college om de bestaande subsidieregeling Projectfonds 2018 te verbreden graag omgezet in een toezegging.

De vertegenwoordiger van Lokaal Vitaal vindt de tekst in het amendement en het pre-advies van het college verwarrend. Hij stelt dat het comité taken van de gemeente uitvoert en dat het honoreren van een startsubsidie betekent dat de gemeente zichzelf subsidie verleent, iets wat niet kan. De fractie vraagt zich af hoe het college erin staat en zij wil inzicht in de totale kosten, inclusief de uitvoeringskosten. De fractie verzoekt het college om met het 4/5 mei-comité in overleg te treden en hierna met een inhoudelijk standpunt en een totaal kostenplaatje te komen. Zolang beide er niet zijn wil de fractie het amendement aanhouden.

Visie college

De burgemeester geeft duidelijkheid en zegt dat het om twee verschillende dingen gaat: het onderhoud van het monument en een upgrade ervan in de vorm van het aanbrengen van een informatiepaneel. ,,Voor dit laatste vraagt het comité een bedrag van € 7.500 vrij te maken. Dit bedrag wordt ingezet om een extern bureau een projectplan te laten maken. Daarna probeert het comité via fondsen en via een crowdfundingsactie inkomsten te genereren voor de uitvoering van het plan. Het bedrag van € 7.500 kan bekostigd worden uit het Projectenfonds. Alleen staat dit fonds nu alleen bijdragen van € 450 toe. Het fonds zal dan ook verbreed moeten worden. Op zichzelf staat het college welwillend ten opzichte van het verzoek van het 4/5 mei-comité’’, aldus de burgemeester. Ze zegt dat inmiddels intern opdracht is gegeven om het onderhoud op te pakken.

Burgemeester K. Heerschop: ,,College staat welwillend ten aanzien van het verzoek van het 4/5 mei-comité. (Foto: aangeleverd)

Besluit

Besloten wordt het bestaande amendement te wijzigen en het gewijzigde exemplaar tijdig aan de fracties voor te leggen zodat er aanstaande donderdag bij de raadsvergadering een besluit kan worden genomen. Gelet op de moeizame discussie zal er zowel links als rechts nog heel wat water bij de wijn gedaan moeten worden om alle neuzen dezelfde kant op te krijgen. Of er bij de viering van tachtig jaar bevrijding in 2024 een voor Castricum waardig Oorlogsmonument zal staan blijft dus nog even onzeker.