Nog veel te sleutelen aan plan uitbreiding woningen Santmark

Castricum – Omdat tijdens de commissievergadering van 13 oktober veel weerstand was van insprekers tegen het plan van Woonzorg Nederland om 37 appartementen te bouwen op het terrein van de Santmark en daarvoor acht bestaande woningen te slopen, vond de politieke behandeling van het voorstel plaats in de commissievergadering van deze maand. Ook daaruit bleek dat de realisatie van het project nog geen gelopen koers is.

Door Hans Boot

Nadat voorzitter Ron de Haan de inspraakbijeenkomst op 13 oktober had samengevat, kregen de vertegenwoordigers van acht politieke partijen het woord. Op haar verzoek beet Elize Bon (CDA) het spits af en zei: ,,Voor mij is niet duidelijk voor wie er gebouwd wordt op het terrein, waar nu zowel een vitale doelgroep als mensen met zorgindicatie wonen. Daarnaast vind ik het ontwerp voor het nieuwe gebouw ‘lego-achtig’ en massief en verwijs dat terug naar de tekentafel. Het CDA stelt voor om eventueel een blauwe zone of parkeervergunning aan de Tromplaan in te voeren als dat bevordert dat de juiste mensen hier parkeren.’’

Harold Ebels (D66) onderschreef de behoefte aan sociale woningbouw, wat ook voor ouderen geldt. Zijn partij had kennisgenomen van de reacties en sentimenten die in de vorige commissie naar voren kwamen. Verder zei hij onder meer: ,,Wij vragen ons af hoe de parkeernorm van 0,7 zich verhoudt tot de nota Parkeernormen van de raad en of deze toereikend is. Mijn partij heeft minder problemen met de geschetste overlast van bezoekers bij het toevoegen van parkeerplaatsen in de Tromplaan. Wij pleiten ook voor meer kwaliteit in de vormgeving. Het participatieproces is goed doorlopen en gelukkig krijgt iedereen nog de gelegenheid om een zienswijze in te dienen.’’

Meer uitstraling

De volgend spreker was Ralph Castricum (Forza!). Hij begon met een stukje sentiment door te vertellen dat hij als jongetje graag naar zijn oma in de Santmark ging en later wel in een laagbouwwoning wilde wonen. Hij voegde daaraan toe: ,,Hoe groot willen we eigenlijk worden door zo’n kolossaal gebouw op een postzegel neer te zetten? Het ontwerp doet ons denken aan de flexwoningen op de Puikman. Zoals het er nu uitziet kan mijn partij niet instemmen met het raadsvoorstel.’’

Gerrit Krouwel liet namens de VVD blijken dat ‘het gebied niet ernstig wordt aangetast door het bouwplan, maar dat het gebouw best wat meer uitstraling verdiende als rekening wordt gehouden met het hoofdgebouw van de Santmark’. Zijn partij vond het niet nodig om een hogere parkeernorm aan te houden, maar wel dat de nieuwe woningen aan Castricummers met een zorgbehoefte moeten worden toegewezen. Parkeren langs de Tromplaan was volgens dit raadslid geen probleem. Wel vond hij het verstandig om nog eens goed naar de bevoorrading te kijken.

Vervoersvoorziening

Gerard Brinkman (GroenLinks) hield het volgende betoog: ,,We kampen met woningnood en op zich is het goed dat er op deze locatie 29 woningen bijkomen. Een nadeel is dat dit ten koste van groen gaat. Wat ons betreft kan het parkeerprobleem op de Tromplaan worden opgelost en misschien is bevoorrading aan de voorzijde van de Santmark mogelijk. Mijn fractie stemt met het ruimtelijk kader in.’’

Namens de PvdA stelde Aad Nijmeijer: ,,Het plan heeft grote impact op de omgeving en Woonzorg Nederland heeft verzuimd om de bewoners aan de Tromplaan mee te nemen in de participatie. Het landelijke en groene karakter van deze straat wordt ernstig aangetast. Wij stellen voor om de parkeerplaatsen aan de waterzijde van de straat te realiseren en het aanzicht van de nieuwbouwwoningen te verbeteren. Laten we ook eens kijken naar een betere vervoersvoorziening voor ouderen, omdat de bussen niet meer langs de Santmark rijden.’’

‘Blokken- of schoenendoos’

Volgens Lenie Kelder (Lokaal Vitaal) zorgt deze manier van bouwen voor minder stikstof en een kortere bouwoverlast voor de omgeving. Zij vond dat deze 37 woningen ‘doorstroming bevorderen en vooral moeten worden toegewezen aan Castricummers die een woning achterlaten.’ Een betere bevoorradingsroute was ook voor Lokaal Vitaal van harte welkom en wellicht kan het invoeren van deelauto’s bijdragen aan de oplossing van het parkeerprobleem.

Bärbel Böhling (De VrijeLijst) sloot de rij en deelde mee: ,,Mijn partij ziet de leefkwaliteit voor zittende en nieuwe bewoners niet in het plan terug. De bouw van een blokken- of schoenendoos kan niet de ambitie zijn. Er zijn tal van voorbeelden van sociale woningbouw met hoge kwaliteit, zoals de 48 woningen op Duin en Bosch. Het is onze taak om toegevoegde waarde voor de leefomgeving te bieden, dus ga spelen met het plan.’’

Amendement

Zoals gebruikelijk mocht portefeuillehouder Slettenhaar (VVD) een reactie geven. Hij vatte die als volgt samen: ,,Het raadsbesluit en behandelvoorstel komen niet met elkaar overeen, dus daar is nog aanpassing nodig. Het plan sluit aan bij het masterplan uitbreidingen. Wat de procedure betreft zijn er nog genoeg mogelijkheden voor inspraak. Er is in het kader van het bestemmingsplan een nieuwe stikstofberekening nodig. Verder moet er vervolgonderzoek plaatsvinden naar de aanwezigheid van vleermuizen. Ook de parkeernorm van 0,7 gaat men herzien. Deze hebben wij aangehouden, omdat die geldt voor tiny houses. Als we alle zorgwoningen rondom de Santmark bij elkaar optellen komen we op 140. Die beschikken over 119 parkeerplaatsen dus dat komt neer op een norm van 0,59 en die dus lager is dan de 0,7.’’

Uit de publieke tribune kwam tenslotte nog een opmerking van Helma de Koning die benadrukte ‘dat de bewoners van de Tromplaan een stukje veiligheid missen en veel meer drukte ervaarden dan er is gemeten’.

De conclusie van de voorzitter kon niet anders luiden dan dat op Forza! en De VrijeLijst na de raad akkoord gaat met de vaststelling van bedoeld ruimtelijk kader. Forza! kondigde daarop nog een amendement aan dat toegespitst is op het aantal woningen en de bouwhoogte. Afhankelijk van dit amendement kan op 24 november besluitvorming volgen, waarna mogelijk de wijziging van het bestemmingsplan voor dit project in procedure kan.