Nieuwe versie van informatiebundel ‘Gekende landschappen’

Regio – Elke vier jaar actualiseert de Stichting Alkmaardermeeromgeving haar informatiebundel ‘Gekende landschappen’. Onlangs is een nieuwe versie uitgebracht. Gekende Landschappen 2022-2026 geeft een breed en up-to-date overzicht van de huidige status, ontwikkelingen en vooruitzichten van de gebieden tussen en rondom de woonkernen van de gemeenten Castricum en Uitgeest. Deze uitgave is mogelijk gemaakt door een schenking van de Stichting TriArcus. De gift is aan de Stichting Alkmaardermeeromgeving toegekend om het bevorderen en in stand houden van cultureel erfgoed in de ruimste zin. Dat is een mooie erkenning voor het werk van de stichting.

Het landschap is het resultaat van natuurlijke processen en menselijke activiteiten. Vooral vanaf de 19e eeuw zijn de menselijke ingrepen enorm toegenomen, waardoor landschappen van aanzien zijn veranderd. Behalve de technologische vooruitgang, de bevolkingstoename en de daaruit voortvloeiende woningbehoefte, heeft ook de toegenomen mobiliteit sporen door het landschap getrokken. Vanaf het midden van de 20e eeuw heeft de schaalvergroting in de landbouw tot grote landschappelijke veranderingen geleid. Het ruimtebeslag voor woningbouw, aanleg van kantoorparken, bedrijventerreinen, recreatiegebieden, zonnevelden en plaatsing van windturbines gaat nog steeds door. Cultuurlandschappen verliezen hun specifieke kenmerken en de natuurwaarden verminderen.

Leefmilieu

Het jaar 2019 was het jaar van de klimaatacties. Ook jongeren gingen de straat op om te demonstreren voor een beter klimaatbeleid. De crises waar we mee te maken hebben, stapelen zich op: de stikstofcrisis, de biodiversiteitscrisis, de klimaatcrisis en vermoedelijk straks ook nog een watercrisis. Het roer moet om. Termen als klimaatverandering, wateroverlast en droogte, zeespiegelstijging, luchtkwaliteit, energietransitie, biodiversiteit, kringlooplandbouw, woningbehoefte en mobiliteit hebben allemaal met onze leefomgeving te maken. Er is veel kennis, innovatie en creativiteit nodig om voor de opgaven waar we voor staan, passende oplossingen te vinden.

Leidraad

Voor de gemeenten Castricum en Uitgeest zit het kapitaal vooral in die landschappelijke afwisseling die in hoge mate het woongenot bepaalt en een grote aantrekkingskracht uitoefent op recreanten. Ons welbevinden is sterk afhankelijk van de kwaliteit van onze ruimtelijke omgeving. De stichting zal daarover waken, maar wil ook meedenken over het versterken van bestaande kwaliteiten en het toevoegen van nieuwe. De informatiebundel, met de daarin geformuleerde standpunten, is een leidraad voor het behartigen van landschappelijke belangen. De informatiebundel is via de website www.alkmaardermeeromgeving.nl te raadplegen of te downloaden. Een papieren versie is te koop bij boekhandel Laan in Castricum. (Foto: Ernst Mooij)