‘Oer-IJ-gebied verdient bijzondere status’

Regio – De natuurlijke omgeving in de driehoek Velsen, Zaanstad, Alkmaar heeft nog zoveel unieke en zichtbare kenmerken van de ontstaansgeschiedenis dat dit groene gebied aanspraak kan maken op de status ‘landschapspark’. Zo’n officiële waardering zal een betere bescherming voor de toekomst garanderen. Die conclusie en aanbeveling staan in het ‘Kennisdocument Aardkundige Waarden van het Oer-IJ gebied’, dat is samengesteld en geschreven door sociaal geografe Lia Vriend-Vendel, met bijdragen van Arjen Molenaar, Jaap van Harlingen en Jos Teeuwisse.

Het Kennisdocument is gemaakt nu de provincies de verantwoordelijkheid voor Aardkundige Waarden hebben overgedragen aan gemeenten. Lokaal moet de kwaliteit en kwetsbaarheid van het landschap opnieuw worden vastgesteld en uitgedragen naar de eigen beleidsafdelingen, gemeenteraden en burgers.

Het Oer-IJ-gebied behoort in aardkundig opzicht tot de meest gevarieerde gebieden van Nederland . Met strandwallen en strandvlaktes. Met droogmakerijen, oude zeedijken, geesten. Moeras, meren en restanten van een historische krekenstelsel. Met allerlei grondsoorten, als zeeklei, zand en veen. Dit complete verhaal van de wordingsgeschiedenis van het Hollandse kustgebied en achterland is in deze regio nog goed zichtbaar en beleefbaar, aldus de samenstellers van het Kennisdocument.

Omgevingsvisies

De Stichting Oer-IJ biedt als kennisorganisatie de gemeenten aan graag te willen meedenken en adviseren bij de vormgeving van de omgevingsvisies. Het Kennisdocument kan daarbij een bron van informatie en inspiratie zijn. Vorige week woensdag is het eerste exemplaar van het rapport via een onlineverbinding aangeboden aan Jeroen Olthof, gedeputeerde van de provincie Noord-Holland. Ook alle colleges van burgemeester en wethouders en de leden van acht gemeenteraden in het Oer-IJ-gebied krijgen het Kennisdocument. Een digitale versie van het rijk geïllustreerde document is op de website www.oerij.eu te vinden. (Foto: Tom Kisjes)