Onderzoeken voor herinrichting sportparken in Akersloot en Limmen gepresenteerd

Akersloot/Limmen – Na het meireces kunnen de raads- en commissieleden uitgerust verder met de behandeling van diverse onderwerpen die op besluitvorming wachten. Een daarvan betreft de voorstellen van sportverenigingen in Akersloot en Limmen om bestaande accommodaties te bundelen en te herontwikkelen. Afgelopen donderdag werden daarvoor haalbaarheidsonderzoeken door adviesbureau Sport & Ruimte gepresenteerd. Besluitvorming over dit onderwerp wordt echter gekoppeld aan een nieuwe sportnota die pas in het najaar wordt verwacht.

Door Hans Boot

Sinds 2022 worden er in Akersloot gesprekken gevoerd tussen het gemeentebestuur en vertegenwoordigers van zes sportverenigingen met als doel op de plek van sportpark Cloppenburg een toekomstbestendig Omnipark te realiseren ter grootte van zo’n zes hectare. Het nieuwe park zou bestemd worden voor de huidige voetbal-, handbal- en tennisverenigingen, IJsclub Akersloot, de Akersloter Marathonklub (AMAK) en Kids and Parents Bikeschool (KPB). Verder omvat het plan de bouw van een multifunctioneel onderkomen met sporthal. Het doel is ook het creëren van een ontmoetingsplek voor alle inwoners van Akersloot.

Jaarlijkse kapitaallast

Het onderzoeksrapport laat alle factoren zien die deel uitmaken van de haalbaarheid van het Omnipark. Die betreffen bijvoorbeeld de financiën, dekking, eigendom en beheer, planning en risico’s.

Aan het eind komt het bureau tot een beschouwing en noemt een aantal voordelen, zoals een breder sportief maatschappelijk gebruik, een intensiever ruimtegebruik, nieuwe woningbouwmogelijkheden en een vergroting van het draagvlak, omdat er ook onder de bewoners van Akersloot en andere partijen veel sympathie bestaat voor het initiatief.

Tegenover de voordelen staat dat de realisatie van een dergelijk project ook een behoorlijke investering vergt. Na de aftrek van subsidies en opbrengsten uit de herontwikkeling van vrijkomende locaties resteert namelijk een bedrag van circa zeven miljoen euro. Dat betekent voor de gemeente een jaarlijkse kapitaallast van circa € 270.000,-

Tot slot wordt gesteld dat de gemeente en sportverenigingen samen kunnen komen tot een eventuele bijstelling van de plannen met het oog op de kosten.

Buitengebied

In Limmen gaat het om de wens om sportpark Dampegheest uit te breiden door het wegvallen van het trainingsveld van VV Limmen aan de Hogeweg. De vereniging wil het verlies van dit veld op of nabij de accommodatie Dampegheest gecompenseerd zien. Vervolgens is het idee ontstaan om IJsclub Limmen op het sportpark te faciliteren met de aanleg van een skeelerbaan en als laatste wordt gedacht aan de bouw van een nieuwe sporthal op het complex, zodat de locatie van de bestaande hal De Enterij vrijkomt voor woningbouw.

Ook voor deze plannen heeft bureau Sport & Ruimte uitgebreid onderzoek gedaan. Berekend zijn onder andere de kosten van een extra voetbalveld, waar ruim zeven ton mee gemoeid is. Als gedacht wordt aan de aanleg van een kunstgrasveld op een bestaand veld, dan komt dit neer op een investering van pakweg 1,1 miljoen euro.

De realisatie van een skeelerbaan in het beschermde buitengebied is begroot op € 1.260.000,- , exclusief kosten voor grondverwerving en een clubgebouw voor de ijsclub. Dit weegt volgens de onderzoekers niet op tegen de gebruikersvoordelen.

Een van de belangrijkste conclusies is dat het handhaven van de vijf voetbalvelden voorlopig voldoende is en sporthal De Enterij nog wel vijftien à twintig jaar mee kan gezien de renovatie in de afgelopen jaren.

Kadernota

Tijdens de raadsinformatieavond van afgelopen donderdag kreeg portefeuillehouder Roel Beems het woord voor een korte toelichting. Die hield in dat er in tegenstelling tot de normale procedure over een paar weken geen behandeling van de betreffende plannen in commissie en raad plaatsvindt. Als reden noemde Beems dat het college werkt aan een nieuwe beleidsnota ‘Bewegen, Sport en Spelen’, die in september/oktober wordt verwacht. De uitkomsten van de onderzoeken voor de sportparken in Akersloot en Limmen worden daarin meegenomen. Beems voegde daaraan toe dat de gemeente nu in een financieel onzekere situatie verkeert en dat daarover in het najaar ook meer duidelijkheid is. In dit verband werd er na een vraag van D66 opgemerkt dat de verenigingen in Akersloot en Limmen daarop moeten wachten en de geraamde kosten ook deel uit maken van de Kadernota 2025.

Besluitvorming

Na de presentatie van Rens van Kleij van Sport & Ruimte was er gelegenheid om daarop te reageren, waarvan enkele raadsfracties gebruik maakten. De PvdA vond het advies voor Limmen duidelijker en miste de onderbouwing van de levensduur van de bestaande accommodaties in Akersloot. De partij wees ook op de gevolgen van vergrijzing en vroeg zich af wat er gebeurt als er straks helemaal geen geld beschikbaar is voor uitvoering van de plannen.

Lokaal Vitaal wilde weten of nieuwbouw van De Enterij niet beter was dan het investeren in duurzame aanpassingen. Dat werd door Van Kleij niet bevestigd. Het bureau achtte het na een suggestie van Forza! ook niet zinvol om gymzalen in beide dorpen te bouwen en al het zaalvoetbal onder te brengen in de sporthal van Castricum. De VVD had twijfels over de noodzaak van een skeelerbaan, waarop Van Kleij antwoordde dat hiervoor alleen is uitgegaan van de wensen van de ijsclub.

Nadat voorzitter Rob Dekker (VVD) als belangrijkste conclusie had getrokken dat over dit onderwerp pas eind van dit jaar besluitvorming is te verwachten in het kader van de nieuwe sportnota, sloot hij de bijeenkomst.

Op de afbeelding:
Situatietekening van de door initiatiefnemers gewenste herinrichting van sportpark Dampegheest. Linksboven de sporthal en rechtsboven de skeelerbaan. (Afbeelding: Gemeente Castricum)